Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 1243 0
HARİCİYE NEZARETİ 2448 0 ORJİNAL KAYIT NO : 154 Osmanlının Kafkasya'da teşkilat-ı askeriye tesisi, İstanbul'a murahhaslar gönderilmesi, Kafkas müslümanlarmm Osmanlı ordusunu bekledikleri, Rusya'nm Kafkasya'dan el çektiği, müslümanlarm Türkiye bayrağı altında federasyon teşkili istedikleri. Ermeni ve Gürcülerin Türkiye ile Kafkas Müslümanlarının temasa geçmelerini tehlikeli gördükleri ve silahlandıkları, Ermenilerin işledikleri fecayiin müthiş olduğu ve Baku karşısındaki Herkin adasmda üç bin Türk esir bulunduğuna dair Rüştü Bey'den alman rapor sureti. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2876 0 ORJİNAL KAYIT NO : H.U. 169/7 Brest-Litowsk müzâkereleri (Kadim vatan toprakları Kafkasya'da, Hazar Denizi Astrahan ve Don Nehri, Azak Denizi Yenikale Boğazı, Karadeniz Poti, Kütayisi Aryal Geçidi ve Derbend Demirkapı Bahr-i Hazar hududlan dahilinde Çerkeslerden başka ahali iskân edilmemesi ve bu topraklarda Hilafet'e bağlı Düvel-i Erbaa himayesinde oln;ak üzere müstakil bir hükümet teşkilini hâvî Çerkes emirlerinden Eskişehir'de oturan Lohzade Muhammed Emin tarafından Brest-Litowsk'da bulunan Sadrazam Talat Paşa vasıtasıyla Sulh Heyeti Başkanhğı'na sunulan istida.
HARİCİYE NEZARETİ 62 0 ORJİNAL KAYIT NO : 2 İstanbul'da mülteci olarak bulunan iki bin Kalmukun Rusya'ya dönmesine yardımcı olunması talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 157 0 ORJİNAL KAYIT NO : D 347 Hırvatistan'da Slav faaliyetleri, Sırpların tesirleri. Hırvat meclisinde milletvekili dokunulmazlığının kabulü. Bulgaristan'a yerleştirilen Çerkes (Kafkas) çiftçileri hakkmda neşriyat. Macar pasaportları ile ilgili yeni düzenlemeler. Hariciye Nezareti ile yapacağı resmi yazışmalar için Banat Şehbenderliğine posta ücreti muafiyeti tanınması. Macar h, 1848 kanunun tadil ve ıslah tasansmı meclise şevki. Buğdan'da Rus oyunları ve karışıklıklar.
DAHİLİYE 30 0 Karadeniz sahillerinden iskan için Kayseri, Yozgat ve Ankara'ya gönderilen ecnebilerin isimlerini havi cetvel ile ecnebilere mahsus ceraim-i adliye cetvelinin takdimi.
DAHİLİYE 54 / 2 0 Biga'da Türklerle Çerkezler arasındaki ihtilafm giderildiği.
DAHİLİYE 50 / 2 0 İngiliz mümessiline kötü muamelede bulunduğu için İstanbul'a getirtilen Bandırma Belediye Reisi Çerkez Hüseyin Vehbi Efendi'nin Bandırma'ya dönmesine müsaade edilmemesi.
DAHİLİYE 6 0 Harbiye Nezareti karşısındaki Kafkasya Oteli kiracısı Settar adındaki şahsm, Rusya Hükümeti namına casusluk yaptığından sımrdışı edilmesi lüzumu.
DAHİLİYE 124-1 0 Çerkeslerden Nuhzade Mehmed Bey bin Burak Bey'in Kafkasya Mazlumlar'm namıyla neşrine ruhsat istediği gazete hakkında Matbuat Nizamnamesi'ne uygun muamele yapılması.
DAHİLİYE 1460 0 Samsun, Sinob, Giresun iskelelerine çıkarılmak üzere Kafkasya'nın Novapos Limanı'ndan Kostantin adlı vapurla hareket eden ve Kuban ve Viladi Kafkas ahalisinden olan Çerkeş muhacirlerin nakil masraflarının sevkedilecekleri yerlerin emval-i mahalliyesinden tesviyesi lazım geleceği.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın kaimesinde bilumum kabail itaat ettikten maada dağ içinde ve sarp bir yerde bulunan Medarni namındaki kabile de İslamı kabul edip ^ hatip ve imam gönderildiği ve sadakat yemini ettikleri ve lisanları hiç bir kabile lisanına benzemediği hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Medazi, İyiga ve Çoza kabilelerinin hükümete sadık ^ kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri taahhüd senedi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Obuh, Vardana ve Şaşa kabilelerinin hükümete sadık kalacaklarına dair hazırladıkları ahidname. Abazya'da A Yalıboyu'nda olan sefinelerin ve sahiplerinin isimlerini gösterir.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Şekivay kabilesinin takdim ettikleri ahidname. Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen şukka olup Trabzon, X Canik ve Karahisar'a emr-i alinin mübaşirler vasıtasıyla gönderilerek tertip olunacak askerin ilkbaharda Anapa muhafazasında bulunmalarının temin edilmesi hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadakat göstereceklerine dair Gerkini kabilesinin verdiği ahidname. Anapa muhafazası için Canik, Trabzon ve Karalı i sar'dan tertip olunan asker \, gelmediğinden maiyeti askeriyle Anapa'da kışlayacağı lakin münavebe askerinin ilkbaharda sevkedilmeleri için bu kazalara mübaşirler tayin ve Trabzon askerinin ağaları maiyetiyle gönderilmesi hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Şabsuğ kabilesinin hükümete sadık kalacaklarına dair verdikleri taahhüd ve tasdikname. Trabzon Valisi ve Anape Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen şukka olup Yalı ^n boyu kabilelerinin itaat etmedikleri ve sahillerine düşen gemileri yağma ettiklerinden o tarafa gidecek sefinelerin Anapa'ya gelerek muhafızların yardımıyla gitmeleri ve buna dair ferman-ı ali ısdarı ve bu hainlerin tedip edilmeleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Osmanlı Devleti'ne sadık kalacaklarına dair Karacay kabilesinin Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa tarafından Sadaret'e yazılan kaimede Anapa muhafazası için Canik, Trabzon ve Kasar'dan tertip olunan asker gelmediğinden Anapa'da mevcud askeriyle kışlayacağı fakat münavebe askerinin evvel baharda sevk edilmeleri için mezkur kazalara mübaşirler tayin ve Trabzon askerinin ağaları idaresinde gönderilmeleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Nogay kabilesinin Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hatukay kabilesinin hükümete sadık kalacaklarına dair y Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya takdim ettikleri taahhüdname. a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI