Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 74 11 Zor Mutasarrıfiığı'na bağlı Resülayn kazası Çeçen ahalisinin jandarma tabur komutanı hakkındaki şikâyetlerinin hakikat olmadığının mutasarrıflıkça bildirilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 222 0 Ziştovi ahidnamesininm icrası hususunda taahhüt olunan harekata dair. A.g.y.tt.
SADARET A.}MKT.121.88 121 88 Zevcesi Sıdıka Hanım ile çocuğunu Dersaadet'te bırakıp Vidin'e giden ve vali mühürdarı olan Çerkes Resid'in dört senelik nafakayı göndermesinin teminine dair Vidin valisine sukka.
DAHİLİYE DH.MKT.204.59 204 59 Zevcesi Köşerek Hatun'a pederiyle biraderlerinden intikal eden köle ve cariyelerin kendisine teslimi istidasında bulunan Yeniköy ahalisinden Çerkes Hüseyin imzasıyla verilen arzuhalin gereğinin yapılmak üzere irsali.
HATT-I HÜMEYUN 246 13859 Zecriye Emini Ahmed'in muhasebesi görülerek, Anapa Kalesi'ne kalebend edilmesi ve yerine birinin tayini, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 197 9896 Zaruret-i halinden bahs ve ramazan münasebetiyle atiyye isteyen bahadır Giray'a bin beşyüz kuruş verilmesi a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 283 16857 Zanoğlu Bahadır Giray ve Arslan Giray ve Saadet Giray beylere üçyüz kuruş maaş verilmesi hakkında iradea.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 1088 0 Zamanı vefıredenberi Dağistan ve Çeçen halkıyla Rusyalı arasında olan muharebenin devam ettirilmesine imkan bulamadıklarından ve saireye dair Dağistan hanlarından Nuh Han'ın verdiği takririn takdimine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hacı Hasan Paşa'dan Sadaret'e gönderilen ariza.
HATT-I HÜMEYUN 130 0 Zahire alındığına, Kabartalar arasındaki ihtilafın halline müdahale olunacağına, Anapa Kalesi'nde 360 hane halk olup Taman, Kirş, Yenikale ve Aco ahalisinden nüfus iskan edileceğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Yüz elli kantar barut ve sairenin alındığı ve adları yazılı diğer malzemenin gönderilmesi hakkında Sohum'da Gülsen Bey'den Trabzon valisine, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 490 24028 Yurdluk ve ocaklık suretiyle tevcih oluna gelen erzurum, Van,kars eyaletleriyle Muş ve Beyazid sancaklarının, sülük ve sülüsan hisselerine dokunulmayarak münhal vukuunda evlad ve kardeşlere tevcihine ve oğulsuz ve kardeşsiz mahlukların Mansure hazinesinden zabt ve idaresine ve Çıldır Beylerbeyisi Ahmed paşa nın büyük oğlundan münhal bir hasın küçük oğluna tevcihine dair. a.g.y.tt.
DAHİLİYE 60-3 26 Yunanlıların İzmirli zengin Rumlardan yardım topladıkları ve Çerkeş Ethem, kardeşi Reşid ve Sabık İzmit Mutasarrıfı İbrahim Bey'in, İzmir'de Yunan mümessili ile buluşarak Osmanlı hakimiyetini tanımadıkları.
DAHİLİYE 61-1 35 Yunan Ordusuna iltica eden Çerkeş Ethem'in avenesinden Çerkeş Ragıp ve Hamdi Bey'in İstanbul'da çete teşkili faaliyetleri.
DAHİLİYE 14 42 Yozgat'ın Kalehisar karyesi ahalisinin Çerkeş muhacirler tarafından gasb edilip hükümet tarafından düşük bir fiyatla satm alınmasına karar verilen araziler ile ilgili karye halkının taleplerinin Ankara Vilayeti'nce değerlendirilerek gereğinin yapılması.
DAHİLİYE 103 26 Yozgad'm Kalahisar karyesi ahalisinin arazilerine muhacirlerin iskan edildiği şikayetinin tahkik edilmesi.
DAHİLİYE 25 28 Yozgad'ın Kalehisar karyesinde tapulu arazileri işgal ederek köy teşkil eden Kafkasya Muhacirlerine gerekli müdahalenin yapılması.
SADARET A.}MKT.MHM.177.4 177 4 Yozgad'da yerleşmek istedikleri mahalli tedkîk için giden Çerkes muhacirlerinin Besni Kabilesi'nden Ebubekir ve adamlarına yardımcı olunması.
SADARET A.}MKT.MHM.230.29 230 29 Yozgad'da bulunan Çerkes muhacirlerinden Haspolad'ın Rusya'ya dönmek istemesi hakkında nasıl muamele yapılacağı.
SADARET A.}MKT.MHM.232.27 232 27 Yozgad'da bulunan Çerkes muhacirlerinden Altıkesek Kabilesi Reisi Hacı Polat'ın Rusya'ya dönmesinin engellenerek istediği yerde iskanını sağlanması. Altıkesek Kabilesi'nden bir kısmının Kütahya'da iskan olunduğu diğerlerinin ise Sivas'a gönderildiği.
DAHİLİYE 1384 53 Yozgad sancağında misafir olarak bulunan yüzellisekiz hane Çerkeş muhacirlerinin Amasya ve Yozgad sancaklarında süratle iskan edilmeleri isteği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI