Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.163.30 163 30 Rusya'dan hicret eden Hamidiye alayları mensubatmdan dört yüz hanenin Bayezid'te uygun yerlere iskanı.
DAHİLİYE DH.MKT.158.48 158 48 Aziziye kazasının Yaspınar karyesinde iskan edilen Çerkes muhacirlerine, bedeli Umum Muhacirin Tahsisatı'ndan ödenmek üzere, zahire verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.155.26 155 26 Otuz sene evvel hicret edip bazı devlet hizmetindeki görevleri sebebiyle emsali gibi iskan etterilmeyip, şu anda açıkta kalan Çerkeş muhacirlerinden İshak Ziver'in uygun bir mahalde iskan ettirilmesi talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.154.44 154 44 Bergama'ya gelen altı yüz Çerkez muhacirinin iskanları hususunun Aydın Vilayeti'ne tebliği.
DAHİLİYE DH.MKT.139.42 139 42 Bazı muhacir kızlarını Çerkez cariye diye sattıktan sonra Trablusgarb'a uzaklaştırılan kadınlardan Ayşe Sıdıka'nm affedilme talebinin reddi.
DAHİLİYE DH.MKT.136.30 136 30 Ilgın'a tabi İhsaniye köyünde iskan edilen Çerkez muhacirleriyle yerli halk arasında çıkması muhtemel olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE DH.MKT.683.41 683 41 Muş mülhakatından Bulanık, Ahlat ve Çukur kazalarıyla Muş şehri civarında Ermenilere ait araziye Çerkes muhaciri iskan edildiği ve İzmid'te Eremişte Çerkeslerinin bir Ermeni manastırma ait bazı emlaki zabtettiklerine ilişkin Avrupa gazetelerindeki haberlerin aslının olmadığının, mahallerine durumun sorulması üzerine gelen cevaplardan anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.666.9 666 9 Biga'nın İhsaniye karyesi ahalisinden ve Çerkes ümerasından Avukat Hasan Bey'in ahaliyi kandırarak uhdesine arazi geçirdiğine dair Biga Adliye Müstantıkı Süleyman Nakib imzasıyla gönderilen ihbarın tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.655.32 655 32 Kunaytara kazasında mukim dürzilerle, çerkesler arasında vukubulan mukatelede zarar gören çerkeslere ihsan buyurulan atıyye-i senij'e tevziat defteri suretleri gönderilmiş olmasına rağmen cevab almamadığından gereğinin ifasıyla neticenin bildirilmesinin Suriye Vilayeti'ne tebliğ olunduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.631.48 631 48 Merhum Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın evladlarından olduğunu iddia eden Hüseyin Hüsnü Bey ile Fatma Hanım'ın Çeşme'de bulunan Ayşe Hanım Evkafı'nın gelirlerinden kendilerine hisse verilmesini talep ettiklerinden durumun tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.524.1 524 1 Elde ettiği dumansız barut numunesini Tophane-i Amire'ye vermiş olan Kafkasya ulemasından Hacı Mehmed Efendi'ye ikiyüz kuruş atiyye-i seniyye verilmesi hususunun Sadaret'e takdimi.
DAHİLİYE DH.MKT.516.37 516 37 Tutuklanan firari Tortum Kaymakamı Lütfi'nin Kafkasya valisinin emri üzerine Avrupa'ya gitmesi için serbest bırakıldığı, yapılan tebligata cevap vermediğinden, Paris'e vardığında tekrar tebligat yapılarak neticesinin bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.514.58 514 58 Düzce ve Zonguldak Reji NJüdüriyetlerince sadece Abaza ve Çerkeslerin kolcu olarak istihdam edilmeleri sakıncalı olduğundan, diğer kavimlerden de kolcu istihdam edilmesi.
DAHİLİYE 439 22 ORJİNAL KAYIT NO : 29332 Eskişehir'in Ağapınar mahallinde oturan Abaza muhacirlerinden şikayetçi olan Çerkez muhacirlerinin şikayetlerinin tahkik edilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.429.85 429 85 Rusya'nın Koban şehrinden Memalik-i Şahane'ye hicret etmek için İzmid'e gelen Çerkes muhacirlerinin oradan da özel bir trenle iskan mahalli olan Ankara Vilayeti'ne gönderilmeleri.
DAHİLİYE DH.MKT.416.67 416 67 Muhacir kızlarını Çerkes cariye diyerek sattıkları için Trablusgarb'a sürülen beş kadından Sıdıka'nın kendisinin suçsuz olduğunu bildirdiğinden gerekli tahkikatın yapılarak neticelendirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.377.39 377 39 İzmid'de bulunan Çerkesler arasında yapılan nikahlarda mihrin çok olması nedeni ile gençlerin bu parayı tedarik etmek için eşkıyalık yapmakta oldukları bildirildiğinden nikahlardan alman bedellerin kanuni sınırlar içinde tutulmasının sağlanması.
DAHİLİYE DH.MKT.371.72 371 72 Muhacirine verilen arazilerin on sene müddetle satılamaması süresinin artırılmasının müşkilata sebep olacağı.
DAHİLİYE DH.MKT.327.17 327 17 Sivas'dan Ankara hududunu tecavüz eden eşkıyadan iki Çerkes ile bir Ermeninin yakalandığı ve Sivas'daki Çerkes muhacirlerin Ermeni eşkiyasıyla birlik olmamaları hususunda gerekli tenbihatın yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.326.24 326 24 Aziziye'de sakin muhacirin-i çerakise rüesasmdan müteveffa Hüseyin Efendi'nin nail olduğu Mecidi Nişanı ile İftihar Madalyası'nm oğlu Abdülaziz Efendi'ye verilmesi teklifi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI