Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..6.91 6 91 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.582.91 582 91 Şehbenderlik: Vidinli Mehmed oğlu Çerkes Mustafa Efendi'nin hicretine dair ilmuhaber sureti.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.91 8 91 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.1529.91 1529 91 Suriye: Suriye'de Çerkesler ile Dürziler arasında mücadele olduğu ve Umur-ı İdarenin vaziyeti hakkında olumsuz bir bendin "Times" gazetinde derc edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.55.91 55 91 Çerkes muhacirlerinin iskanına sarf olunmak üzere İngiltere ve Fransa'dan borç alınması. g.tt.
YILDIZ Y.A.HUS.493.91 493 91 Çerkes İnguşlar ile Kazaklar arasında müsademeler.
YILDIZ Y.PRK.BSK.35.91 35 91 Rusya'nın Koban Vilayeti ahalisinden ve çerkes kabilelerinden olanların Ankara'nın Bağazlıyan ve Maden kazalarıyla Kırşehir'de iskanları.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.82.91 82 91 Adapazarı'ndan Sam'a gönderilen Çerkes Mas Bey ve ailesinin yol masraflarının Üsküdar Mutasarrıflıgı'na ödenmesi.
İRADE İ..HUS.48.91 48 91 Rumeli-i Şarki ve Bulgaristan'da bulunan komitelerin Çerkes elbise ve kalpaklarını giydiklerinin sefaret-i seniyyeye haber verilmesi. (1314S-07)
CEVDET C..AS..213.9102 213 9102 Sumnu'ya varan Abaza Mehmed Paşa'yı Kırım'a götürmek üzere bir gemi tedarik edilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 190 9117 Abdulkadir Geylani neslinden memleket-i Şirvan'da zuhur eden Şeyh Mehmed B. Osman tarafından , Dağıstani Ümmi Han'ın adamı Mehmed Efendi yediyle gelen mektubun hülafasının arz-ı atebe kılındığı ve kitabı hakkında şeyhüslamın mütaalasının da arzolunacağı hakkında a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 190 9132 Soğucak ve Anapa Seraskeri Battal Paşa'ya ve Kalgay Sultan'a zahire vesair masraf bedeli olarak yüzbin kuruş itasına dair irade, a.g.y.tt
CEVDET C..DH..183.9135 183 9135 Fas kalesi muhafazası şartıyla Gönye sancağının eski mutasarrıf Abaza Mehmed Paşa'ya tevcihine dair arz. a.g.tt
CEVDET C..ML..221.9156 221 9156 Mihmandar Ali Ağa'nın muhallefatının mirinden zabt olunduğu ve bunlar arasında satılan bir Çerkes cariyenin azad edildiğini ispat etmek üzere Basbaki kulu konağında bulunduğu.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.136.9157 136 9157 Çerkes Hasan Pasa'nın esna-yı rahda Develi kazasına varışında otuz kese akçe taleb ettigi bildirildiğinden bundan men olunması.
DAHİLİYE 1451 92 Bazı garazkarların kandırmalarıyla memurlar aleyhine tanzim ettirilen muhzırlarm tahkiki için Sivas vilayetine gönderilen memurların ahaliyi taciz ettiklerine dair Çerkeş ümerasından Macarzade Ahmed ve arkadaşlarının şikayetlerinin tahkiki ve gerekenin yapılması isteği.
DAHİLİYE 1458 92 Memalik-i Şahane'ye hicret etmek üzere Batum'a gelen ikiyüz kırk muhacirin Kahta kazası ile Hısn-ı Mansur'daki devlet arazilerine yerleştirilmek üzere Samsun İskelesi'ne nakilleri ile masraflarının kendilerinden ve ahali yardımlarıyla karşılanması.
DAHİLİYE 1497 92 Bayburd sabık Mutasarrıfı Mehmed Ali Paşa'nm Şu^an'da sakin Çerkeş Muhacirlerinden alıp daha sonra iadeye çalıştığı cariyeyi nikahlaması gerektiği.
SADARET A.}MKT.DV.20.92 20 92 Hasan'ın Çerkes kazası müdürüne emaneten verdiği paranın tahsiline dair Kengiri kaymakamına, Mürekkepçiler Kethüdası Hasan Aga ile Talas sakinlerinden Bedos arasındaki ahır davasına dair Kayseri mutasarrıfına sukka.
SADARET A.}MKT.DV.160.92 160 92 Çerkes muhacirlerinden ve Altıkesek Kabilesi'nden Firdevs Hatun'un, Peder ve validesinden intikal edip, kardeşi İshak tarafından zabtedilen mal, köle ve cariyelerinin istirdadı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI