Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.SFR.128.9 128 9 Vilayet dahilindeki Çerkes muhacirlerin mahkemeden aldıkları ilam mucebince boş durumda olan haneleri istedikleri gibi kullanmayı istemeleri karsısında nasıl muamele edileceği hakkında malumat talebi. (Bitlis)
DAHİLİYE DH.SFR.165.9 165 9 Morok ve rüfekasının derdesti için hayli asker ve Çerkes süvarilerinin köyleri ablukaya alarak taharriyat icra ettiğinden ve korku sebebiyle merkumu saklayan Ermeni köylülerin Morok'u teslim hususunda söz verdiklerinden bahisle hüsn-i hizmeti geçenlerin suret-i taltifi. (Ankara)
DAHİLİYE DH.MKT.2892.9 2892 9 Çerkes, Abaza ve Gürcülerden mütesekkül silahlı kaçakcı çetelerinin yakalanması ve kaçakçılığın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının Konya Vilayeti'ne bildirilmesi.
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.19.9 19 9 Mehmed Fahreddin Bey, Suriye Emlak-ı Hümayun Müfettisi Çerkes İrfan Bey oğlu, 1299 Kavala doğumlu, Hazine-i Hassa Şahane Senedat Kalemi Hulefasından (HH.SAİD.d 5/117).
DAHİLİYE DH.TMIK.M.27.9 27 9 Ladik kazasının Ahmedsaray karyesinden Deli Bekir oğlu Mehmed ve Hatib oğlu Ali'nin çobanlarının bazı eşyalarıyla hayvanlarını gasbeden Havza kazası Döşemetaş karyesinden Çerkes İsak oğlu Kara Said ve arkadaşları hakkında adli takibat.
DAHİLİYE DH.TMIK.S.1.9 1 9 Develi'de aşiret, kabile, Ermeni ve Çerkes çok olduğundan, buranın ehemmiyete haiz bulunduğundan telgraf hattı temdidi.
EVKAF EV.BRT.226.9 226 9 Tevcih, berat, Çerkes muhacirleri, tarla tahsisi, maaş tahsisi, hitabet, Hayali Efendi ibn Ebubekir, Maliye Hazinesi, Pertevniyal Valide Sultan Evkafı, Aziziye Mahallesi Camii (Varna Sancağı)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.9 1 9 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..3.9 3 9 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.9 10 9 Hicretlerine müsaade edilmiş olan Yunan muhaciri ve Çerkes kabilelerinden bin hane içinde otuz bir hanenin isimlerinin kayda geçip geçmediği anlaşılamadığından, bunlar hakkında yapılacak muamelenin bildirilmesi. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..4.9 4 9 Çerkes muhacirlerinden mektebi Tıbbiyenin altıncı sınıfında ögrenci olan Bekir Musa'nın Rusya'da bulunan ailesinin stanbul'a getirilmeleri talebi. (Dahiliye ; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.9 9 9 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..6.9 6 9 Perişanlıklarından dolayı hicretlerinin hızlandırılması istenen Kerç'deki Çerkes muhacirler hakkında alınan karar haricinde hareket edilemeyeceği. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.9 7 9 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
İRADE İ.DUİT.172.9 172 9 Ceza, kürek, yaralama, para talep etme; Yusuf (Asker, Bandırma Bolcaağaç Çerkes karyesinden); Hüseyin, Hikmet oğlu (Saki, Bandırma); Zeybek Ramazan, Küçük Mehmed oğlu (Saki, Bandırma); Bandırma Divan-ı Harb-i Örfisi
İRADE İ.DUİT.173.9 173 9 Ceza, kürek, hırsızlık; Mahmud, Hamusoğlu, Çerkes (Düzceli); İbrahim, Bodoğlu (Düzceli); Bolu Divan-ı Harb-i Örfisi
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.256.9 256 9 İzmid civarında bulunan Çerkes muhacirlerinin hüsn-i suretle iskanı ve ıstabl-ı amire payesinin istihsalinine dair Ahmed Galib'in İngiltere sefaretine varakası.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2464.9 2464 9 Beş yaşında bir kızı ile beraber Sicill-i Ahval Komisyonu Reisi İrfan Paşa'nın mübayaa edip konağında istihdam edildiğinden bahisle, azad ettirilmesini istida eden Çerkes Nazikter hakkında gerekenin ifası. (Dersaadet 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2871.9 2871 9 Kastamonu vilayeti dahilinde olup Çerkes kazasına ilhak olan Odacık ve Şehabeddin nahiyelerinin Zağferanbolu kazasına ilhakı. (İstida 3)
YILDIZ Y.MTV.111.9 119 9 Silahdaraga Vakfı'ndan Yenişehir kazasına tâbi Toprak Ocak Çiftliği arazisinin Rumeli ve Çerkes muhacirleri tarafından zabt olunarak mahallince tapu senedi verilmekde olunduğuna dair vakıf mütevellisi Ali Sefik Bey tarafından verilen arzuhalin tedkikine dair Evkaf Nezareti'nin arzı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI