Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..MTZ.19.937 19 937 Ahmed Giray Sultan, Çerkes ve Abaza ümerası ve hademesine verilen kumanyayı gösterir defter. a.g.y.tt
CEVDET C..DH..188.9377 188 9377 Kayseriye Mutasarrıfı Çerkes Hasan Pasa'ya Köstendil, Köstendil'den mazul Ahmed Paşazade İsmail Paşa'ya Kayseri, Abdi Paşa'nın kethüdası Osman Pasa'ya Sultanönü sancağının tevcihi ve Karesi Mutasarrıfı Hacı Kasım Pasa'nın rütbesinin beylerbeyliğine terfiine dair buyruldu. a.g.y.tt
CEVDET C..MTZ.19.938 19 938 Ahmed Giray Sultan ile sair Çerkes ve Abaza ümerasına ve altmış üç nefer hademelerine verilen kumanya esmanı hakkında arz.
HARİCİYE NEZARETİ 201 94 ORJİNAL KAYIT NO : 47 Askeri mütekaitlerden Çerkes Kani Paşa'nm mahdumu Rifat Bey'in vefat eden evladı Selahaddin Bey'in irsi hissesinin celbi konusunda yapılan işara cevaben gerek ait olduğu mahkeme kayıtlarında gerekse Mısır Meclis-i Hasbisi'nde Rifat Bey'in veraseti hususunda bir kayda tesadüf edilemediğinin bildirilmesi. (Osm., Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 292 94 ORJİNAL KAYIT NO : 78 İzmir Rusya Konsoloshanesinden bir memur bulunmadığı halde İzmir Heyet-i Eshamiyyesi tarafından tevkif olunup Çerkez Mustafa isimli şahsı kati ile maznun olan Rusya tebeasmdan Aynas Taçaropelon isimli kimsenin muvakkaten tahliye-i sebili istidasına dair Rusya Sefareti'nden yazı.
DAHİLİYE 1326 94 Havza ve Ladik Nahiyelerindeki Sohum muhacirlerinin tasamıflarmdaki Güldüğü adlı yerde iskanları teşebbüsünden vazgeçilmesi ve Sandıkçı veya bulundukları köylerde yerleştirilmeleri hususunda vaki müracaatla ilgili gerekenin yapılması.
DAHİLİYE 1403 94 Rusya, münferiden baş vuran ailelerin hicret etmesine müsaade ettiği için Kafkasya'dan hicret edeceklerin sayısını tesbit etmenin kabil olamadığı.
SADARET A.}MKT.MHM.181.94 181 94 Çerkes ve Nogay muhacirleri için iane olarak toplanıp gönderilen meblağın alınarak komisyonu mahsusuna teslim edildiği ve memnun olduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.223.94 223 94 Çerkes muhacirlerinden Mustafa Bey ve yüz hanelik takımının Sinop'tan Trabzon'a kadar olan sahilde nerede yerleştirileceklerinin bildirilmesi. Malum konudaki dört tahriratın gönderildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.343.94 343 94 Çerkes muhacirleri için Mısır'dan gönderilen meblağın muhacirlik masraflarına harcanması.
SADARET A.}MKT.NZD.316.94 316 94 Çerkes muhacirlerinden Debbag Kabilesinden on yedi nüfusun Eskişehir'e iskan ettirilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.321.94 321 94 Sivas'ın Uzunyayla adlı mahallinde bulunan Çerkeslere yakacak tedariki için kafi öküz ve araba temini.
SADARET A.}MKT.NZD.328.94 328 94 Çerkes muhacirlerinden ve Yesni Kabilesi Abaza Bey Takımından yirmi altı hanenin Kütahya'da iskanı
DAHİLİYE DH.MKT.1862.94 1862 94 Marine Filberti adlı kadının ihtira ettiği kömür için kendisine ruhsat ve imtiyaz verilmesine mahal görülemediği; adı geçenin isterse bu kömürü imal edip satabileceği.
DAHİLİYE DH.MKT.1706.94 1706 94 Tapulu arazilerine Çerkes muhacirlerinin iskan edildiğine ilişkin şikayeti havi müteaddid telgrafın aidiyeti cihetiyle Ankara Vilayeti'ne havale edildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1965.94 1965 94 İneabad nahiyesinde iskan olunan Çerkes muhacirlerine verilmiş olan boş araziye ait sened-i hakanilerin hazırlanması.
DAHİLİYE DH.MKT.1977.94 1977 94 Adapazarı'nda sakin Çerkez muhacirlerinden Edip Efendi'nin uygun bir iste istihdamı talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.2798.94 2798 94 Dersaadet efrad-ı nizamiye-i asisinden pekçoklarının kafileler halinde silahlı olarak Bolu, Eregli, Zonguldak ve Çerkes kazalarına dogru gelmekte oldukları anlaşıldığından cihet-i askeriye ile birlikte lüzumlu tedbirlerin alınarak ele geçirilmeleri ve asayişin ihlaline meydan verilmemesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.201.94 201 94 Askeri mütekaitlerden Çerkes Kani Paşa'nın mahdumu Rifat Bey'in vefat eden evladı Selahaddin Bey'in irsi hissesinin celbi konusunda yapılan işara cevaben gerek ait olduğu mahkeme kayıtlarında gerekse Mısır Meclis-i Hasbisi'nde Rifat Bey'in veraseti hususunda bir kayda tesadüf edilemediğinin bildirilmesi. (Osm., Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.94 7 94 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI