Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.97.9 97 9 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ Y.PRK.HR..1.9 1 9 Nis ve Aleksinac'da Sırplarla yapılan muharebede Osmanlı ordusu kumandanlarının durumu ve ordunun ahvali.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04..294.9 294 9 Bulgar Hariciyesine Giden Muharrerat: Osmanlı vatandaşı olduğu halde Bulgarlar tarafından askere alınmak istenen İslimye'de mukim Edirneli Mordahay Youda'nın bu durumdan tahlisi için gerekli işlemlerin yapılması.
İRADE İ..HUS.146.9 146 9 Üsküdar, Kadıköy ve Çamlıca taraflarında elektrik ile çalışan tramvaylar işletilmesi ve elektrik ile aydınlatma yapılması zımnında Adliye Nazırı Abdurrahman Pasa adına imtiyaz verilmesi için gerekli muamelenin yapılması. (1324S-09)
İRADE İ..TAL.469.9 469 9 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Buzurka Bey'in üçüncü rütbeden Maarif Nisanı ile taltifi. (1329M-09)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.303.9 303 9 Küdus'de kain Mar Yakob Manastırı'nın İzmid Yalova kazasında olup bir kısmınında muhacirin-i Çerakise tevattun edilmiş olan çiftliğin Hazinece istirası. (Maliye 8)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.182.9 182 9 Tımışvar gazetesinde yeralan; Karadağ hududunun vaziyeti. Rusya'daki Abazalar . Bükreş'teki bazı gelişmeler ve veliaht tespiti . Arnavutluk'la ilgili bazı haberler. Karadağlıların Babıali ile olan münasebetleri ve saireye dair diğer haber özetleri.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.495.9 495 9 Abaza kabilesinden birkaç familyanın hicretlerine dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 340 90 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Memalik-i Şahane'ye hicret etmek üzere Batum'a gelmiş olan iki yüz kırk muhacirin hangi iskeleye çıkanlacaklarmm tayini talebi.
DAHİLİYE 4 90 Üç yüz sekiz senesinde Dersaadet'e gelen ve iskan edilmek üzere taşraya sevkolunan muhacirinin miktarı ile bu sene zarfında Muhacirin Komisyonunca vuku bulan muamelat ve muhasebatın adedini gösterir istatistik
DAHİLİYE 1322 90 Ferik Muhlis Paşa'nm akrabasından olan Sohum Muhacirlerinin iskanı için, Kardıra ve Sarımeşe'de münasib mikdar arazi olduğu takdirde gerekenin yapılması.
SADARET A.}MKT.MHM.211.90 211 90 Çerkes muhacirlerinin iskanlarına dair Menteşe Kaymakamlığı'nın cevabı yazısının gönderildiği.
DAHİLİYE DH.SFR.338.90 338 90 iran Hükümeti'nin gümrük memurları bulunan Bekçikalıları azlettiği, hududdaki neft imtiyazını da tatil ettiği, ingilizlerin Kasr-ı şirin'de petrol aramakta olduğu bu durumun Rusya'nın tahriklerinden kaynaklandığı. (Bagdat)
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV. 208.90 208 90 Ereğli ve havalisinde keşfedilmis kömür madenleri için hiçbir kimseye isletme ruhsatnamesi ve imtiyazının verilmemesi.
SADARET A.}MKT.NZD.359.90 359 90 Çerkes muhacirlerinden ve Besni Kabilesi'nden onaltı hanenin Ahyolu Bergos civarına iskanları ve muhacirlere yardım yapılması.
SADARET A.}MKT.UM..459.90 459 90 Veray kazası ahalisinin Samsun İskelesinden Sivas ve Amasya'nın bazı kazalarına muhacir taşımaktan mütevellit ücreti Hazine'ye bağışladığı.
SADARET A.}MKT.UM..464.90 464 90 Şeyh Şamil Topçubaşı İsmail Efendi Çerkes Esat Süleyman Efendi ve Ali Efendi Hacca gideceklerinden kendilerine kolaylık gösterilmesi.
SADARET A.}MTZ.CL..2.90 2 90 Cebel-i Lübnan dahilinde intisar edip beyne'n-nas bazı mertebe kıyl ü kale sebebiyet veren Arabiyyü'l-ibare varakanın toplattırılmasına ve Suriye vilayeti dahilindeki Mecde'l-sems karyesi Dürzileri ile Çerkesler beyninde vuku bulan münazaa ve mukateleye dair. (1312 - 1313)
SADARET A.}MKT.MHM.58.90 58 90 Çerkezistan ve Abaza'da ahalinin, Saltanat-ı Seniyye'ye temayüllerine ve saireye dair evrakın alındığı.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.53.90 53 90 Ezine'nin Kestanbol köyünü basan Arnavud Rüstem, Çerkes Mehmed ve Yalvaçlı Mehmed Çeteleri köy ahalisinden Şerif Ahmed'le sandık eşyasını alarak Kayacak Dağı istikametine kaçtıkları.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI