Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.73.90 73 90 Genel af sebebiyle serbest bırakılan eşkıyadan Çerkesoğlu Şükrü'nün Bandırma'da Ermenilere karsı tehditvari tutumu hakkında Aydıncık Nahiye Müdürlüğü ile Jandarma Takımı Kumandanlığı'nın müstereken hazırladığı tahkikat dosyasının cihet-i adliyeye takdimi.
DAHİLİYE DH.MKT.1504.90 1504 90 Adana'da Zaptiye Kumandanı Şahin Paşa tarafından hilaf-ı kanun hapsedilen Çerkes Yahya'nın tahliyesinin temini.
DAHİLİYE DH.MKT.2236.90 2236 90 Kayseri'nin Hacı İkiz Mahallesi'nden Çerkes İdris'in boş olan belediye sermüfettişliği muavinliğine tayini talebi hususunda istihdamına mani bir hali olmadığı takdirde gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.1601.90 1601 90 Çerkes Osman imzasıyla verilmiş olan arzuhalde, Adapazarı'nın Salihiye karyesinde sakin Çerkes muhacirleri ümerasından Mehmed Ali Bey'in kendisine yaptığı kötülüklerden bahisle adaletin tesisinin istida edildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2236.90 2236 90 Kayseri'nin Hacı İkiz Mahallesi'nden Çerkes İdris'in boş olan belediye sermüfettisligi muavinliğine tayini talebi hususunda istihdamına mani bir hali olmadığı takdirde gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.1947.90 1947 90 Yozgat'ın Hisar köyünde iskan olunan Çerkes muhacirler ile yerli halk arasındaki anlaşmazlığın çözümünde ahali vekili namıyla halkı dolandıran Ömer hakkında bilgi alınamadığı.
DAHİLİYE DH.MKT.2903.90 2903 90 Rusya'dan gelerek Tahtakale'de bir handa oturan ve fakir oldukları bildirilen Kabartaylı Çerkes muhacirlerine belediyece yardım edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.90 7 90 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.817.90 817 90 Müteferrik: Bursa'nın Çağrısan köyü ahalisinden müteveffa Hafız Abdurrahman Efendi'nin varisi olup Varna'da ikamet eden Mustafa bin Kapuzcilos Ahmed tarafından aynı köyden Çerkes Mehmed Ağa'ya verilen vekaletname tarihinin üzerinden iki sene geçmiş olmakla söz konusu Mustafa'nın hayatta olup olmadığının tahkik olunarak neticesinin bildirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.6.90 6 90 Hükümet-i Seniyye'nin Yunanistan'a komsu eyalette Çerkes muhacirlerini iskan ettireceği sayiasının asılsız olduğuna dair Atina Sefareti'nden gönderilen tahrirata dair.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.107.90 107 90 Ana-baba adlarını ve doğum tarihlerini bilmeyen Çerkes ve zencilerle çocukların Sicill-i Nüfus'a kayıtlarının icrasına dair.
YILDIZ Y.PRK.ASK.152.90 152 90 Hamidiye Hafif Süvari Alayı'nın aşiretler arasında vuku bulacak olaylara anında müdahale edebilecek askeri mıntıkalar oluşturulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.45.90 45 90 Kolağası Çerkes Mahmud Bey'in harem-i şerif'de müdür Nazif Efendi'ye tokad vurmasından dolayı Trablusgarb Kumandanlığına tayini ve İstanbul'a dönmesinin yasaklanması.
SADARET A.}DVN.3.10 3 90 Trablusgarb tüccarlarından olup, Trablusgarb'a götüreceği kölesi on altı yasındaki Çerkez Şakir'e izin verilmesini isteyen Arnavud Mahmud Aga'nın arzuhali, iktiza kaydı ve buyruldusu.
SADARET A.}MKT.MHM.58.90 58 90 Çerkezistan ve Abaza'da ahalinin, Saltanat-ı Seniyye'ye temayüllerine ve saireye dair evrakın alındığı.
HATT-I HÜMEYUN 189 9008 Anapa'da vukubulan muharebede Özdemir Mirza 2 Rus zabitini esir edip getirdiğinden kendine biraz akçe verilmesi ve o tarafta münasib bir vazifeye konması. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 189 9009 Anapa Seraskeri Battal Paşa'nın Sivas vilayetine tayini ve Memiş Efendi'nin Kapıkethüdası nasbi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 189 9010
İRADE İ.DH.1156.90361 1156 90361 Çerkes İsmail Paşa'nın İzmid Değirmenderesi ahalisine ettiği mezalimin tahkiki hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 189 9051 Anapa canibinde Şomok zade Özdemir Mirza'nın yevmiyesinin bir kese akçe olması hakkında irade. a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI