Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADE İ.DUİT.172.89 172 89 Ceza, ihanet, idam, bölücülük, ifsat, yıkıcı faaliyet; Avadis veled-i Kigork, Abazaoğlu (Anteb); Bedros veled-i Karoç, Kara Nersis oglu; Nersis veled-i Lale Artin, Tüfekçi (Ehliçefa Mahallesi'nden); Haralambos veled-i Livani (Adanalı (İbnieyüb Mahallesi'nden); Ermeni İhtilal Komitesi; Maraş Divan-ı Harb-i Örfisi
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1192.89366 1192 89366 İskeçeli Çerkes Süleyman Fehmi'nin kendisine Trablusgarb'da sürgünde iken verilen paranın kayd-ı hayat suretiyle ödenmesi. (Maliye; 30563)
İRADE İ.DH.1147.89445 1147 89445 İzmid'in Değirmendere ve Ucun karyeleri mahsulatınca Çerkes İsmail Paşa tarafından vukuu iddia olunan taaddiyat esbabının tahkiki zımnında Bahriye Kaymakamı Ahmed Bey'in memuriyeti.
HATT-I HÜMEYUN 188 8946 Soğucak Seraskeri Battal Hüseyin Paşa'nın oraların ahvali hakkındaki tahriratının takdim kılındığı, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1194.89482 1194 89482 Mesele-i zailedeki yaptığı hizmetlerinden bahisle jandarmada istihdamına dair Çerkes Hasan Bey tarafından verilen arzuhal. (Harbiye; 85164)
HATT-I HÜMAYUN HAT.19.897 19 897 Koban, Soğucak, Çerkes ve Abaza kabilelerinin tanzim-i ahvaline ve gelecek haberlerin arzına dair olup, Abdülhamid I'in hattı vardır. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 188 8982 Çerkeş beylerinden Anapa vakasında yed-i küffara esir düşen Zanoğlu Mehmed Bey esaretten kurtulup İstanbul'a gelmek üzere Ereğli'den bir Ermeni ile tahrirat gönderdiğinden kendisine mihmandar tayini ve bir konak tahsisi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.188.8982 188 8982 Çerkes beylerinden Anapa vakasında yed-i küffara esir düşen Zanoğlu Mehmed Bey esaretten kurtulup İstanbul'a gelmek üzere Ereğli'den bir Ermeni ile tahrirat gönderdiğinden kendisine mihmandar tayini ve bir konak tahsisi. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 188 8983 Karamürsel'de şakavetleri sebebiyle ölü veya diri tutulmaları ferman buyrulan Hamid Bey ve Koca Mehmed ile Tombazoğlu İbrahim'in Çatalca'da Sahib Giray Han'ın yanına iltica ile affını han tarafından yazdırdığı ve Hamid Bey'le Koca Mehmed'in de Kuban Hanı Şahbaz Giray Han'a dahil oldukları anlaşıldığından bunların izale-i vücudları tedabirine dair. a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1199.89875 1199 89875 Bağdat vilayetinde vaki neft ve petrol taharrisi ve isletilmesi imtiyazının Hazine-i Hassa'ya itası. (Orman ve Maadin; 84462)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.10.899 10 899 Rusya elçisi ile Reis Efendi'nin Nesatabad Yalısı'nda Gürcistan meselesini konuştuklarına; Battal Hüseyin Pasa'ya vezaretle Erzurum Valiliği'nin verildiğine; Çerkes Hasan Paşa'nın Özi'ye gideceğine ve Tersane'de yapılacak kalyona dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
HATT-I HÜMEYUN 188 8993 Karamürsel'de şakavetleri sebebiyle ölü veya diri tutulmaları ferman buyrulan şakilerden Tombazoğlu İbrahim'in Çatalca'da esbak Han Sahib Giray Han'm yanına ilticayla affını han tarafından yazdırdığı, diğer şakiler Hamid Bey'le Koca Mehmed'in de Kuban Hanı Şahbaz Giray Han'a dehalet eyledikleri anlaşıldığından bunların izale-i vücudları tedabirine dair. a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ 495 9 ORJİNAL KAYIT NO : 442 Abaza kabilesinden birkaç femilyanın hicretlerine dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 520 9 ORJİNAL KAYIT NO : 439 Muhacirlerin vatanlarına iadesine dair Ohannes Efendi'nin Nelidof ile yaptığı görüşme.
HARİCİYE NEZARETİ 5 9 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 83 / 1 Türk Tarih Encümeni tarafından neşredilen külliyat meyanında yaymlanacak olan "Türkiye'de Mülteciler Meselesi 1265-1267" adlı eser için Hazine-i Evrak'ta mevcut vesikaların Encümen Reisi Darülfünun Türkiye Tarihi Müderrisi Ahmed Refik Bey tarafından tedkikine müsaade olunduğu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 10 9 ORJİNAL KAYIT NO : Babıali İstişare Odası Muavini Ali Rıza Bey'in (Hendek, h. 1291) sicil dosyası.
HARİCİYE NEZARETİ 29 9
HARİCİYE NEZARETİ 256 9 ORJİNAL KAYIT NO : 415 İzmid civarında bulunan Çerkes muhacirlerinin hüsn-i suretle iskanı ve ıstabl-ı amire payesinin istihsalinine dair Ahmed Galib'in İngiltere sefaretine varakası.
HARİCİYE NEZARETİ 254 9 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Şimdiye kadar bir İngiliz kumpanyası tarafından iaşe olunan Kerş burnunda meskun muhacirlerin bundan böyle hükümet-i seniyye tarafından iaşe olunacaklarına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 182 9 ORJİNAL KAYIT NO : D 315 Tımışvar gazetesinde yeralan; Karadağ hududunun vaziyeti. Rusya'daki Abazalar . Bükreş'teki bazı gelişmeler ve veliaht tespiti. Arnavutluk'la ilgili bazı haberler. Karadağlıların Babıali ile olan münasebetleri ve saireye dair diğer haber özetleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI