Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.9484 9484 Hama, Humus ve Maaratülnuman'da iskan edilen Yeniil, Türkmen, Koçili asiretleriyle Hama'da Gınolu, Çerkes oğulları, Döker, Elçi Ramazan, Atlıhan, Elçi, Kızıali, Karagözlü ve saire aşiretlerinin iskanlarını gösteren alel-esami müfredatlı defter Hamalu Türkmen Kabilesi'nden Bozok sancağı kuralarında iskan olunan ailelerin bedel-i avarız ve nüzul mukabili maktularını muntazaman ödemeleri ve oturdukları köylerindeki derbend mahallerinin kıta-i tarik ve haramzade şerrinden hıfz ve haraset ve inayesiyle mürur ve uburu temin etmeleri gerektiği ve saire hakkındaki kayıtları ihtiva eden tahrir-i cedid defteri. (Bas Muhasebe) g.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1266.94940 1266 9490 Sivas vilayeti Aziziye kazasında sakin Çerkes muhacirlerinden bazılarının Niğde tarafına geçerek gasb ve sirkat gibi hareketlere cüret etmekte olduklarından Kayseri, Niğde ve Kırşehir hudutları arasında bir derbend inşa edilmesi. (Dahiliye)
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.123.9490 123 9490 Bozok Sancağı mukataatını zabtetmek üzere liva-i mezburun sabık Sivas Valisi Abaza Mehmed Pasa uhdesinde bulunan Teke Sancağı'na ilhakan tevcih olunması için emir ısdarı hakkında tezkire. a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 193 9493 Anapa'ya asker şevki ve havali-i mezkûrede ittihazı lâzım gelen tedabirin icrası hakkında Trabzon Valisi Abdullah Paşa'ya yazılması müzakere olunan kaime hakkında istizanı havi. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 193 9497 Beş kalelerin yerli neferatınm bazı mukatalardan iradı. Bu kalelerin özellikle de Anapa Kalesi'nin yeniçeri maaşlarının tertib olmadığından bahisle bunların bir nizama sokulması. Hotin, Bender, Akkerman ve Anapa yeniçerilerinin maaşlarının Ralli ile serhadlerin topçu ve arabacı maaşlarının düzene sokulması hakkında, g.tt
HARİCİYE NEZARETİ 263 95 ORJİNAL KAYIT NO : 315 Biga sancağı dahilinde müteveffa Hubart Paşa'ya icar edilen Cemsid çiftliğine Çerkezler tarafından vuku bulan müdahalenin men'i talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 457 95 ORJİNAL KAYIT NO : 401 Harem-i Şerif muhacirlerinden Dağıstanlı Mehmed Tahir Efendi'nin ihsan talebi.
DAHİLİYE 21 95 Adapazarı tehciri esnasında tehcir edilen şahıslara çeşitli zulüm ve işkencelerde bulunarak ölümlerine sebeb olan Akyazılı Abaza Kâzım ile Kuru İbrahim'in yakalanması için çalışıldığı.
SADARET A.}DVN.MHM.11A.95 11 95 Istabl-ı Amire Müdürlüğü payelilerinden ve Çerkes ümerasından İbrahim Bey'e beşinci rütbeden Mecidiye Nisanı verildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.175.95 175 95 Karabasmustafaaga Mahallesi İmamı Hafız Mehmed Efendi'nin, Sivas'a iskan olunarak Çerkes muhacirleri arasında bulunan kayınvalidesinin yanına alabilmesi için ruhsat verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.176.95 176 95 Çerkes ve Nogay muhacirlerinden Dersaadet'e gelip yerleşecek olanların düzeni bozacak davranışlarda bulunmalarına meydan verilmemesi.
SADARET A.}MKT.MHM.181.95 181 95 Çerkes ve Nogay muhacirleri için toplanan meblağın alınıp komisyon-ı mahsusa teslim edilerek, Ceride-i Havadiste ilan ettirileceği.
SADARET A.}MKT.NZD.324.95 324 95 Bolu'ya gönderilen Çerkes muhacirlerinin muhteliten iskan olunmalarına karsı çıkan kabile reislerinin, bu isteklerinin kabul edilmemesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.95 23 95 Avrupa'da son bir haftada meydana gelen siyasi hadiseler: Fransa'da Jules Ferry'nin seçilmesi. Humbrol Layihasının İngiltere'de kabulüne dair gelişmeler. Almanya'da asker sayısının azaltılması. Hububat fiyatlarının ucuzlamasından dolayı Şikayetlerin artması. İtalya'da Papa lehine bazı nidalarda bulunulduğu. Kağıt para ihraç eden bankalarla ilgili islerin bir komisyona havale olunması. Sömbeki adası hadisesinin yeni bir mesele haline dönüşmesinin önlendiği. Bulgar prensine suikastı Rus komitelerinin teşvik ettiği. Dersaadet'te bulunan kömür depolarının yanına rıhtım inşası ve bundan İngilizlerin rahatsız olmaları. Fransız Sefaretine mensup olanların isteği üzerine Suriye cihetine yapılan şimendifer hattının imtiyazının tehiri. Fransızların Dersaadet'te bulunan Fransa mebusu Mösyö Mill'in hileli ıtriyat alıp sattığı.
SADARET A.}MKT.UM..490.95 490 95 Hendek kazasında Çerkes muhacirlerinin iskan edildiği boş miri araziye sahip çıkarak, müdahele edenlerin meniyle senet ibraz etmeleri halinde suretinin gönderilmesi.
SADARET A.}MKT.UM..557.95 557 95 Çerkes muhacirlerinden olup Dersaadet'e gelmiş olanların Eskişehir'deki hemşehrilerinin yanına yerleştirilmeleri.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.14.95 14 95 Karacabey kazasında asayişin temini için tehcir edilen eşkıyanın avdetinde acze düştüğü iddia edilen Kaza Kaymakam ve Jandarma Kumandanı ile boykot ve tehcir esnasında kötü fiilleri olduğu söylenen şahıslar hakkında Hey'et-i Mahsus azasından 1. Ferik Ali Rıza Pasa tarafından tahkikat icrası.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.21.95 21 95 Adapazarı tehciri esnasında tehcir edilen şahıslara çeşitli zulüm ve işkencelerde bulunarak ölümlerine sebep olan Akyazılı Abaza Kâzım ile Kuru İbrahim'in yakalanması için çalışıldığı.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.24.95 24 95 1335 senesi Tesrinievvel ayında Edirne vilayeti dahilinde vuku bulan şekavet ve ceraime dair rapor.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.31.95 31 95 İzmit ve mülhakatında meydana gelen gasb ve öldürme gibi sekavetkarane olaylarla ilgili tahriratın takdimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI