Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.49 6 49 Smith Bartlett'e İzmir elektrik tenviratı imtiyazı veya İstanbul'da yeni bir tramvay inşası veya İstanbul elektrik tenviratı imtiyazlarından birisinin verilmesi istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.TNF.8.36 8 36 Cide'deki kömür madeni imtiyazının Vitalis Paşa'nın veresesine verilmesi.
YILDIZ Y..PRK.MŞ..7.50 7 50 Rusya'nın Stavaropol kasabasında vefat eden ümera-yı Çerakise'den birinin varisleri olduklarını söyleyip dava açan şahısların ifadelerinin doğruluğunun tahkikatı.
YILDIZ Y..PRK.UM..68.8 68 8 Havran hududunda bulunan Zerka'da iskan edilen muhacirin-i Çerakise arasında bulunan Hacı Şeyh Adil'in Saltanat-ı Seniyye'ye aykırı hal ve hareketinden dolayı taht-ı tevkife alındığı.
YILDIZ Y.A.HUS.175.29 175 29 Çerkes muhacirlerinin acil olarak Samsun ve Yalova'da iskanları hususuna dair.
YILDIZ Y.A.HUS.175.112 175 112 Kazakistan'dan gelip Humbarahane'de muvakkatan ikamet ettirilen Çerkes muhacirlerinin iskan edilmek üzere sevkedildiklerine dair.
YILDIZ Y.A.HUS.195.59 195 59 Rusya'da bulunan Han Giray adındaki Çerkes Beyinin hemşirezadesi İzmir'de İshak Bey adında bir Çerkes'le evlendirileceği sebebiyle İzmir'de büyük bir düğün başlamış olduğundan büyük bir kalabalığın toplanmasını men için İzmir Mutasarrıflığı'na tebligat yapıldığı.
YILDIZ Y.A.HUS.234.60 234 60 Fao istihkamından bir İngiliz sefinesine ateş edilmesi hadisesi hakkında Lord Salisbury tarafından meclisde izahat verilebilmesi için taleb olunan malumatın İngiltere sefirine bildirilmesi ve Çerkeslerin Kafkasya'dan göçleri hususu.
YILDIZ Y.A.HUS.245.33 245 33 İngiltere Avam Kamarası'nda Mösyö Shwan'ın, Kürd ve Çerkes efradından bazı alayların teşkili hakkındaki sualine Hariciye Müsteşarı Sir James Ferguson tarafından verilen cevap.
YILDIZ Y.A.HUS.248.11 248 11 Çerkesköy'de eşkıya tarafından dağa kaçırılan Alman ve Avusturya şimendifer memurlarının tahlisinden dolayı Alman hariciye nazırının sefarete gelerek teşekkür ettiği.
YILDIZ Y.A.HUS.249.11 249 11 Çerkesköy'de eşkıya tarafından dağa kaldırılan adamların kurtarılması için hükümetçe sarf olunan mesai hakkında Europischen Zeitung gazetesinde münderic bendin takdimi.
YILDIZ Y.A.HUS.259.54 259 54 Çerkes Süleyman imzasıyla İskeçe'den gönderilip hakaret dolu elfazı ihtiva eden mektup hakkında yapılan tetkikattan sonra Fizan'a nefyedilmesi mütalaası.
YILDIZ Y.A.HUS.260.16 260 16 İskeçe'de mel'ûnâne bir fıkra yazdığı tahakkuk eden Çerkes Süleyman'ın idâreten Fizan'a teb'idi.
YILDIZ Y.A.HUS.264.176 264 176 Konya vilayetinde, Çerkes muhacirlerle yerli ahali arasındaki münazaanın, hudut meselesinden kaynaklandığı ve muhacirlerin bu kabil tavır ve hareketlerine müsamaha edilmeyeceğinden fesadı tahrik edenlerin bulunup cezalandırılması.
YILDIZ Y.A.HUS.274.46 274 46 Ankara'nın Kalehisar köyünde yerli ahali ile Çerkes muhacirleri arasında arazi meselesinden dolayı çıkan kavgada her iki taraftan ölen ve yaralananlar olduğu.
YILDIZ Y.A.HUS.292.166 292 166 Merzifon komitesi reisi Tomâyan Artin'in Mehran nâm sakînin evinde saklandığının haber alınması üzerine baskın yapılarak ikisinin mecrûhen elde edildigi ve bu sırada ahâliden Çerkes İshak'ın şehid olduğu.
YILDIZ Y.A.HUS.312.62 312 62 Mısır Valisi Abbas Pasa'nın azatlı kölelerinden olup, Mısır'da vefat eden Mustafa Paşa'nın veraseti meselesinde, Çerkes İsmail Pasa ile Mısırlı Halim Pasa arasındaki davanın her iki tarafın İstanbul'da bulunmaları dolayısıyla ait olduğu şeriyye mahkemesinde muhakeme edilmeleri lüzumu.
YILDIZ Y.A.HUS.379.72 379 72 Erzurum vilayeti ile Tekfurdagı, Uşak, Çerkes ve Göynük kazasından tesisat-ı askeriyye ianesi olarak toplanan mebâlig.
YILDIZ Y.A.HUS.493.91 493 91 Çerkes İnguşlar ile Kazaklar arasında müsademeler.
YILDIZ Y.A.HUS.523.94 523 94 Karadağ'a firar eden Kolağası Çerkes Hasan Ağa'nın Dersaadet'e celbi lüzumu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI