Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1169 0
HATT-I HÜMEYUN 1169 0 Anapa muhafızı çerkesleri Devlet-i Aliyye'ye tabi etmek ve onlara top talimi yaptırmak gibi hallere tasaddi edip o sevahile konsolosların gelmesine de mani olduğundan muahede mucibince bunun menine dair Rusya elçisinin makam-ı riyasete verdiği takririn tercümesi.
HATT-I HÜMEYUN 1170 0 Kırım, Koban ve Taman maddeleri için bu tarihte verilen tasdiknamenin cevabını havi Rusya'dan gelen tasdiknamenin mukaddimesi olup iki tarafın murahhasları ile üç maddelik senedin imza olunduğu.
HATT-I HÜMEYUN 1171 0
HATT-I HÜMEYUN 1173 0 Rusların Çerkeslere karşı asker şevki hazırlıkları, Çerkeslerin mukavemeti mümkün iken kendilerine mühimmat gönderilmediğinden Rusların Çerkeş memleketlerini zabt edeceği hususlarının Reşid Paşa'ya söylenmesine dair İngiltere elçisinden tercümanına verilen talimatname, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1174 0
HATT-I HÜMEYUN 1175 0
HATT-I HÜMEYUN 1179 0 Rusya tarafından İstanbul'da ikametinin meni rica edilen Çerkeş Sefer Bey'in yol harçlığının temini ve Edirne'ye izamı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1181 0
HATT-I HÜMEYUN 1187 0
HATT-I HÜMEYUN 1200 0
HATT-I HÜMEYUN 1205 0
HATT-I HÜMEYUN 1226 0
HATT-I HÜMEYUN 1226 0
HATT-I HÜMEYUN 1226 0
HATT-I HÜMEYUN 1226 0
HATT-I HÜMEYUN 1226 0 Erzurum Valisi Pehlivan Paşa'dan gelen şukka olup Erzurum'a duhulünden sonra İran, Gürcistan ve Rusya taraflarından dostluk mektupları gelmeğe başladığı ve Zohum sabık muhafızı Keleş Beyzade Arslan Bey de yanına gelip misafir olduğu ve bu zat hakkında ne emir buyrulacağına dairdir.
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
HATT-I HÜMEYUN 1233 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI