Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2924.219260 2924 219260 Üsküdar ve Kadıköy cihetlerinin elektrik ile aydınlatılması ve elektrikli tramvay tesisi imtiyazının Adliye nazırına ihsan buyrulduğu. (Ticaret ve Nafia)
DAHİLİYE DH.MKT.2793.93 2793 93 Üsküdar'da sakin Ayşe Hanım'ın, Çerkes kazası Bayındır karyesi ahalisinden olup vefat eden zevcinden intikal eden tarlaya başkaları tarafından müdahale edildiği şikayetinin tahkiki.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.308.20654 308 20654 Üsküdar'da sakin Seyyid Hüseyin'in, ziyaret için gittigi Çerkes kasabasında Osman oğlu Osman'ı dükkanında bıçağı ile kolundan yaraladıgı mahkemece sabit olup babası Seyid Mehmed ve validesi Ayşe'nin oğlumuzu Çankırı Kalesi'ne hapsedip orada öldürtecekler diye yaptıkları şikayetlerine itibar edilmemesi gerektiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.308.20658 308 20658 Üsküdar'da sakin Seyyid Hüseyin, yakınlarını ziyaret için gittigi Çerkes kasabasında Osman oğlu Osman'ı dükkanında bıçağı ile kolundan yaraladığı mahkemece sabit oldugundan babası Seyid Mehmed ile validesi Ayse ve zevcesi Fatma'nın oğullarını suçsuz olduğuna dair şikayetlerine itibar edilmemesi gerektiğini kasaba ahalisinin mahzarları ve Çerkes kadısının da ilamıyla bildirdikleri.
DAHİLİYE DH.MKT.2147.45 2147 45 Üsküdar'da, Atik Valide mahallesinde oturan Çerkes Cinan kadına zaruretinden dolayı Bozacı Emin'in ikiz çocuklarından münhal maaştan verilmesinin münasib görüldüğü.
CEVDET C..EV..71.3535 71 3535 Üsküdar'ın Gebze nahiyesi Çerkesli karyesinde caminin hitabet cihetinin tevcihi. a.g.y.tt
İRADE İ..HUS.146.9 146 9 Üsküdar, Kadıköy ve Çamlıca taraflarında elektrik ile çalışan tramvaylar işletilmesi ve elektrik ile aydınlatma yapılması zımnında Adliye Nazırı Abdurrahman Pasa adına imtiyaz verilmesi için gerekli muamelenin yapılması. (1324S-09)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2917.218754 2917 218754 Üsküdar, Kadıköy, Çamlıca taraflarında ve Anadolu Şimendifer Kumpanyasının imtiyazı hudutları haricinde elektrikli tramvaylar isletilmesi ve elektrik tenviratı icrası için Adliye Nazırı namına imtiyaz itası hususunda alelusul muamele-i lazimenin yapılması. (Ticaret ve Nafia)
YILDIZ Y.PRK.ASK.149.68 149 68 Üsküdar-Kadıköy sahilinde vukuat olmadığı.Yozgat, Ankara, Çerkes, Ayas ve Gerede taburlarına gelen Martin Hanri tüfeklerinin muhafazası. Bursa'dan süvari hayvan sevki.Bakaya ve tebdil-i hava efradının döndüğü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.115.16 115 16 Üsküdarlı Yüzbaşı Ahmet Bey'in evine yabancı gazetecilerin gelmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.338.1 338 1 Üsküp muhacirleri için tertiplenen kampanyada toplanan yardımın Maliye Hazinesi'ne mahsubu ve olayın gazetelerde ilanı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.202.20143 202 20143 Üsküp şehrine elektrik getirmek için Üsküp Belediyesi'ne imtiyaz verilmesi.
YILDIZ Y.MTV.252.92 252 92 Üsküp'teki Rus konsolosu nezdinde tercüman iken Rusya'ya gönderilmiş olan Rus tebaasından Çerkes Timur Bey'in Trabzon'a geldiği ve bu sahsın Rusya'ya iadesinin tazmini talebi.
SADARET A.}MKT.MHM.383.86 383 86 Üsküp'ten Pazarcık'a gelen Çerkez muhacirlerinin yerlerine iadesi.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.29.2893 29 2893 Ustrumca jandarma emeklilerinden Çerkes Yusuf ve yedi arkadaşının, maaşlarının verilmesine dair istidası.
DAHİLİYE DH.MKT.1351.95 1351 95 Uygunsuz sözler sarf eden Aydınlı Kocabaş oğlu Süleyman, Halebli Ali Nücum ve Trabzonlu Çerkes Yakub'un muhakeme edilerek cezalandırılmaları gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1810.117 1810 117 Uygunsuz sözler sarfettigi için kalebend edilmek üzere Midilli'ye gönderilen Tokadlı Çerkes Osman bin Abbas'ın ayyaş olması sebebiyle Rodos'a celbinin uygun görüldüğü.
SADARET A.}MKT.UM..350.79 350 79 Uzun Ali Ağa'nın Reşid Bey'de Çerkes köle bahasından dolayı olan alacağının tahsili.
DAHİLİYE DH.MKT.2723.41 2723 41 Uzun müddet önce Kafkasya'dan hicret eden ebeveynlerinin Çerkesler tarafından köle olarak istihdam edildikleri ve kendilerine de o nazarla bakıldığından bahisle hürriyet talebeden müteaddid imzalı Sivas'dan gönderilen telgrafın Sadaret'e takdimi.
CEVDET C..MF..53.2615 53 2615 Uzunçarşı başında İbrahim Pasa Medresesi talebesinden Çerkes Abdullah Efendi'nin, Süleymaniye imaretinde kemerbaşı olan bir adamın haksiz yere basını yardığından dolayı Midilli adasına nefy olunması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI