Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.666.9 666 9 Biga'nın İhsaniye karyesi ahalisinden ve Çerkes ümerasından Avukat Hasan Bey'in ahaliyi kandırarak uhdesine arazi geçirdiğine dair Biga Adliye Müstantıkı Süleyman Nakib imzasıyla gönderilen ihbarın tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.802.9 802 9 Silahlı olarak Amasra nahiyesinde dolaşan şahıslardan Boz karyesinden Çerkeş İbrahim'in yaralı olarak yakalandığı, diğerlerinin de yakalanmasına çalışıldığı ve bunların eşkıya değil de tütün kaçakçıları olduğu.
DAHİLİYE 1333 9 Karesi'de Armudalan isimli yerde iskan edilen Batum muhacirleri gibi iskanlarını isteyen ve bulundukları köyleri terk eden Çerkeş muhacirlerinin zor kullanılarak yerlerinde tutulmaları.
SADARET A.}DVN.88.9 88 9 Sened-i Bahrî talebi.
SADARET A.}DVN.MKL.40.9 40 9 Aydın'ın Söke Kazası'nda vaki Yarıkkaya adlı mahalde çıkan kömür madeninin imtiyazının Manolaki Antonyadis'e verilmesine dair emr-i ali sureti.
SADARET A.}DVN.MKL.54.9 54 9 Ohri Gölü havzasına akan Suçeska Nehri ile Ohri Gölü sularından elektrik istihsali, bölgede fabrikalar tesisi, elde edilecek elektrikle bu fabrikaların isletilmesi ve benzeri hususlarda kendilerine imtiyaz verilen dava vekillerinden Mustafa Fazıl ve Ali Nihad Efendiler'le akdolunan mukavelename ve şartname ile aynı hususa dair irade ve emr-i ali suretleri.
SADARET A.}DVN.MKL.68.9 68 9 Adana sehri elektrik tevziatı ve elektrikli tramvaylar tesis ve isletilmesine dair imtiyaz şartnamesindeki bazı tadilatı mübeyyin layiha ile Nafia Nezareti'nin konu hakkındaki tezkiresi.
SADARET A.}MKT.MHM.149.9 149 9 Çerkes kabilelerinden ve Koban Boyu'nda sakin Nogay Tatarları'ndan Dersaadet'e gelerek iskan ettirilenlere atiyye verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.198.9 198 9 Çerkes ve Kabartay Kabilesi'nden iskan için Bolu'ya gönderilenlerin yerleştirilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.230.9 230 9 Nevrekop kazasında Çerkes muhacirlerinden Hacı İshak Takımı iskanlarına müsait yer bulunmadığından Sofya'da bulunan sevad araziye yerleştirilmelerinde Hazine'nin gelir kaybı ileride öşür geliriyle telafi edilebileceğinden bir mahzur bulunmadığı.
SADARET A.}MKT.MHM.525.9 525 9 Sandıklı kazasında iskan edilen Çerkez muhacirlerine verilecek zahireye dair.
SADARET A.}MKT.MHM.271.9 271 9 Afşar Aşireti'nin Aziziye'de meskun muhacirlere vuku bulan muamelatinin defi için asker tahririne başlandığı.
SADARET A.}MKT.NZD.302.9 302 9 Sinop'a gelen Nogay muhacirlerinden Adana ile Konya'ya yerleştirilmek üzere Dersaadet'e celpleri ve Çerkes muhacirlerine verilecek yevmiyelerin de Kastamonu emvalinden tesviyesi.
SADARET A.}MKT.NZD.335.9 335 9 Çerkes muhacirlerinden ve Altıkesek Kabilesinden bazılarının istekleri üzerine Yozgat'ta iskanları.
DAHİLİYE DH.MKT.2545.9 2545 9 Ereğli kömür madeninden ocak kiralayanlar sahib-i imtiyaz olmadıklarından meclis-i idare mahkeme azalığına seçilmelerinde engel mahzur olmadığı.
İRADE İ..MMS.172.9 172 9 Adana şehrinde elektrikli tramvay inşa ve isletmesi ve elektrik dağıtımı için 50 yıl süre mühendis Osman Vehbi Bey'e imtiyaz verilmesi. (1331Za-41)
SADARET A.}MKT.NZD.388.9 388 9 Çerkes muhacirlerinden müteveffa İbrahim Bey'in mahdumu Mahir Bey'in silk-i askeriyeye istihdamıyla ilgili Muhacir Komisyonu Riyaseti tezkiresiyle Hafız Pasa tarafından varid tahriratın gönderildiği.
SADARET A.}MKT.UM..350.9 350 9 1- Eşkiyadan Milli Halil Bey'in Ankara valisinin oğlu İsmail Bey ve meclis azalarından bazılarana at hediye etmesiyle ahali hakkındaki zulmünü artırdığı rivayeti keyfiyetinin açıklanması. 2- Cihanbeyli Aşireti'nin mülga kaymakamlık maaşının dağıtılmasında uygunsuzluk yapıldığı.3- Kayseri'de tebea-i Müslime ile gayr-i Müslime arasındaki zıtlaşmadan dolayı hırsızlık ve soygun olaylarının meydana geldiği.
SADARET A.}MKT.UM..364.9 364 9 Tahliye olan Çerkes Hasan'ın tevkif olunmuş olan eşyalarının itası.
SADARET A.}MKT.UM..522.9 522 9 1- Dağıstan ve Nogay muhacirlerinden Erzurum'a gönderilenlerin münasib mahallerde iskan ettirilmeleri. 2- Amasya ve Yozgat'a gönderilen Çerkes muhacirlerinin bahar mevsimine kadar muvakkaten hüsn-i iskanı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI