Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MTZ.(04).26.89 26 89 Merkez İdaresi Klas'da bulunan Osmanlı Şirketi'nin Varna Şubesi Müdürü Çerkes muhacirlerinden keresteci Ahmed Bican Efendi'nin taltifi.
SADARET A.}MKT.MHM.328.89 328 89 Harice zahire ve hayvan çıkarılması hakkında konulan yasağın devamına lüzum olup olmadığına dair.
DAHİLİYE DH.MKT.1233.89 1233 89 Çerkes kazasının Karacaviran nahiyesindeki Yozgat karyesi ahalisinden ve esirradan Dinikoglu Mehmed ve avenesinin koyunları boğazlaması ve diğer tecavüzleri ile ilgili şikayetin tahkik edilerek saldırganların yakalanması gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1324.89 1324 89 Aydın Vilayeti'ne gönderilen ve perişan bir durumda oldukları bildirilen Çerkes Muhacirlerin uygun yerlerde iskanları için gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.1408.89 1408 89 Gürcüler ile Çerkesler arasındaki anlaşmazlığın ikamet ettikleri Sadiye ve Mahmudiye köylerinden birinin başka yere nakledilmesi meselesinden ileri geldiği, yapılan tahkikat sonucunda anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.2110.89 2110 89 Şile kazası dahilinde iskan edilecek olan Çerkez muhacirlerine verilmekte olan ekmek tayinatlarından izin talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.1471.89 1471 89 Elbistan ve Aziziye'den Havran'ın Kuneytara kazasına gelen Çerkes Muhacirlerinin iadesi zor olacağından orada iskanları ancak bunun tekrarlanmaması için lazım gelenlere tenbihat icrası.
DAHİLİYE DH.MKT.2151.89 2151 89 Kartal Reji İdaresi'nde müstahdem iken istifa edip kaçakçılığa başlayan çerkeslerin Paşaköy bayilerine reji tütünü satmaktan men ve kaçak tütün satmaya mecbur etmekte olduklarından bahisle gerekli tedbirlerin alınarak neticesinin bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1592.89 1592 89 Memalik-i Sahane'de seyahati sırasında müsaade ettiği bazı ahvale dair Hacı Fehim tarafından yazılıp takdim edilen layıhada Düzce'de Çerkes muhacirlerinden İshak Bey'in kötü hareketlerinden ve velime cemiyetlerindeki israftan bahsedildiğinden gerekli tedbirlerin alındığı.
DAHİLİYE DH.MKT.1649.89 1649 89 Havran'daki Çerkes muhacirlerinin nüfus vukuatının takibi ile kura muamelatının icrası için maaşları 1305 bütçesine dahil edilerek nüfus memurları istihdamı teklifine dair tahriratına cevap alamadığını bildiren Suriye Valiliği'nin başvurusu üzerine Sura-yı Devlet'ten çıkan mazbatanın Seraskerlik'te olduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.2631.89 2631 89 Çerkes ümerasından İbrahim Lütfü Bey'in Bolu sancağından mebus adayı olabilmesi için gerekli şartları haiz olduğunun Kastamonu Vilayeti'ne tebliği.
DAHİLİYE DH.MKT.2042.89 2042 89 Rusya'da Kuban vilayetinin Veline karyesinde bulunan Çerkes kabilesine mensub kişilerin memalik-i şahaneye hicret talebinin kabulü.
DAHİLİYE DH.MKT.2878.89 2878 89 Çerkes Kazası Kaymakamı iken alamadıgı maaslarının tesviyesini taleb eden Ladik Kazası Kaymakamı Hıfzı Efendi'nin Sura-yı Devletçe yapılan tedkikat neticesinde bir mesuliyeti görülemediği cihetle Çerkes kaymakamlığından dolayı mahsus maaşının 1325 Haziran 20 tarihine kadar vekile verilenden maadasının kendisine itası lazım geldiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2905.89 2905 89 Aziziye'den Kayseri'ye gelen bazı Çerkes delikanlılarının gönüllü olarak askere yazılma talepleriyle ilgili gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.SFR.567.89 567 89 Firari Musa ve Ragıb çetelerinin takibi için bin lira vaad olunması üzerine çıkan çatışmada deniz yoluyla firar ettikleri bu iste Ayancık mevkii kumandanının kusuru olduğu, Sinop mutasarrıfının zaaf göstermesi, Gerze kaymakamının muktedir olmadığı bu sebeple halka korku ve dehşet veren çetenin Çorum hükümetine beyanname gönderdiği ve bunların imhası hususunda malumat verildiği. (Kastamonu)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.89 9 89 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..6.89 6 89 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.89 7 89 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.89 8 89 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.172.89 172 89 Avusturya-Macaristan imparatorunun Alman imparatoru ve imparatoriçesini ziyaret etmek için Abazia'ya gittiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI