Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9515 127 9515 Kışla-ı Şahane Topçu 1. Alayı'nın 2. Taburu efradından iken maluliyeti hasebiyle tekaüdü icra edilmiş olan zevci Çerkes İsmail bin Abdullah'ın vefatına mebni kendisine maaş tahsisi istidasına dair Fatıma Zehra mührü ile verilen arzuhal. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9517 127 9517 Aziziye kazasında sakin Çerkes muhacirlerinden merhum Hacı Himmet Efendi uhdesinden münhal muhtacin tertibinden muhassas maaştan, yüz kurusunun muhacirin-i merkume ulemasından Hacı Ali Efendi'ye tahsisi. (Maliye; 8185)
İRADE İ.DH.1216.95266 1216 95266 Kafkasya çerkes muhacirlerinden olup İsparta'da bulunan dört çocuğun Harbiye İdadisi'nin Leyli sınıfına kaydı.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...9530 9530 Mehterhane-i Amire nazırı marifetiyle imal olunan bir direkli nev-icad sadır, sekban Çerkesi ve kaba çadır için gerekli kirpas ve pamuk ipliği mübayaasını ve bahalarını ve sair masarifatı mübeyyin defter. (3 adet eki var)
HATT-I HÜMEYUN 194 9586 Kuban hanına, Çıldır nüzul eminine, Erzurum mubayaacısına, Çıldır valisine ve Tombasar voyvodasına ve saireye verilen paraların miktarı, a.g.y.tt
CEVDET C..DH..192.9586 192 9586 İstib kazasında iskan edilen Çerkes muhacirinine verilen un esmanı hakkında mazbata. a.g.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.128.9590 128 9590 Kastamonu Vilayeti'ne bağlı Cide Kazası dahilinde İlas Karyesi'nde vaki Altuntavıcı divanlarında Mahakoglu Tanail ve Hancıoğlu Serkiz efendiler tarafından zahire çıkarılan kömür madeninin imtiyazının malum şartlarla merkuman uhdelerine ihalesi. (Orman ve Maadin ve Ziraat)
HATT-I HÜMEYUN 194 9591 Devlet-i Aliyye ile Rusya arasında musaleha ve mütareke akdine Kuban Hanı Baht Giray'ın seferber bulunmasına lüzum olmadığından, ordu masarifini azaltmak için çiftliğinde oturmasına müsade buyrulması hakkında, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1280.95975 1280 95975 Rusya Hükumetince Sarıkamış cihetlerinde ittihaz olunan tedabir-i askeriye ve Yukarısarıkamış'a iskan olunan Çerkeslerin mahall-i ahara naklinden sonra yapılacak kışla hakkındaki rivayata dair Hariciye Nezareti'nden varid olan tezkire. (Harbiye; 93733)
HATT-I HÜMEYUN 194 9599 Kütaisli Mehmed Bey'le Kabartay mahzarcılarının Kuban'a girmeleri tenbih olunup, Kalgay Sultan'ı getiren Çamlıca Sefınesi'nin tahsis olunduğu ve Kalgay Sultan'm çiftliğine gitmesi evlâ görüldüğü hakkında, a.g.y.tt
DAHİLİYE 1324 96 Rum Patrikhanesi'nin Karasi ve Bayramiç taraflarındaki Rum köylerine Çerkeslerin verdikleri rahatsızlıktan dolayı Rumların göç ettiklerinden bahisle asayişin temini talebi üzerine, gereken tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE 1340 96 Rusya'dan Sivas taraflarına hicret eden Çerkeş muhacirlerinin getirmiş oldukları hayvanlardan tüccar malı addolunarak gümrük resmi alındığı, sözkonusu verginin iadesinin talep olunduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.175.96 175 96 Hüdavendigar eyaletine gönderilen Çerkes muhacirler için Kütahya'da insa olunan köylerde mescid yaptırılacağından defterinin tanzimiyle irsali.
SADARET A.}MKT.MHM.222.96 222 96 Altıkesek Kabilesi'nde olup Sorgun'un köylerinde iskan olunmak için gönderilen Çerkes muhacirlerin yerleştirilerek ihtiyaçlarının karşılanmasından memnun olunduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.233.96 233 96 İskan için Filibe'ye gönderilen Çerkes muhacirlerinden ellerinde fakir pusulası bulunanlara nan-ı aziz veya bedelinin itası ve asayişin temini.
SADARET A.}MKT.MVL.128.96 128 96 Tire kazasına yerleştirilecek Çerkez muhacirlerine verilmesi istenen yevmiye, tohumluk,hınta, sair, araba, öküz gibi şeyler verilmeyip yalnız fakir olanlara nan-ı aziz verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.427.96 427 96 Çerkes muhacirlerinden ve Kadiri Tarikatı seyhlerinden Abdullah Efendi'ye ita olunacak araziye mukabil aylık yüz kuruş maaş tahsisi.
SADARET A.}MKT.MHM.269.96 269 96 Uzunyayla'da bulunan Çerkes muhacirlerini tahrik edenlerin tedib edilmeleri Meclis-i Vala tarafından uygun görüldüğünden bu konuda Muhacirin Komisyonu'nun görülerini bildirmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.298.96 298 96 Beyrut'tan tamir için gelen Eser-i Cedid Vapuru'nun Çerkes muhacirlerinin nakli bittiği zaman geri gönderileceği.
DAHİLİYE DH.MKT.1679.96 1679 96 İzmir Rıhtımı'ndaki gazino vs. yerlerde kullanılan elektrik lambalarının ve taşıyıcıların telgraf hatlarına zarar vermemesi için ziya imtiyazı talebinde bulunanların Telgraf Nezareti'ne müracaata mecbur tutulduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI