Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ 97 0 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ 214 0 Kunaytara kazasında iskanı kararlaştırılan Kafkas muhacirlerinin tayinat bedelatiyle ev inşa edilmesi, hayvan ve tohumluk mubayaasına para gönderilmediği ve muhacirlerin sefalette bulunduğu hakkmda, Suriye Vilayeti'nin telgrafiıamesi.
YILDIZ 242 0 Kafkasya'da Müslüman olanlarm hicret ederek Adana ve Suriye'ye yerleşmek istedikleri.
YILDIZ 293 0 Suriye'de Çerkeş muhacirlerinin iskan edildiği Zerka karyesinde cami ve mektebin açılışı.
HARİCİYE NEZARETİ 205 0 Kudüs'te Nablus nahiyesine Çerkes iskanının men'ine dair. ,
HARİCİYE NEZARETİ 253 0 Suriye vilayetine gönderilen Çerkez muhacirlerinin iskanlarma dair.
İRADELER 0 ORJİNAL KAYIT NO : 25 Suriye'ye sevk edilip Haşine Mezraası'nda iskanlarına karar verilen Kafkasya muhacirleri masrafı için verilen paraya izin verilmesi talebi.
DAHİLİYE 293 0 ORJİNAL KAYIT NO : 17674 Salt kazası, Umman karyesinde iskan edilen Çerkeş muhacirlerine verilen arazinin, Kafkasya muhacirlerine tahsis edilmek istenildiği ve bu hususun mağduriyetlerine sebeb olacağı hakkında verilen arzuhalin gereğinin yapılmak üzere Suriye Vilayeti'ne gönderildiği.
DAHİLİYE 1324 0 Katrin'de bulunan ve akrabaları Suriye'ye gitmiş olan bazı Çerkez Muhacirlerin Beyrut'a nakli için, gereken meblağın Hazine'den ödenmesi hususu.
DAHİLİYE 1325 0 İskan maksadıyla sevkedildikleri Suriye ve Yemen taraflarının hava ve suyuna uyum sağlayamadıklarını belirten üçyüz haneden ibaret Çerkeş muhacirin, İzmid Sancağı'na gönderilmeleri talebi.
DAHİLİYE 1325 0 Suriye'ye sevkolunan muhacirlerin iskanının kolaylaştırılması maksadı ile teşkil olunan komisyona riyaset etmek üzere gönderilen memurun, mahalline ulaştığı. ,
DAHİLİYE 1552 0 İskan edilmek üzere Kunaytara'da bulunan Çerkeş muhacirler arasmda başgösteren öldürücü hummanın bertaraf edilmesi için Suriye Vilayeti'nden sarfına izin istenen meblağla ilgili olarak çıkan iradenin icabının icrası.
DAHİLİYE 1569 0 Şam'a bağlı Vadiülacem kazasınm Burakkalesi civarında iskan edilen Çerkeş muhacirlerin Kunaytara'daki Kemürsak arazisine nakledilerek teşkil edecekleri karyenin Şevketiye olarak isimlendirilmesi.
DAHİLİYE 1663 0 Beyrut'un Hayfa şehri dahilindeki Gabiye karyesine yerleştirilen ve hava vesaireden dolayı yarıdan fazlası ölen Çerkeş muhacirlerinin başka bir yere nakilleri.
DAHİLİYE 1814 0 Birinci kafilede Adana'ya gönderilmiş olan ve Suriye'nin Belka sancağı dahilindeki akrabalarının yanlarında iskan edilmelerini talep eden Kafkasya muhacirlerinin iskan edilmek üzere Suriye'ye gönderilmeleri.
DAHİLİYE 2729 0 Rumeli ve Kafkasya'dan kaçarak gelen muhacirlerden Muhacirin İdaresi'nden sevk varakası almadan kendiliklerinden Şam'a giderek yerleşenlerden birer senet ve arzuhal alınması gerektiği, kendiliklerinden vilayet içinde yer değiştirenlere devlet tarafından bir daha yardım edilmeyeceği ona göre Suriye Vilayeti'nce muamele yapılması.
DAHİLİYE 2854 0 Kafkasya muhacirlerinden olup Suriye vilayetine bağlı Hama sancağı dahilindeki hemşehrilerinin yanma gitmek isteyen bir kadm ve çocuklarına gerekli kolaylığın sağlanması.
DAHİLİYE 2861 0
DAHİLİYE 37 0 Kafkasya muhacirlerinin iskan edildiği Suriye'nin Salt kazasına bağlı Madiya nahiyesindeki Novere köyünün yine Salt kazasına bağlı Amman nahiyesinin bağlanması.
SADARET 528 0 Kafkasyalı Çerkeş muhacirlerinin Beyrut ve havalisinde iskan edilmeleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI