Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADELER 0
DAHİLİYE 65 0 Çerkeş muhacirlerinden Ahmed Bey'in Amasya'nın Gümüşhacıköy Kazası'nın ormanlarının kolculuğuna tayin edilmesi talebi.
DAHİLİYE 124-1 0 Çerkeslerden Nuhzade Mehmed Bey bin Burak Bey'in Kafkasya Mazlumlar'm namıyla neşrine ruhsat istediği gazete hakkında Matbuat Nizamnamesi'ne uygun muamele yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ 124 0 Osmanlı Devleti ile Kafkasya Cibaliyyun-ı İttihad-ı Hükümeti arasındaki barış görüşmeleri ve yapılan anlaşmalar.
YILDIZ 1 0 Çerkez kabilelerin mükatebe (yazışma) usulü.
SADARET 417 0 Amasya'ya bağlı kazalar ahalisinin muhacirler için yaptıkları masarifi Hazine'ye terklerine mebni olayın tahsini zımnında Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis'e tab ve neşri.
DAHİLİYE 132 0 1- Yabancıların siyasi cemiyet müstesna hayır ve yardım cemiyetleri kurabileceği. Bu hususta faaliyet gösteren Rusyalı Talebe Cemiyeti'ne ilmühaber verilmesi. 2-"Kafkasya Talebesi Neşr-i Maarif Cemiyeti"nin tasdikinin münasip olacağı. 3- Harput'da kilise ve mektep yapmak isteyen "Kapuçin Ruhban Cemiyeti"nin Osmanlı Devleti'nde çalışabilmesi için hükümetten ilmühaber alması lüzumu.
HARİCİYE NEZARETİ 2296A 0 Rusya ile tek taraflı barış (Brest-Litowsk muahedesi): Buharalı Hatice bint-i NasruUah Hanım'm Rus tebeası kabul edilmemesi nediniyle Ruslarca zabt edilen emlakmm geri alınmasında ortaya çıkan müşkilat. Arkhangelsk'in İngilizlerce işgali, Kazan'm zabtı, Çeklerin Nıjnı'nin teslimini talebleri ve Alman Sefareti'nin maruz kaldığı tehlike karşısında sefirin Moskova'yı terketme ihtimali. Almanya-Rusya arasında tazminat, mali ve iktisadi meseleler. Moskova Osmanlı Sefareti muhaceret formları. Romanya ve Müttefik Devletler arasmdaki anlaşma ve mukaveleler. Gürcistan-Osmanlı anlaşmaları. Türkiye-Ermenistan arasmda yapılan muahedeler. Osmanlı-Kafkasya Cibaliyyun İttihadı Hükümeti anlaşmaları. Osmanlı-Azerbaycan anlaşmaları. Rusya'da mali sistemdeki değişiklik nedeniyle Osmanlı ve Alman vatandaşlarmm mallarının rekizisyona tabi tutulması, bankaların millileştirilmesi ve Alman Sefiri Comte Mirbah'ın ilgili notası. Rus tastiknamelerinin Berlin'e gönderildiği. Mösyö Rackovski'nin Sovyetler'in İstanbul temsilcisi olarak atanacağı. Rus esirlerinden Sabık Batum Mutasarrıfı Eugene Petrowitch Lawaroff un, Nargin Adası'nda esir Bayburt Kaymakamı Yusuf Ziya Bey'le mübadelesi. Eski Rus İmparatorluğu'nun muhtelif kısımlanyla ekonomik ilişki kurulması. İngiltere ve Fransa tarafından el konulan Osmanlı harp gemileri, verilen zayiat ve deniz kuvvetlerinin durumu hakkında malumat. Osmanlı Deniz Kuvvetleri zayiatının telafisi için Sabık Karadeniz Rus Filosu'nun Almanya tarafından Osmanlı'ya verilmesi önerisi. Moskova Elçiliği ile muhabere meselesi. Rus ihtilalinden sonra tarafsız ülkelere iltica eden Ruslar ve Almanya ile siyasi temasları. Osmanlı Hükümeti'nin esir iaşe masraflarının ödenmemesi önerisi. Esir mübadelesi işiyle görevli memurlarm tahsisatı. Rus esirlerin sevkiyatı. Muhaceret ve tazminat mütalebatı için bastırılan vesika nüshalarının gönderilmesi. Dörtlü İttifak'la Rusya arasında yapılan Brest-Litowsk Muahede'si ve ek Anlaşmaları. Petrograd'da durum.
YILDIZ 97 0 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ 214 0 Kunaytara kazasında iskanı kararlaştırılan Kafkas muhacirlerinin tayinat bedelatiyle ev inşa edilmesi, hayvan ve tohumluk mubayaasına para gönderilmediği ve muhacirlerin sefalette bulunduğu hakkmda, Suriye Vilayeti'nin telgrafiıamesi.
YILDIZ 242 0 Kafkasya'da Müslüman olanlarm hicret ederek Adana ve Suriye'ye yerleşmek istedikleri.
YILDIZ 293 0 Suriye'de Çerkeş muhacirlerinin iskan edildiği Zerka karyesinde cami ve mektebin açılışı.
HARİCİYE NEZARETİ 205 0 Kudüs'te Nablus nahiyesine Çerkes iskanının men'ine dair. ,
HARİCİYE NEZARETİ 253 0 Suriye vilayetine gönderilen Çerkez muhacirlerinin iskanlarma dair.
İRADELER 0 ORJİNAL KAYIT NO : 25 Suriye'ye sevk edilip Haşine Mezraası'nda iskanlarına karar verilen Kafkasya muhacirleri masrafı için verilen paraya izin verilmesi talebi.
DAHİLİYE 293 0 ORJİNAL KAYIT NO : 17674 Salt kazası, Umman karyesinde iskan edilen Çerkeş muhacirlerine verilen arazinin, Kafkasya muhacirlerine tahsis edilmek istenildiği ve bu hususun mağduriyetlerine sebeb olacağı hakkında verilen arzuhalin gereğinin yapılmak üzere Suriye Vilayeti'ne gönderildiği.
DAHİLİYE 1324 0 Katrin'de bulunan ve akrabaları Suriye'ye gitmiş olan bazı Çerkez Muhacirlerin Beyrut'a nakli için, gereken meblağın Hazine'den ödenmesi hususu.
DAHİLİYE 1325 0 İskan maksadıyla sevkedildikleri Suriye ve Yemen taraflarının hava ve suyuna uyum sağlayamadıklarını belirten üçyüz haneden ibaret Çerkeş muhacirin, İzmid Sancağı'na gönderilmeleri talebi.
DAHİLİYE 1325 0 Suriye'ye sevkolunan muhacirlerin iskanının kolaylaştırılması maksadı ile teşkil olunan komisyona riyaset etmek üzere gönderilen memurun, mahalline ulaştığı. ,
DAHİLİYE 1552 0 İskan edilmek üzere Kunaytara'da bulunan Çerkeş muhacirler arasmda başgösteren öldürücü hummanın bertaraf edilmesi için Suriye Vilayeti'nden sarfına izin istenen meblağla ilgili olarak çıkan iradenin icabının icrası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI