Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya devleti Azerbaycan'a yürümekte olduğundan Tiflis valiside Rusya ile müttefik bulunduğundan hududu tecavüz edeceğinden bütün Dağıstan hanlarının hazır bulunmalarını rica hakkında. Çıldır valisi Süleyman Paşa ya mektup. A.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Tataristan'ın ve Lehistan'ın Ruslar tarafından istilası meleselelerinden gayret alarak Rusya ile ittifak eden Gürcü Beyi Ereğli han ın tecavüzüne meydan verilmemesi için umum Azerbaycan ve kafkas hanlarının Devleti Aliyye emrinde harbe iştirakleri ittihadı islam münasebetiyle vacibattan olduğunu ve bazı levazım sarfolunmak üzere İbrahim Bey ile gönderilen bir murassa saat ve iltifata minnettar kalacağını mübeyyin (Hoy hanı Ahmed Ali nin Çıldır valisi Süleyman paşa ya gönderilen teşekkür mektubu. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya tedarikatı külliyede bulunmakla beraber Gürcistan Hanı Ereğli han ile müttefik bulunduğundan gerek İran Devletinin ve gerek Dağıstan , Azerbaycan beylerinin bunların istilasına uğramamak için müdafaa tertibi almalarına dair. Çıldır valisine mektup. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Gürcistan Beyi Ereğli Han'ın Mehmed Hasan Han a bazı hususatı görüşmek ve ittihad ve muhabbet etmek için gönderilen iki mektup.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya ile Ereğli Han ittifakı hasebiyle Ereğli Hanın tecavüzü vukuunda ittihadı islam sebebiyle Azerbaycan ve Dağıstan hanlarının bilittifak Devlet-i Aliyye emrinde harbe iştirakleri vecibattan olduğu ve mesarifata yardım olmak üzere bir miktar sikke ve bir saatin hazinedar İbraim Bey yediyle alındığı ve bu iltifat ve ihsana son derece memnuniyet husule geldiğine dair. Çıldır valisi Süleyman paşa ya gönderilen teşekkür mektubu. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya ve Gürcüstan han'ı Ereğli Han hududu tecavüze başladıklarından, evvelce ittifak edilen bütün hanlarla beraber Çıldır valisinin müdafaaya kıyamlarının iradei seniyye için İran dan sefir gönderildiğine dair mektub. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Ereğli Han meselesi için görüşülmek üzere adamlarından birini gönderdiğine dair Çıldır valisine a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Çıldır valisi Süleyman paşa ya yazılan bu mektupta Ereğli Han ın dokuz aydan beri Rusya keferesine tabi olup sarı Mustafa Paşa Kalesini muhasara ve civar köyleri tahrip ve yağma etmiş iken Mehmed Hasan Han ın ve maiyyetindeki Lezgi askerinin ve bizlerin birleşmesiyle zarar hücum def edilmiş ve rücat eylemişlerdir. Rusya nın İran tarafına mürura mesrut olduğuna ve cümleten elele verilirse diğer hanların da muavenet edeceklerine ve Ereğli Han ve Rusya artık hiç bir şeye muvaffak olamayacağına dair. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Hazine katibi İbrahim Bey vasıtası ile Çıldır valisi Süleynman Paşa'ya ve Dağıstan valisi Mehmed Bin Serhay Han a gönderilen mektup ve atayanın vasıl olduğuna ve Ereğli Han ın müslümanlara karşı olan tecavüz ve adavetine ve Rusların tecavüz fikirlerine binaen Azarbeycan üzerine tecavüzlerine meydan verilmemek üzerine askeri ile kendisi o taraftan osmanlı askerinin diğer tarafından müştereken hareketlerinin lüzumuna dair dağıstan ve Kuman valisi Mehmed Bin Serhay dan sadrazama mektub. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rus ve Gürcistan'a karşı Dağıstan,Şirvan,Gence ve Krabağ hanlıklarının ittifaka alındığına dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Şirvan Hakimi Mehmed Hasan Han imzasıyla sadrazama yazılı bu mektupta,mektubun Sadaret pehaniyle fermanın Hazine katibi İbrahim Bey vasıtasıyla alındığına ve Azerbaycan'da Gence kalesi nin birkaç seneden beri Ereğli Han'ın ve Rusyalının yed-i zabtında iken ümera ve civar halkimlerin ve Asakir-i Osmaniye nin himmetiyle istirdad edildiğine ve muahharen Ereğli Han oğlu Elmaz Mirza ve damadı Davud Bey ve Şemseddinli Ali Sultani asakir-i vafiye ile kaleye tasallut etmek istemişlersede ahalinin himmeti ve asakirin gayretiyle düşmanın tecavüzünden def edildiğine dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Erdebil hakimi Nazar Ali Han eşraftan sadrazama yazılan bu tahriratta Çıldır valisi Süleyman paşa vasıtasıyla gönderilen ferman ve atiye-i nakdiye ve murassa saatin vasıl olduğundan padişaha dua ve sadakate devam ettiğine ve ereğli han haini ile müttefiki Rusya'nın hududu memalik Azerbaycan ve kalei İran'a tecavüz etmeleri lazım gelirse hududu saltanatı seniyyedeki vüzera ve miri miran İran ve hükümdaranı Dağıstan'la şttşfak ederek def-i tecavüzlerinin kabil olacağına dair. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Hazine katibi vasıtasıyla evamir ve ataya-yı seniyyenin Azerbaycan ve Dağıstan havalisi hanlarına gönderildiğien ve Tiflis hanı Ereğli Han ın Gence üzerşne tecavüzü sebebiyle Şeki hanı Mehmed Hasan han ın meyusiyetine dairt Çıldır valisi Süleyman Paşa nın sadarete gönderdiği tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 Rusya ile ittifak eden Tiflis hanı ereğli Hanın niyeti fasit olmakla şayet memalik-i Rum'a veyahud Azerbaycan vilayetlerine alelhusus İrvan kalesine taarruzu halinde bütün Azerbaycan ve Dağıstan ümerasının bilittifak vüzera-yı devleti aliyye ile harbe iştiraklerini mübeyyin Çaıldır valisi tarafından hazine katibi İbrahim bey vasıtasıyla ümeraya tevdi olunan fermanlar ve hediyeler meyanında kendisinde hediye ile müşerref olduğunun teşekkürle beraber fermanı padişahının vacibül-ittiba olduğunu ve nazar-ı kimya eseri padişahinin dür tutulmaması ricasıyla padişaha arizası. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 04 0 İran vilayetlerinden birinin ahvaline ve Gürcüler hakkında casuslarının haberlerinin beklendiğine dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Dağıstan'da Cebel-i Buruz (Elbruz dağları) etraflarında Kumuk ve Kabartaylann Rus ile muhad olup mahsuriyetteki Çeçen Kabilesinin Sultan II. Mahmud'dan istimadlarına dair ariza. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Lezki Beyi İbrahimoğlu halil2in makamı sadaret'e gönderdiği bir arizada Azerbaycan ve dağıstan beyleri bilittifak Tiflis beyi Ereğli han'a adavet göstermişler ve Devlet-i Aliyye den yardım istemişlerdir. Sonradan Azerbaycan hanlarından Fethali han Kubbe ve Mehmed Hasan han Şekilü - Mehmed Han İrvanlı - İrvanlı - Ereğli Han bunlar Moskov'a itaat eylediler onlar tekrar ittifaka alıp Tiflis Beyi Ereğli han'a karşı muharebeye ittifak ettirilip Saltanat-ı Seniyye nin muvanet-i askeriyyesini rica ettiğini , eğer bu muavenet olmayacak ise onlarla sulha mezuniyet verilmesi ricasına dair. Lezki Bey'i İbrahim'in makam-ı Sadaret'e arızası.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Tiflis hanı ereğli Han'ın Erivan kalesini alması ve Rusya ile ittifak ettiği anlaşılması üzerine Ereğli Han üzerine yürümek üzere Çıldır Valisi Süleyman Paşa tarafından ittifaka davet olunan Dağıstan hanları tarafından Süleyman Paşa'ya ve veziriazama yazılan muvafakat cevapları. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 03 0 İmam-ı Mansur (Aşurman eski adı) denilen bir genç çobanın Dağıstan'da başına topladığı cemaatıyla Rusla harbettiği hakkında Arapça bir beyanname.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Evvelce Nemçe ve Rusya ile aramızda vaki adavet Fransa'nın tavassut ve kefaletiyle itfa olunmuş, Rusya Devleti ile şerait-i musalehadan olan Azak Kalesi'nin hedmi ve tahdid-i hudut gibi bazı şurut ve kuyudun icra ve itmamı icab ederken Rusların şurut ve musalehayı arzularına uydurmak için tahdid-i hudut hususundaki müzakeratı tehire uğrattıklarından Fransa'nın Devlet-i Aliyye indindeki kefalet ve tavassutunun semardâr olması ve aradaki eski ahidnamenin tecdidi ve Said Mehmed Paşa'nın elçi olarak gönderildiğine ve Rusya ile telifi beyin işlerinin temini talebine dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI