Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.135.92 135 92 Esirci Çerkes Yakup ve Abdullah'ın kaimelerini çalan yankesicilerin, yakalanıp gönderilmesi. Mezkür evrakın gönderildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.175.92 175 92 İçel sancağının Silifke ve Mut kazalarında Çerkes muhacirlerinin iskanına elverişli yer olduğu haberini havi tahriratın gönderildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.244.92 244 92 Müteveffa Çerkes Sefer Paşa'dan münhal maaşın kerimesi Fitnat ve zevcesi Melekhan ile oğlu İbrahim Bey'e tahsisi.
SADARET A.}MKT.NZD.352.92 352 92 İskan edilmek için Bolu'ya gönderilen Çerkes ve Nogaylardan isteyenlerin Uzunyayla'ya nakli hususunun Sivas Mutasarrıflığı'na bildirilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.359.92 359 92 Çerkezistan muhacirlerinin Çepni köyünde iskan ettirilmeleri.
SADARET A.}MKT.NZD.382.92 382 92 Çerkes muhacirlerinden bu kere gelenlerin Sivas'ta yerleştirilmeleri ile ilgili olarak tayin edilen memurlar hakkında görüş bildirilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.395.92 395 92 Muhacirin-i Çerakise'den Erzurum tarafına gönderilen yüz elli hanenin hudutta bulunan mahallere iskan ettirilmesini mahzurlu olacağı.
SADARET A.}MKT.UM..413.92 413 92 Çerkes ve Nogay muhacirleri elinde bulunan esirlerin hürriyet ve esaret davalarının emrolunduğu gibi eyalet meclisinde halledileceği.
SADARET A.}MKT.UM..545.92 545 92 Çerkes muhacirlerinden Veysi Kabilesi ümerasından Adil giray Bey'in kabilesinin Kütahya'da, Canbolat Kabilesinin de Amasya veyahut Bozok'da iskanları ve bunlara ziraat etmeleri için teçhizat geçimleri için de ekmek verilmesi.
SADARET A.}MKT.UM..555.92 555 92 Veray kazasından geçen Çerkes muhacirleri için verilen araba ücreti ve ekmek bedelinin ahalinin rızasıyla Hazine-i Celile'ye bağışlandığı.
SADARET A.}DVN.94.92 94 92 Sened-i Bahri verilmesi isteği.
SADARET A.}MKT.MHM.232.92 232 92 Abaza Kabilesi'nden olup Trabzon'a gelmiş olan Hacı Ahmed Efendi ile ailesinin iskan edildikleri yerin haritasının ve gerekli isimlerin yapıldığına dair Trabzon Meclisi'nin mazbatasının gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1451.92 1451 92 Bazı garazkarların kandırmalarıyla memurlar aleyhine tanzim ettirilen muhzırların tahkiki için Sivas vilayetine gönderilen memurların ahaliyi taciz ettiklerine dair Çerkes ümerasından Macarzade Ahmed ve arkadaşlarının şikayetlerinin tahkiki ve gerekenin yapılması isteği.
DAHİLİYE DH.MKT.1497.92 1497 92 Bayburt sabık Mutasarrıfı Mehmed Ali Paşa'nın Siran'da sakin Çerkes Muhacirlerinden alıp daha sonra iadeye çalıştığı cariyeyi nikahlaması gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1663.92 1663 92 Amasya'ya tabi Hamamlı Karyesi'ne yerleşen Çerkes Muhacirlerine verilen arazinin ziraate elverişli olmadığından bahisle talep ettikleri yeni arazinin, bedelinin hükümetçe ödenmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1716.92 1716 92 Çerkes muhacirlerinden tekrar Kafkasya'ya dönmek isteyenlere Rusya Devleti'nce izin verildiği halde, Samsun'daki Rusya Konsoloslugu'nun zorluk çıkardığı bu hususta gerekenin Hariciye Nezareti'ne havalesi .
DAHİLİYE DH.MKT.1724.92 1724 92 Mazgird Mutasarıflıgı'ndan munfasıl Abdülkadir Paşa'nın Samsun'da çalınıp Uzunyayla'da bir Çerkes'in eline geçen kısrağının geri alınması.
DAHİLİYE DH.MKT.2649.92 2649 92 Daha önce Hüseyin Vehbi'yi liman dairesine götürerek üzerini arayan ve parasını gasbeden Çerkes Mehmed Pasa'nın maiyyet memurlarından Kolagası Nuri Bey'in yakalanarak sorguya çekilmesi ve neticesinin bildirilmesinin Zabtiye Nezareti'nden istendiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1951.92 1951 92 İskeçe'de mukim Çerkes Süleyman isimli sahsın muzır mektubundan dolayı Trablusgarb'a tedibi.
DAHİLİYE DH.MKT.1995.92 1995 92 Yangın söndürmedeki başarılarından dolayı Mekteb-i Sultani Harik Memuru Mösyö Kalaman Yesevus ve İsviçre Sefareti Vekilharcı Mösyö Lebya'ya birer Tahlisiye Madalyası verilmesi.Can kurtarmadaki başarılarından dolayı Beyrut jandarma efradından Çerkes Ahmed'e bir kıta Tahlisiye Madalyası verilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI