Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.A.HUS.524.62 524 62 Kanun-i Esasi'nin tekrar tatbike konmasından dolayı Avrupa matbuatının nesriyatı.
YILDIZ Y.A.RES.101.63 101 63 Yenişehir kazası İznik nahiyesinden Çerkes Nart Köle Yakup ile sairenin afvına dair.
YILDIZ Y.A.RES.103.74 103 74 Çerkes Nart ve Köle Yakub ve Eyyüb hakkında yapılacak muameleye dair.
YILDIZ Y.A.RES.105.34 105 34 Reji kolcularını katl etmelerinden dolayı Çerkes Nart ve Köle Yakub ile rüfekâsına yapılacak muâmeleye dair.
YILDIZ Y.A.RES.106.46 106 46 Tütün kaçakçılarından Çerkes Nart ve Köle Yakub hakkında yapılacak muâmeleye dair.
YILDIZ Y.A.RES.117.52 117 52 Gürcü Emin ve Çerkes Hüseyin'in idam ilamları.
YILDIZ Y.A.RES.141.35 141 35 Aydın Jandarma Alayı'na, bir derece terfi-i rütbesiyle Çerkes İbrahim Efendi'nin memuriyeti.
YILDIZ Y.A.RES.25.30 25 30 Karesi vilayeti dahilinde Biga kazasında Çerkes muhacirler bir takım uygunsuz hareketlerde bulunduklarından o taraflarda muhacir islerinin arkası alınıncaya kadar seyyar olarak yirmişerden iki kol jandarma teşkil edilmesi talebi.
YILDIZ Y.A.RES.46.25 46 25 Manyas nahiyesinde iskan edilen Çerkesler hakkında yapılacak muamele hakkında.
YILDIZ Y.A.RES.5.32 5 32 Gösterdikleri hizmetlerden dolayı hassa ordusu zabitlerinden mülazım-ı evvel vekili Çerkes Ağa ile Dramalı Ali Beyzade Mehmed Bey'in besinci rütbeden birer kıt'a nisanla taltifleri.
YILDIZ Y.A.RES.5.34 5 34 Sürmene Redif Taburu yüzbaşılarından olup mezkur tabur binbaşısı Sait Efendi'yi yaralayan Çerkes Ağa'nın tecziyesi.
YILDIZ Y.A.RES.7.73 7 73 Eşkiyadan Arnavut Dalyan, Çerkes Nezir nam şahısların kürek cezalarının icrası için Akka'ya gönderilmesi ve bunları hükümete haber veren arkadaşlarından Receb'in de iki sene taht-ı nezarette bulundurulması.
YILDIZ Y.A.RES.80.77 80 77 Balıkesir kazasına tabi Tas karyesi civarında iki kisinin katline cüret eden Çerkes İshak'ın idamına dair.
YILDIZ Y.EE.109.2 109 2 Adana vilayetince iskan edilmeleri üzerine Konya'nın Karaman kazasına iltica eden Çerkes muhacirlerinin iskan emri, Konya vilayetinde sakin bulunan eski ve yeni muhacirlerden harem-i hümayun için satın alınan cariyeler ve bu ise hizmeti geçmiş Redif Miralayı Çerkes Mehmed Bey'in rütbesinin terfii hususlarında Konya Valisi Hacı Hasan Hilmi Bey'in Mabeyn-i Hümayunla muhaberatı.
YILDIZ Y.EE.127.42 127 42 Times Gazetesi Kolonya'da bulunan muhbirinin Lord Dufrenen'in Mısır hakkında yapılmasını tavsiye eylediği ıslahata dair Arabi ile yaptığı mülakata Arabini'nde Mısır'da bir Sura-yı Devlet ve bir Meclis-i Mebusan kurmak niyyetinde olduğunu ve mesul bir heyet-i vükelayı Türk ve Çerkesler'den ve Mısır ahalisinden intihah etmeyecegini, İngilizlerden memur almak niyyetinde olduğunu beyan ettiği hususunu içeren ve Lutan Gazetesinde neşredilen fıkranın tercümesi.
YILDIZ Y.EE.128.14 128 14 Çerkesler ve Abazalara iane toplanmasına çalışılacağı, yeni icad tüfek ve rovelverferin ise Mısır askerinin izinli olanlarının silahlarından tedarik edilerek gönderilecegine dair Mısır Hidiviyeti'nden telgrafname.
YILDIZ Y.EE.134.29 134 29 Vezirköprü'de zulm ve tasaddisinden şikayet edilen Çerkes muhacirlerinden bir zabıta memuruna verilen arsa yüzünden Köprülü Mehmed Pasa Vakfı namazgah ve meydan çesmesinin kullanılmaması üzerine Şakir Pasa ile Amasya Mutasarrıfı Kemal Bey ve Vezirköprü Kaymakamı İbrahim Besim Efendi arasında cereyan eden muhaberat evrakı.
YILDIZ Y.EE.134.58 134 58 Sivas vilayeti Amasya sancağına tabi Havza kazasına ait evrak, Bir çerkesin eşkiyalığı hakkında Amasya ve Erzincan mutasarrıflıklarına ve Havza Kaymakamlığı'na tahrirat
YILDIZ Y.EE.140.42 140 42 Orhaniye'deki süvari muharebesinde yaralanarak İstanbul'a gönderilmiş ve padişahca nisanla taltif olan Çerkes emirlerinden Mehmed Bey'in memleketinden dönmesiyle padisahın lulfunu bekledigi ve askerliğe elverişli olmadıgından mülkiye rütbesinden biriyle taltifine dair Şakir Paşa'nın arizası ve lefleri.
YILDIZ Y.EE.15.34 15 34 Sehzade Reşat Efendi ile Rauf Pasa ve Ferik Çerkes Remzi Pasa hakkındaki jurnalin negatif fotokopisi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI