Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.6.402 6 402 İskeçe'de mukim Çerkes Süleyman nam sahsın gönderdiği mel'anetkarane mektuptan dolayı kavi muhafaza altında olmak üzere Trablusgarb'a gönderilmesi. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.60.4471 60 4471 Asakir-i Sahane topçu kolağalarından pederi Çerkes Rüstem Ağa'nın vefatında kendisine maaş tahsisine dair, Kaşif tarafından verilen arzuhal. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.600.44974 600 44974 Söke ahalisinden Hıristo oğlu Anderyan'ın vefatına sebebiyet vermekten dolayı Aydın Hapishanesi'nde mahpus bulunan Çerkes Ali'nin tahliye-i sebili. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.603.45161 603 45161 Pertevniyal Valide Sultan Vakfı musakkafatindan Üsküdar Pasa Limani'ndaki dakik değirmeni ile müstemilatinin müstecir-i sabikindan alınarak yenisine teslimi esnasında hazır bulunmak üzere Çarhçi miralaylarından Adil Bey ile Mühendis Çerkesyan Efendi'nin tayin edildiği. (Evkaf)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.614.45976 614 45976 Mamuretülaziz Alaybeyliği'ne Amasya Tabur Ağası Çerkes Mehmed Bey'in terfian ve Amasya Tabur Ağalığı'na Bingazi Tabur Ağası Cavid Efendi'nin naklen tayinleri. (Harbiye; 45649)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.620.46472 620 46472 Kemer Kaymakamı Çerkes Hasan Bey'in Bandırma kazasının Bolcaağaç karyesi sakinlerinden Hacı Hasan Efendi'nin mahdumunu katl eylemesinden dolayı vermesi gereken diyet bedelinin tamamen tahsil edilmesi. (Adliye, Hüdavendigâr; 15863)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.624.46747 624 46747 Çerkes Hafize Hanım'ın Eyüp civarında mutasarrife olduğu hanenin arsasına bir kulübe inşasına müsaade itası istirhamı. (Şehremaneti)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.633.47411 633 47411 Eskişehir Kazası'na mülhak Ekmir Çiftliği hududu dahilinde tapu ile mutasarrıf olduğu tarlaları ile çayıra Uluçayır Karyesi'nden Çerkes Küçük Mustafa, Süslü Mehmed ve Zekeriya nam kimselerin tecavüz ederek ziraatini zarara uğrattıklarından müdahalelerinin men'i ve zarar ve ziyanının tazmini hususunda Kütahya'da Mesudiye Dergahı Postnisini Mehmed Efendi'nin arzuhali. (Hüdavendigâr)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.637.47712 637 47712 Antalya sancağında Mamuretülhamidiye Karyesi'nde meskun Çerkes muhacirlerinin müstediyatı. (Konya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.652.48849 652 48849 Mukaddema iskan ettirilmiş oldukları Kunaytara Kazası'na tabi Mecidiye Karyesi'nde meskun muhacirin-i Çerakise ile adem-i imtizaçlarından dolayı ahiren hükümetçe Vadi'ul-Acem Kazası dahilinde Yorak karyesine nakl edilmiş oldukları halde Hacı Hikmet Bey namında bir Çerkes tarafından vuku bulan tecavüzat üzerine yine Hamidiye karyesine nakilleri hakkında Edsad ve Yanis Muhacirleri vekili Ali imzasıyla verilen arzuhal. (Beyrut)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.653.48914 653 48914 Katle cüret etmiş olan Çerkes Salih ile rüfekasının derdestleri ve neticesinin bildirilmesi. (Sivas; 48528)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.656.49152 656 49152 Bazı muhacir kızlarını türlü vaatlerle evlerinden alıp Çerkes cariyesidir diyerek satan kadınlardan olduğu halde Trablusgarb'a nefy edilmiş olan nisvandan Trablusgarb'a fırka-i askeriyesi Sertabibi Kaymakam Halil Bey'in taht-ı nikahında bulunan birinin muma-iley ile birlikte Çeşme'ye azimetine mümanaat edilmemesi hususuna evvelce irade-i seniyye şeref sadır olduğu Dahiliye Nezareti'yle Trablusgarb Vilayeti'ne tebliğ-i keyfiyet edilmiş olduğu. (Adliye; 43951)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.68.5047 68 5047 Adana Mekteb-i İdadisi'nde ikmal-i tahsil ile şehadetname alarak Dersaadet'e gelmiş olan Çerkes Abdi nam çocuğun sayan-ı atıfet görünmesine binaen haddehaneye kayıt ve kabulü. (Bahriye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.682.51150 682 51150 Rusya'dan Kavak'a gelmiş olan Çerkes muhacirleri hakkında olunacak muameleye dair. (Dahiliye, Hariciye; 37226)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.7.507 7 507 Kozan sancağının Feke kazasında kain İnderesi'nde sakin Çerkes muhacirleriyle oradaki asair arasında vukubulan münazaanın bertaraf edilebilmesi için sevk olunan piyade asakir-i zaptiyesinin hayvanat ücretlerinin ödenmesi. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.712.53359 712 53359 İzmit Taburu'nun Birinci Piyade Bölüğü Bölük Ağası Çerkes Kanbolat Bey'in liva-i mezkur Zabtiye Taburu'nda Seyyar Tabur Ağalığı'na tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.729.54604 729 54604 İzmit'e tabi Ermise Karyesi Manastırı'nda koruculuk eden Ketenci Çerkes karyesi ahalisinden Urus oğlu İsmail'in bazı ahvalinden dolayı koruculuktan çıkarılması. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.742.55605 742 742 Meclis-i Mesayih Nazırı Çerkes Şeyhizade Tevfik Efendi'nin birikmiş maaşlarının tesviyesi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.75.5571 75 5571 Taht-ı nikahında bulunan bir kız hakkında Aziziye kazasınca derdest ruyet bulunan davasına seran bakılırken Müddei-i Umumi Raşid Bey mezbure ile tezevvüc edeceği beyanıyla ise müdahele ettiğinden men-i müdahalesini müstedi Çerkes Mehmed imzasıyla gelen telgrafname. (Sivas)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.764.57234 764 57234 Çerkes muhacirlerinden Ahmed Ağa bin Şerif ile biraderleri Osman ve Haşim Ağaların Kudüs-i şerif kasabası kurbunda Malha karyesinde Bakaa nam mahalde uhdelerinde bulunan arazi-i emiriye üzerinde ebniye inşasına ruhsat itası. (Dahiliye)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI