Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4423 331713 4423 331713 Efal-i seniaya ictisar eden Muhacir Çerkes Hasan'ın cezalandırılması. (Harbiye; H/11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4424.331794 4424 331794 Çerkes Zekeriya oğlu Mehmed'in ağılını basan ve kerimesini yaralayan Asker han Yusuf ile refiklerinin cezalandırılmaları. (Harbiye; H/67)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 448.33539 448 33539 Trablusgarp'a tebid olunan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın orada bulunan ailesinin kaç neferden ibaret olduğu ve medar-ı maisetleri olup olmadığının inbası ile beraber isar-ı ahire kadar merkumun nezdine azimetlerine müsaade edilmemesi. (Edirne; 30593)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4519.338888 4519 338888 Aydın'ın Ayaslug Nahiyesinde vaki olup feshi imtiyazı Ticaret Nezaretince talep olunan müteveffa Çerkes Mehmed Pasa veresesine ait zımpara madeni hakkında muamele-i fesh icrası caiz olmadığından emsaline bahsi olunan müsaade-i mahsus-anın tatbikinin lazım geleceği. (Ticaret; İD/131)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4521.339003 4521 339003 Çerkezköy istasyonunda mevcut bir buçuk milyon kilo miktarındaki kömürlerini Dersaadet'e nakli için şimendifer kumpanyalarına vagon verilmediğine dair tüccardan Sadık İsmail ve rüfekası tarafından şikayeti havi verilen arzuhal. (Nafia; İD/18)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4566.342393 4566 342393 Aydın vilayeti dahilinde Yanık Halil İbrahim Çetesinden Çerkes Ömer Ağa oğlu Ahmed'in refiki Ödemişli Deli Hasan oğlu Ahmed'in hukuk-ı sah-siyesi baki kalmak üzere affı. (Adliye; İD/10)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4582.343615 4582 343615 Simav kazasının Mehak karyesinden Çerkes oğlu Nuri Efendi'nin çalınan malları hakkında gereğinin yapılması. (Dahiliye; İD/10)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4583.343652 4583 343652 Beş sene müddetle kalebentliğe mahkum olan Çerkes kazasından Mehmed oğlu Halil'in, bakıyye-i müddet-i cezaiyyesinin affı. (Harbiye; MTV/92)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4604.345286 4604 345286 Gönen harekatı için Bandırma'ya gelen Biga Kuvayi Milliye efradının yolda,Sah İsmail'in hanımına ait çiftlik ile Çerkes Hasan'dan gasp ettikleri beygirleri iade etmediklerinden her an olay çıkabileceği. (Harbiye; SYS/26-5)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4617.346255 4617 346255 Düzce kazasının Çerkestaş karyesi ahalisinden Hatib Hacı Hüseyin Efendi'nin mutasarrıfı olduğunu iddia ettiği tarla hakkında Bolu Meclis-i idaresince ittihaz olunan karar. (Dahiliye; D/142)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4671.350318 4671 350318 Bükreş'de bulunan Stefan Çerkes namındaki çorap ve fanila fabrikasından alınıp Defterdardaki Mensucat Fabrikası'na nakil edilen çorap destgahlarıyla teferruatının iadesi. (Hariciye; SYS/34-53)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4681.351066 4681 351066 Çerkezköy'de Yunanlılar tarafından islam kadınlara yapılan tecavüz-atın önlenmesi. (Hariciye: SYS/34-54-3)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 47.3461 47 3461 Beyrut jandarma efradından Çerkes Ahmed ile Mekteb-i Sultani Harik Memuru Mösyö Kalman Yeseves ve isviçre Sefareti Vekilharcı Mösyö Lilya'ya birer kıt'a Tahlisiye Madalyası itası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4700.352495 4700 352495 Çerkeslerin Osmanlı hilafet ve saltanatına bağlı oldukları. (Hariciye: MTV/42)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 472.35395 472 35395 Çerkes kazası kaymakamı Abdülkadir Efendi'nin azliyle yerine Kratova kaymakamı İsmail Hakkı Bey'in ve Kratova Kaymakamlığına da Karadağ Müdürülüğünden müstafi İbrahim Sıdkı Efendi'nin tayinleri. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4721.354044 4721 354044 Gebze Kaymakamlığına Ömerli Kaymakamı Cevdet, onun yerine Sile Kaymakamı Ali Server ve onun yerine de Gebze Kaymakamlığı vekaletinde bulunan Çerkes Kaymakam-ı sabıkı Rıfat beylerin tayini. (Dahiliye; MTV/90)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 48.3552 48 3552 Çerkes muhacirleri memalik-i sahaneye gelmeden önce iskan edilecek bir yer bulunması ve hazır olunmadan kabul edilmemesi hakkında sehbenderin talimat-ı lazıme itası. (Hariciye; 3445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 481.36005 481 36005 Havran Sancağına tabi Kuneytera Kazasının Mecveli şems karyesinde mütemekkin muharrerülesami on fesat ehlinin hempaları vasıtasıyla sarkıntılık etmekte oldukları ve hatta geçende çerkes muhacirlerinden birinin hanesine bil-hücum eşyasını gasp ve zevcesinin ırzına tasallut eylemeleri üzerine, çerkesler ile vuku bulan arbedede yüz kisinin vefatına sebep olduklarından fesede-i merkumenin te'dibi. (Beyrut)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 481.36047 481 36047 Trablusgarp Vilayetinde ikamete memur iskeçeli Çerkes Süleyman'ın ailesine de yevmiye suretiyle yüz elli kuruş tahsisi mutasavver bulunmasına mebni, isterse ailesini Trablusgarb'a aldırması hususunun merkuma tebliğiyle alınacak cevabın inbası. (Trablusgarb; 33539)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 489.36647 489 36647 Kunaytara Dürzileri ile Çerkeslerin münazarası esnasında, Çerkeslerin ayak altında kalan bu seneki mezru-atlarına ait hisse-i ösriyenin affı. (Maliye; 34627)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI