Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.299.20130 299 20130 Müteveffa Çerkes Hasan Paşa'nın Edirne'de hanesinde bulunan kılıç, kaplan postu, taht-ı revan ve sairenin yetimlerine teslimi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.305.20481 305 20481 Karaman eyaleti Aksaray Sancağı Kalemi'nde kayıtlı Mustafa veled-i Mustafa'nın cebelü bedeliyesini Vali Çerkes Hasan'a ödediği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.308.20654 308 20654 Üsküdar'da sakin Seyyid Hüseyin'in, ziyaret için gittigi Çerkes kasabasında Osman oğlu Osman'ı dükkanında bıçağı ile kolundan yaraladıgı mahkemece sabit olup babası Seyid Mehmed ve validesi Ayşe'nin oğlumuzu Çankırı Kalesi'ne hapsedip orada öldürtecekler diye yaptıkları şikayetlerine itibar edilmemesi gerektiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.308.20658 308 20658 Üsküdar'da sakin Seyyid Hüseyin, yakınlarını ziyaret için gittigi Çerkes kasabasında Osman oğlu Osman'ı dükkanında bıçağı ile kolundan yaraladığı mahkemece sabit oldugundan babası Seyid Mehmed ile validesi Ayse ve zevcesi Fatma'nın oğullarını suçsuz olduğuna dair şikayetlerine itibar edilmemesi gerektiğini kasaba ahalisinin mahzarları ve Çerkes kadısının da ilamıyla bildirdikleri.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.309.20717 309 20717 Kırım tarafından gelen Seyyid Mustafa'nın, Kırım'da sakin bazı kabile reislerinin Rusya ile işbirliği içinde olan Sahin Giray'la mücadele ettiklerini, Çerkes ve Abaza kabilelerinin devlete meyilli olduklarını bildirdiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.320.21675 320 21675 Çerkes Hasan Ağa uhdesinde bulunan Demirhisar ve Tevabii Hasları Mukataası akçesinden taksit tesviyesine dair tezkire.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.320.21678 320 21678 Çerkes Hasan Ağa uhdesinde bulunan Düsenbe ve Tevabii Mukataası hissesi akçesinden taksit tesviyesine dair tezkire.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.320.21685 320 21685 Duhani El-Hac Mehmed Efendi, Hüseyin Aga, Çerkes Mehmed Bey ve sair bazı zevat uhdesinde bulunan Tokat ve Tevabii Voyvodalıgı Mukataaları akçesinden sipahi mevacibi tesviyesine dair tezkire.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.341.23774 341 23774 Vezir Çerkes Hasan Paşa Kule Çiftliğine varıp orada ikamet ettiğinden tayinat itasına dair kapı kethüdası Ahmed Ağa'nın takriri.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.344.24101 344 24101 Tokad Voyvodalığı aklamından İlbeyli Aşireti ile sair mukataat sahipleri zimmetinde bulunan 1189 yılına ait mal-i mirinin tahsili.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.347.24252 347 24252 Çerkes (Kafkasya) tarafına avdet edecek olan Ali Nuh Bey Çora Mirza'ya harcırah verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.347.24297 347 24297 Rakka Defterdarlığı Hazinedarı Ahmed Ağa'ya müzayede edilmeksizin malikane olarak verilen Rakka Eyaleti Duhan Gümrüğü Mukataası'nın ilgili şartlar gereğince müzayedeye çıkarılması lüzumu.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.347.24244 347 24244 Mirahur-ı Evvel Çerkes Mehmed Bey ile saire uhdesinde müstereken malikane olarak bulunan Tokad Voyvodalığı ve Tevabii Mukataası mülhakatından İlbeyli kazasına tabi Çonkar, Sarıklı ve Baltalı karyeleri mal-ı miri ve rüsum-ı raiyyetleri ile tekalifine vaki müdahalenin meni.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.350.24520 350 24520 Ruscuk kazasında Karasandık Kule Çiftliğinde mesta-nisin iken vefat eden Çerkes Hasan Paşa'nın atları için verilen yirmi araba giyahın parasının ödenmesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.364.25433 364 25433 Rumeli valisi ile Tepedelenli'nin durumunun tashihi için Mirahur Çerkes Bey'in görevlendirilmesi. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.364.25448 364 25448 Çerkes, Abaza, Lezgi, Sirvana, Simahi, Dağıstan, Azerbaycan ve Tatar taifesinin bir saat evvel cem'i semt semt hücumu ve bunların Kırım'da sakin Müslümanlar ile muhabereleri gayet lazım olduguna dair beyaz üzerine hatt-ı hümayun. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.366.25594 366 25594 Devlethanı adlı hatunun Çerkes Hacı İbrahim'de bulunduğunu iddia eylediği alacağı sebebiyle Mahzar Aga vasıtasıyla hepse attırıldığına ve magdur edildiğine ve konunun halline dair hatt-ı hümayun. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.370.25839 370 25839 Sabık Diyarbekir Valisi Abdi Pasa'ya Maras, sabık Anadolu Valisi Hazinedar Ali Pasa'ya Diyarbekir, sabık Selanik Valisi Halil Pasa'ya Sivas, sabık Karaman Valisi Silahdar Abdullah Pasa'ya Anadolu, sabık Sivas Valisi Çerkes Hasan Pasa'ya İçil, sabık Hanya Muhafızı Silahdar İbrahim Pasa'ya Selanik, sabık Maras Valisi Mustafa Pasa'ya Karaman eyaletlerinin tevcihi ile Rumeli Valisi Dağıstani Ali Paşa'nın yerinde bırakıldığı.a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.58.4100 58 4100 İskenderiyeli Mahmud'un perkandi taklidi iki kıta kendi malı olan sefinesini, Agrıboz Muhafızı olup Donanma-i Hümayun ile İskenderiye üzerine memur edilen Çerkes Hasan Paşa'nın, göndermesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.63.4426 63 4426 İskenderiye Mutasarrıfı Vezir Mehmed Paşa'nın Edirne Bostancıbasılığı zamanında yakalayıp cezasını infaz ettiği Kara Ahmed dolayısıyla selatin-i Cengiziyyeden Çerkes Kaplan Giray Sultan'ın Hatuneli karyesine gelip ahaliye zulmettiğine dair ihbarın asılsız olduğuna dair Hatuneli kadısının ilamı ile mezkur sultanın mektubunun hulasası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI