Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.8.737 8 737 Aydoslu Mehmed Pasa'nın idamına, Çerkes Paşa'nın Bosna'ya atanmasının uygun olacağına ve asi Mahmud'un cezalandırılmasına dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.812 9 812 Hama'da ahalinin Urban Seyhi Mehmed ile taaddiyatta bulunduklarından sürgünleri, timar ve zeamette yapılan iltimas ile Çerkes Hasan Paşa'nın mansıbına ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.115.7758 115 7758 Taman'dan bir mahzar ile Dersaadet'e gelen İmam el-Hac Hüseyin Efendi ile Çerkes beylerinden Hüseyin Bey'in, Rusya'nın Kırım'daki ifsadatı ile Sahin Giray'ın ahaliye zulmü, Bahadır Giray Sultan ve Arslan Giray'a ahalinin teveccühü, Nogay, Çerkes ve Abazaların durumu ve benzeri hususlara dair takriri.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.116.7852 116 7852 Kethüdasının kapısı halkıyla beraber ve Rahel eyaleti züama ve erbab-ı tımarının dahi Bagdad'a irsal olunduğuna dair Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa'dan gelen evrak.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.117.7894 117 7894 Kırşehir Sancağı Mutasarrıfı Çerkes Mehmed Paşa'nın vefatı akabinde kethüdası Osman'ın gönderdiği takrir ile paşanın emval ve eşyasının mübasir marifetiyle mahallinde füruhtu ve teferruatına dair Bozok Mutasarrıfı Cabbarzade Süleyman'a hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.126.8504 126 8504 Sabık Mirahur-ı Evvel Çerkes Mehmed Beyin, uhdesinde bulunan Tokad Voyvodalığı ve tevabii mukataası gelirlerinden sabık Tokad Voyvodası Ali Ağa'nın zimmetinde kalan meblağın tahsili.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.128.8635 128 8635 Konya'da hac yolu üzerinde bulunan İsmil karyesi ahalisinin Derbend Ağası Ebubekir Ağa'nın vefatıyla perişan olduğundan bahisle yerine el-Hac Süleyman'ın tayini hakkında Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Paşa ve Konya kadısına ferman ısdarı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.131.8809 131 8809 Vezir Çerkes Hasan Pasa'nın Silahdarı Ali Ağa'ya Tahmis-i Kahve-i Malatya Mukataası'nın nısf hissesinin tevcihi için tahkikat icrası.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.135.9083 135 9083 Fethülislam'a memur Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın, ilm-i lağımda maharetli olan lağımcıyandan Mustafa Cevher'in maiyyetine memur buyurulması talebi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.136.9157 136 9157 Çerkes Hasan Pasa'nın esna-yı rahda Develi kazasına varışında otuz kese akçe taleb ettigi bildirildiğinden bundan men olunması.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.168.11263 168 11263 Maraş Valisi Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın validesi için lazım olan mesk, salvar ve benzeri malzemelerle kendisi için talep ettiği kanca, balta ve kale kilitlerinin temini.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.178.11867 178 11867 Tokad kazasındaki mal-ı miri bakayasının tahsiline mübasir es-Seyyid el-Hac İbrahim'in memuriyetine dair ferman ile adı geçenin konu hakkındaki tahriratı ve Sivas Valisi Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın aynı hususun Sivas geneline dair tahriratı hulasası.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.185.12281 185 12281 İstanbul'da Atmeydanı'nda Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Ağa Türbesi Vakfı'ndan almak üzere yevmi üç akçe ile türbedar olan Ali bin Abdullah'ın, kendi rızasıyla vazifesini Mehmed ibn-i Mehmed'e ferag ettiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.204.13627 204 13627 Aksaray sancağı ilhakıyla Sivas Eyaleti Valisi olan ve bu defa kendisine Sivas Eyaleti Valiliği tevcih olunan Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın bir an evvel memuriyet mahalline gitmesine dair ferman.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.227.15034 227 15034 Sivas eyaleti tevcih olunan Çerkes Hasan Paşa'ya emin bir kimsenin mütesellim tayini.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.248.16587 248 16587 Soğucak Muhafızı Ali Paşa’nın Anapa’ya gidip geldiği, Çerkes ve Abaza beyleriyle görüştüğü, Kırım ve Toman’ın durumu, Sahin Giray’ın hareketlerinden Tatar kavimlerinin hoşnut olmadığı, Kırım ahalisinin Şahin Giray’a karsı Bahadır Giray Sultan, Arslan Giray Sultan ve sair rüesa ile ittifak ettiği ve sair hususların Soğucak'tan gelen tahriratla bildirildiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.263.17702 263 17702 Vidin serhaddindeki 1.000 kadar piyade askerinin Sebes önünde savaşmakta olan Çerkes Pasa maiyetine gönderilmesi hakkında Vidin Muhafızı ve Liva-i Serif Kaymakamı Hasan Pasa'ya hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.270.18148 270 18148 Egriboz'a bir saat mesafede olan Kızılhisar'ın Berç Kalesi'ne barut-ı siyah, kursun, top ve mühimmat-ı sairenin itası.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.273.18363 273 18363 Kayseri ayanlarından müteveffa Zennecizade Mehmed Ağa'nın muhallefatı ile oğulları ve etbaında olan meblag ve Karaman cizyesi bakayasının Hazine-i Amire'ye irsali.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI