Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3289.246660 3289 246660 Adapazarlı Çerkes Hacı Bey'e muhtacin tertibinden iki yüz ve kerimesi hanıma beş yüz kuruş maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3294.246978 3294 246978 Tokatlı Çerkesoğlu İsmail Ağa hakkında yapılan tebligatın ifası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3302.247586 3302 247586 Kastamonu merkez kazasıyla Sinop, Boyabat, Çankırı, Çerkes, Daday, Cide, Bartın ve Hamidiye kazaları asarının tahmis sureti ile idaresi ve gelecek yıldan itibaren tatbik edilmek üzere ikmal-i muamelatına şimdiden mezuniyet itası. (Maliye; 247586)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3333.249956 3333 249956 Çerkesköy İstasyonu'ndaki asakir-i sahane nöbetçisine tahkirat ve tecavüzat-ı lisaniyede bulunan Sark Demiryolları makinistlerinden Almanyalı Albereht ile Avusturyalı İser namındaki şahısların cezalandırıldıkları. (Edirne; 248278)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3350.251220 3350 251220 Kandıra kazasında mukim Çerkes Hasan Hayreddin Ağa'ya maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3335.250053 3335 250053 Hüdavendigar vilayeti Simav kazası çiftçilerinden para ahzıyla ruhsatsız olarak ekilen tütünlerin sökülmesinden sarf-ı nazar ettikleri iddiasıyla maznun olan Reji Kolcubaşısı Çerkes Mahmud ve Jandarma Halil Çavuş ile diğer şahıslar hakkında kanuni takibata devam olunması. (Adliye, Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3363.252174 3363 252174 Siyasi suçlular gibi kendilerinin de affedilmesini mutazammın adi suçlular namına Çerkes Çok imzalı mahkum tarafından gönderilen telgrafname. (Zabtiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.34.2485 34 2485 Dinar'a iki saat mesafede vurulan postanın gasıpları olan reji kolcularından Çerkes Zeybek Mustafa ile Çerkes Salih nam şahısların derdest edildikleri, ancak bundan sonra reji kolcularının kefalet-i müteselsile ile seçilmeleri gerektiği, nizamnamede bu husus için bir bend olup olmadığının tetkiki ile hasıl olacak kararın ba-mazbata bildirilmesi. (Sura)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.34.2488 34 2488 Sivas dahilinde Çamurlu karyesi ahalisinden Balkanoğlu Ganimet nam sahsın avanesi ile beraber hanesini basarak hemşiresini kaçırdığı ve Maraş civarında saklandığı hakkında Çerkes muhacirlerinden Abdülmecid imzasıyla verilen istida. (Sivas)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3403.255153 3403 255153 Karesi Jandarma Taburu Kumandanı iken kaydı terkin olunan Çerkes Ahmed Bey bin Yaşar'ın iade-i rütbesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3420.256457 3420 256457 Bergama kazası dahilinde icra-yı şekavet eden Hamid Çavuş ile rüfekası Reşid, İdris, Çerkes Sahin, Yörük Osman, Çerkes Arslan namlarındaki şahısların kabul-i istimanları. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3424.256727 3424 256727 Çorlu ve Silivri kazaları hududlarında kain Çerkesköyü İstasyonu'na gelen bir eşkıya çetesi ile şimendiferin muhafazasına memur topçu asakiri arasında müsademe vukua geldiği ve icab eden tedbirlerin ittihazı konusunda gerekli yerlere tebligat olunduğu ve hatt-ı imtiyaz üzerinde takayyüdata bir kat daha itina edilmesi lüzumu. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3426.256938 3426 256938 Şimendifer hattı ve köprüsünün eşkıyaca tahribi tehlikesinden dolayı Çerkesköy civarındaki mühim noktalarda bulunan askerin yerlerinde bırakılması. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3428.257100 3428 257100 Kolağası Çerkes Osman Efendi'nin Saray-ı Amire Tamirhanesi'nde istihdamı. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3446.258393 3446 258393 İkinci Ordu'dan Osman bin İsmail ve Çerkes Şaban'ın prangaya vurulmaları. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.348.26085 348 26085 Asakir-i Sahane efradından Ali'nin kısrağını gasbeden Çerkes Mehmed Bey hakkında gereken muamelenin ifası. (Trabzon; 23102)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3498.262344 3498 262344 Kasidecizade Ziyaeddin Bey'in kitaplarının Çerkes Mehmed Pasa tarafından alınmış olduğunun bildirildiği. (Hüdavendigar; 258399)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.350.26215 350 26215 Jandarma Yüzbaşısı Cemal'in Çerkes muhacirlerinden biraderi Mirza Bey'in oğlunun katillerinin yakalanması talebi üzerine gereken tahkikatın icrası. (Kosova)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.350.26229 350 26229 Bedik Hatun'un Kırşehir'de mahdumu Çerkes Mehmed Çavuş'un isnad olunan sirkat maddesinden dolayı üç seneye varan mahbusiyetinden bahisle tahliye-i sebili talebi. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3506.262942 3506 262942 Cisr-i Ergene'ye merbut Çatalkırı diye bilinen ve daha önce Çerkes muhacirlerin iskanına tahsis edilip daha sonra mahlul boş kalan çiftlik arazisinin hilaf-ı nizam Rauf Pasa'ya ve Demircili diye bilinen arazi ve ormanın hiçbir senede müstenid olmadan Edirneli Hacı Emin Beyzade Ahmed Bey'in taht-ı işgalinde bulunduğuna dair Hacı Ali mühürlü ihbarname gönderilmekle iktizasının ifası. (Edirne; 262942)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI