Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.117.8767 117 8767 Çarşamba kazasında mukim ümera-yı Çerakise'den Mehmed Ali Bey ile oğlu Raşid Bey ve adamlarının zulmünden şikayet eden Şakir ve İsmail Bey'in arzuhalleri. (Trabzon; 8767)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1315.98615 1315 98615 Muhacirin-i Çerakise'den Salih Bey'in maktulen vefatı üzerine esi Gülsen Hanım'ın münasib miktar maaş tahsisi talebi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.157.11703 157 11703 Çarşamba'da mukim Umera-yı Çerakise'den Mehmed Ali Beyle oğlu Reşid ve adamlarının kura-yı mütecavire ahalisine yaptıkları taaddiyat ve mezalim ile Kaymakam Musa Bey haklarında icrası lazım gelen tahkikatın, Canik Mutasarrıflığı'na tayin olunan Muhiddin Pasa'ya havale edilerek kendisine vesaya-yı lazime ifası. (Dahiliye: 8767)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.163.12170 163 12170 Niğde Sancağından Muhacirin-i Çerakise için teşkil olunan karye ile Nevşehir kazasında inşikak-ı zeminden musab olanlar için vücuda gelen mahallenin birinin Orhaniye, diğerinin Osmaniye namlarıyla isimlendirilmesi. (Dahiliye, Maliye, Defter-i Hakani)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1696.127187 1696 127187 Aceze-i Çerakise'den Feride Hanım'a maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1879.140892 1879 140892 Kasaba hayvanatının kadim merası ve ahali-i mahalliyenin baltalığı olan Üç tepeler mevkinin Tokat Mutasarrıflığı'nca Kavacık ve Oğlakçı karyeleri ahali-i Çerakise'sine terki cihetine gidilmekte olduğundan bahisle tahkiki. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.19.1409 19 1409 Kesik köprü karyesinde meskun muhacirin-i çerakiseden Çolak Ali bin Yunus'un kısasına dair tezkire-i maruza sureti. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.203.15165 203 15165 Konya dahilinde Ilgın Kazası'na merbut Burhaniye karyesinde mutavattın muhacirin-i Çerakise ile ahali-i kadime beyninde mütekevvin hudud münazaa ve mudarebesine sebebiyet vermekle maznun-ı aleyh olduğu bildirilen Konya Defter-i Hakani memuru Ragıp ve Ilgın Tapu Katibi Mehmed Efendiler'in muhakemeleri hakkında. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.203.15216 203 15216 Muhacirin-i Çerakise ulemasından olup, Aziziye kazasında nesr-i ulum etmekte bulunan Hacı Ali Efendi'nin vefatıyla münhal olan şehri yüz kuruş maaşın, mahall-i mezkurda kain muhacirin-i merkume ulemasından nesr-i ulum etmekte olan Hacı Nuh Efendi'ye tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2219.166423 2219 166423 Bir miktar maaş tahsisi istidasına dair Sam Asar Mültezimi ümera-yı Çerakise'den Ömer Bey'in zevcesi Dilber imzasıyla gönderilen arzuhal. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.292.21833 292 218 Humus'da vaki arazi-i seniyyeye ilave edilen Ayn-ı Hüseyin mezraasının muhacirin-i Çerakise'ye terk olunması. (Maliye; 15456)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3.214 3 214 Dersaadet Jandarma Alayının münhal olan alay müftülüğüne tayini istirhamına dair muhacirin-i Çerakise'den ve tarik-i ilmiyeden Yusuf Ziyaeddin mührüyle verilen arzuhal. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.317.23752 317 23752 Bazı hizmetlerde istihdam olunduğu cihetle emsali gibi iskan ettirilmemiş olan muhacir-i Çerakise'den İshak Ziver'in iskan ettirilmesi. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3197.239770 3197 239770 Muhacirin-i Çerakiseden Hacı Arslan imzasıyla Muş'tan çekilen telgraf namenin bir suretinin celb ve mütalaasıyla icab-ı madeletin icrası. (Bitlis)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.335.25073 335 25073 Kozan sancağı dahilinde Haçin kazasıyla Feke kazasının İndere ve Tarsus kazasının Tufani nam mahallerinde sakin muhacirin-i Çerakise'ye Adana Vilayeti ve kazalarca yardım edildiği. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3425.256817 3425 256817 Silk-i askeride bulunduğu sırada memleketindeki emval ve eşyasının gasp edildiğinden bahisle istirdadı hakkında bazı ifadeyi havi ümera-yı Çerakiseden Murad Beyzade İsmail Kemal imzasıyla verilen arzuhal. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.350.26182 350 26182 Denizli sancağı dahilinde kain Sığma karyesi ahalisinin hayvanlarını muhacirin-i Çerakise sirkat ve gasp ettiğinden mağduriyetlerinin giderilmesi. (Aydın)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.38.2823 38 2823 Kirmasti kazası dahilinde vaki Resati karyesinde meskun muhacirin-i Çerakise'den Affan nam kimesnenin emvalinin bazı kisan tarafından zabt olunduğundan ve mağduriyetinden bahsile istirdadı istidasını havi verdiği arzuhal. (Hüdavendigar)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3806.285404 3806 285404 Muhacirin-i Çerakise'den İsmail Hacı Ahmed'in suret-i vefatı hakkındaki tahkikat evrakında yapılan ihbar ve ifadata bakıp isi Adliye'ye tevdi etmeyen Taberiye Kaymakamı Abdullah Efendi'nin taht-ı muhakemeye alınmasına karar verilerek evrak-ı tahkikiyenin iade edildiği. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.387.29009 387 29009 Rovelverleri zabt edildiğinden ve kendileri ifa-yı fariza-i hac zımnında canib-i Hicaz'a gidecekleri cihetle mezkur rovelverlere muhafaza-i nefisleriyçün ihtiyaçları olduğuna dair Samsun cihetinde mutavattın muhacirin-i çerakiseden Hacı İbrahim ve dört nefer arkadaşı imzalarıyla verilen arzuhali. (Rüsumat; 29009)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI