Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.390.29245 390 29245 Muhacirin-i Çerakise'den Hacı Karasani nam kimesneye Hicaz'da vefat eden ümera-yı Çerakise'den Hacı Bey'den mahlul kalan şehri iki yüz on altı kurusun tahsisi. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.403.30197 403 30197 Mahdumu Ahmed Hayri'nin Kuleli Mektebi'ne kayd ve kabulü hakkında muhacirin-i Çerakise'den Karagümrük'ün Karabaş Mahallesi'nde sakine Melek imzasıyla verilen arzuhalde istida kılınmış olmakla iktizasının icrası. (Mekatib-i Askeriye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.411.30756 411 30756 Muhacirin-i Çerakise ulemasından Aziziye'de sakin iken vefat eden Hacı Ali Efendi'nin mahlul maaşı maaşata karsılık tutulduğundan Hacı Nuh Efendi'ye tahsisi cihetine gidilemediği. (Sivas; 15216)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.493.36973 493 36973 Çarşamba kazasındaki ümera-yı çerakiseden Mehmet Ali ve oğlu Raşid beyler ile rüfekasının İstanbul'a celbiyle kurulacak komisyonda muhakeme-i ulalarının icrasıyla kaymakamın da bu hususta müdahil olduğu anlaşıldığı takdirde tebdili. (Dahiliye; 36973)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.497.37241 497 37241 Düzce Reji Kolcularından Elyos Bey ile Kazak Süleyman nam kimselerin men-i fezahatı hakkında ruesa-yı çerakiseden el-Hac Ali ve rufekasının arzuhali. (Anadolu, Kastamonu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.499.37380 499 37380 Sivas Vilayeti'nin Yıldızeli kazasında meskun muhacirin-i Çerakiseden olup tarik-i şekavete devam eden Mahir Bey'in oğlu Emir Bey'in münasip bir mahalle teb'idi. (Dahiliye; 37380)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.533.39921 533 39921 Ümera-yı çerakiseden pederi Hasan Bey'in vefatı sebebiyle mahlul olan üç bin kuruş maaşın kendisine tahsisi istidasını havi Biril karyesi ümera-yı çerakisesinden Kadir Bey tarafından keside edilmiş olan telgrafnamenin gönderildiği. (Anadolu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.550.41176 550 41176 Ümera-yı Çerakiseden pederi Hasan Bey'den münhal olan maaştan münasip miktarının kendisine tahsisi yahut Sohum'a avdetine müsaade olunması hakkında Kadir imzasıyla verilen telgrafın gönderildiği. (Maliye; 39941)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.570.42704 570 42704 Çarşamba kazasındaki ümera-yı Çerakiseden Mehmet Ali ve oğlu Raşid beylerle rüfekasının Trabzon'a yahut uygun bir yerde muhakemeleriyle kaymakamın da bu hususta müdahil olduğu takdirde tebdili. (Adliye; 36973)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.590.44216 590 44216 Canik sancağı Çarşamba kazasında bazı ifsadatta bulunmalarından dolayı taht-ı muhakemeye alınan ümera-yı Çerakiseden Mehmet Ali ve oğlu Reşid tarafından muhakemelerinin icrasıyla iadelerine değin iaşelerinin tedariki istidasına dair verilen arzuhal. (Dahiliye; 36973)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.605.45353 605 45353 Canik sancağının Çarşamba kazasında sakin ümera-yı Çerakise'den Mehmet Ali ve oğlu Raşid Beyler ile rüfekasının muhakemelerinin icrasıyla iadelerine kadar iaşelerinin temin edilmesi. (Adliye; 36973)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.606.45424 606 45424 Bahçekapı'da İzmit Oteli müsteciri Narsis hakkındaki ihbaratı sühud ile sabit olduğu halde hilaf-ı nizam mahbus bulunduğunu belirten ümera-yı Çerakise'den Zekeriya'nın madelet talebi. (Adliye; 45424)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.609.45633 609 45633 İzmir Sanayi Mektebi mezunu Çerakiseden Himmet Rafet'in Dersaadet'deki mekteblerden birine kayd ve kabulü istirhamı. (Maarif)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.613.45967 613 45967 Sivrihisar'ın Sarı karyesinde sirkat edilen hayvanatın muhacirin-i Çerakise'den Hacı Mahmud Efendi'nin mahdumu Hüseyin Bey ile rüfekası tarafından Manisa dahilinde füruht edilmekte olduğundan iktizasının ifası. (Ankara; 37520)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.615.46084 615 46084 Canik Sancağı'nın Çarşamba kazasında sakin ümera-yı Çerakiseden Mehmet Ali ve oğlu Raşid Beylerle rüfekası hakkındaki şikayet üzerine gerekenin yapılması. (Adliye; 36973)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.616.46192 616 46192 Bahçekapı'da İzmit Oteli müsteciri Narsis ile ümera-yı Çerakise'den Zekeriya Jana adlı şahısların kefalete rabtıyla tahliye-i sebilleri hakkında istifsar-ı muamele. (Adliye; 45424)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.619.46368 619 46368 Ümera-yı Çerakise'den Ebubekir Rahmi'nin haline münasip bir memuriyete tayini istidası. (Zabtiye; 46368)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.621.46523 621 46523 Aziziye kazasında mütemekkin ümera-yı Çerakise'den Batar Bey ile rüfekasının hayvanlarının meralarda kışlaması. (Defter-i Hakani, Halep; 46523)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.621.46570 621 46570 Muhacirin-i Çerakise'den İsmail Bey'in Konya Vilayeti'nin Beyşehir Kaymakamı tarafından saki zannıyla derdest edildiği sırada gasp edilen parasının iadesi istirhamı. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.632.47372 632 47372 Nezarete vukubulan müracaat üzerine kendisinin polis neferi kaydedilebileceği ifade olunup halbuki nefer maasiyle temin-i maişet edemeyeceğinden bahisle komiserlik sınıfında istihdamı hakkında ümera-yı Çerakise'den Ebubekir Rahmi'nin arzuhali. (Zabtiye; 46368)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI