Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199895 2666 199895 Filibe'den Çerkes köy İstasyonu'na gelen şimendiferin karpuz vagonundan çıkan Bulgar Yorgiyef ile Dimitrof'un Filibe veya Burgaz'a gönderilmeleri. (Zabtiye; 199290)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199896 2666 199896 Filibe'den Çerkes köy İstasyonu'na vürut eden şimendifer trenindeki karpuz vagonundan çıkan iki Bulgar'ın iadesi ve hudutlarda takayyüdata itina edilmesi lüzumu. (Edirne, Nafia; 199290)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199920 2666 199920 Avusturya Devleti tarafından Viyana Sefaret-i Seniyyesi Ata semilteri Şükrü Pasa'ya ve Almanya Devleti tarafından Ankaralı Çerkes Hasan Bey'e verilen nişanların kabul ve talikine izin verildiği. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199934 2666 199934 İran Devleti tarafından Mesihat Dairesinde görevli Çerkes Hüseyin Efendi ile Panayot Penitoplo'ya verilen madalyaların kabul ve talikine izin verildiği. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2666.199938 2666 199938 Ankara'nın İncirlik karyesinde mukim Hacı Yusuf zade Çerkes Hasan Bey'e Almanya Devleti tarafından ita olunan nisanın kabulü. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2712.203341 2712 203341 Muhacir Çerkes ulemasından Yakub Efendi'ye beş yüz kuruş maaş tahsis edilmesi. (Maliye; 203341)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2732.204860 2732 204860 Tophane-i Amire'ye mensup Seyyar Topçu ikinci Alay ikinci Tabur Altıncı Bölük çavuşlarından Çankırılı Halil bin Mehmed'in Çerkes Kazası Süvari Jandarma Mülazımlığına terfian tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.274.20541 274 20541 Kırşehir'de Reji müdürünün maiyetiyle Avanos kazasında takip ettikleri sekiz neferin Çerkes tütün kaçakçılarından Mehmed ve Ali Beyleri katlettiklerine ve saireye dair, Konya vilayetinden alınan telgraf. (Maliye; 678)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.280.20971 280 20971 Selanik su ameliyatının hitam bulmasına mebni şirket tarafından vuku bulan istida vechile imalat-ı vakıanın bil-muayene muamele-i mukteziyenin ifası zımmında heyet-i fenniyeden Mühendis Çerkesyan Efendi'nin riyasetinde bir heyetin izamı. (Nafia; 19704)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2807.210457 2807 210457 Teke Meclis İdaresi azasından Münir Bey'in Çerkes köylerinde muhzır mühürletmekte olduğu bildirildiğinden bu babdaki tahkikatın isarı. (Konya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.282.21135 282 21135 Medine-i Münevvere mücaveretinde Çerkes Musa Efendi'nin vefatı üzerine mahlul olan maaşının zevce ve kerimesine tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2888.216539 2888 216539 Oğlunu katleden saki Çerkes Osman'ın mazhar-ı himayet olarak serbest gezmekte olduğundan bahisle Hasanoğlu Kabna imzasıyla Ereğli'den çekilen telgraf. (Konya; 207548)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.290.21739 290 21739 Mukaddema kendilerine vekalet eden Ankara maarif katibi Hacı Ahmed Efendi'nin vergi müdürü ile bi'l-ittifak Çerkes kazası kaymakamı Kadri Bey ile müştereken mutasarrıf oldukları emlak ve araziyi müdür-i muma-ileyhe füruht etmesine mebni aleyhlerine ikame-i dava olunduğundan ve mağduriyetlerinden bahisle istida-yı madeleti havi Kalecik merkezinden Hasan Beyzade Osman ve hemşireleri imzalarıyla çekilen telgrafname. (Ankara)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.290.21744 290 21744 Afganî Seyfullah'ın Argel nam mahalde Çerkesler tarafından gasp edilen esyasıyla esebinin istirdadı ile neticesinin inbası. (Konya;21149)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2939.220412 2939 220412 Tekirdağ Jandarma Taburunda misafir Çerkes Mehmed Bey'in Ankara taburunda istihdamı. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.295.22116 295 22116 Çerkes kıyafetiyle faaliyetlerde bulunan Ohan ve arkadaşları hakkında mahallince ilk tahkikat yapıldıktan sonra kıyafetleriyle birlikte alenen mahkeme olunmak üzere istanbul'a gönderilmeleri. (Adana)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2952.221367 2952 221367 Görice Jandarma Yüzbaşılığı'nda bulunan Çerkes İbrahim Efendi'nin terfian Aydın Vilayeti Mülhakat Jandarma Taburu Bin başılığı'na tayininin eşkıya takibine memur Said Paşa tarafından bildirildiği. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2958.221825 2958 221825 Soğucak karyesi ahalisinden Çerkes Yakub'un rüfekasıyla müttefikan mahdum ve biraderleri Şerif Ali'nin nişanlısını cebren karyelerine götürdüğü ve vuku bulan müracaat ve ikame olunan dava üzerine kız karyesine iade edilmiş ise de merkum Yakub'un yakalanmadığına ve bazı ifadeye dair Yalova'dan çekilen telgrafname. (Anadolu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2971.222773 2971 222773 Manastır Vilayeti Jandarma Alayında misafireten müstahdem Çerkes Canpolat Ağa'nın Yemen Jandarma Alayı Merkez Tabur Kumandanlığı'na tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2987.223976 2987 223976 Yemen Jandarma Alayı'nın Besinci Seyyar Taburu Kumandanlığı'na Binbaşı Çerkes Mustafa Ağa'nın tayini. (Harbiye)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI