Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.299.22364 299 22364 Bera-yı ticaret Konya'dan Dersaadet'e nakleyledikleri ağnam ile Karamürsel Kazası civarında Yalak dere nam mahalle muvasalatlarında lisanlarının Çerkes ve Boşnak oldukları anlaşılan sekiz nefer hırsız tarafından ağnam-ı merkumun yirmi dokuz res ile bir heybe derununda on aded Osmanlı altunu, esvap, mürur ve nüfus tezkireleri gasp olundugundan bahisle mütecasirlerinin derdest ve emvalinin istirdadı istidasına dair Konyalı Ahmed ve Seyyid'in arzuhali, icabının yapılarak neticesinin inbası. (Anadolu Müteferrika)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3048.228576 3048 228576 Hicaz Vilayeti Jandarma Alayı'nın ikinci süvari taburunun dördüncü bölügü mülazım-ı sanilerinden Çerkes Mehmed Hüsrev Efendi'nin Der saadete terhisi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3078.230842 3078 230842 Çeçen Çerkes muhacirlerinin tecavüzat ve sairesine hükümet-i mahalliye tarafından müsamaha edilmekte olduğundan şikayeti havi Nablus'tan çekilen telgrafın tercümesi. (Suriye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3083.231211 3083 231211 Belka'ya tabi Merbautturuk namındaki mahalde sakin Çerkesler tarafından vuku bulan tecavüzat ve taaddiyatın men'i hakkında Belka urbanından Müsellemüssarki ve refiki imzalarıyla Kudüs'ten çekilen telgrafname. (Suriye; 230348)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3088.231526 3088 231526 Gebze'deki Kokar pınar adlı mahalde Bekir adlı şahsı öldüren Çerkes Mehmed bin Asir'in idama bedel müebbeden küreğe konulması. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.309.23102 309 23102 Çarşamba kazası Karaoğlan karyesinden Karahasanoğlu Hasan Çavus'a emaneten bırakmıs oldugu on lira kıymetinde kısrağın, Canik Sancağı'ndan memuren gönderilen Çerkes Mehmed Bey tarafından gasp edildiğinden mezkur kısragın istirdadı hakkında Sanayi Alayı ikinci Tabur Sekizinci Bölük efradından Ali'nin arzuhali gönderilmekle mealine nazaran bi't-tahkik icabının icrası. (Trabzon)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3136.235168 3136 235168 Yozgat'ın Poyrazlı, Karabıçak, Kayapınar nam Çerkes köyleri ahalisinden ticaret için İzmir'e gidip gelen şahısların tedarik ettikleri gra tüfenklerini bindikleri tek atlı arabaları altına istif ederek Yozgat'a götürdükleri. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3139.235403 3139 235403 Erbaa kazasının Fındıcak karyesi ahalisinden ve Çerkes muhacirlerinden Mollaoğlu Hacı Süleyman ve Mehmed ile bunların akrabasından bazı eshasın adı geçen karyede sakin iki biraderi hakkında tasavvur ettikleri tecavüzden bahsile adaletin yerine getirilmesi talebini havi Muş merkezinden Seyyar Yüzbası Azimet imzasıyla çekilen telgrafnamenin leffen gönderildigi. (Sivas; 234857)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3151.236318 3151 236318 Çerkes Said ve Nihat imzalarıyla Sarayköy'den çekilen telgrafname suretinin celp ve mütalaasıyla iktizasının ifası. (Aydın)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3153.236473 3153 236473 Kuzutepe Çerkeslerinden İbrahim ve rüfekası imzalı telgraf suretinin ahz ve mütalaasıyla vilayetçe olan malumat ve muamelatın inbası. (Halep)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3206.240410 3206 240410 Konya'nın Saidili nahiyesine tabi Sarayönü karyesiyle İnönü nahiyesine tabi Kurakışla karyesi muhtacin zürraı ile Manisa'nın Çerkes Mahmudiye karyesi muhtacin zürraı için Ziraat Bankası'ndan ikraz olunacak mebalig. (Ticaret)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3227.241984 3227 241984 Çerkes muhacirlerinden Fatma Hanım'ın maaşına zam yapılması. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.323.24202 323 24202 Çerkes kıyafetinde oldukları halde derdest edilip muhakeme için Der saadete getirilmeleri, mukteza-yı irade-i seniyyeden bulunan Ohan ve rüfekasının ayrı ayra tevkif edildikleri ve kendileri hakkında mahallince tutulan istintaknameleri havi evrakın da takdim edilmesiyle ifa-yı muktezası. (Adliye; 23728)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3239.242900 3239 242900 Albisi ve Aleksandros vapurlarındaki Rus ve Çerkes hüccacın Klazomen Tahaffuzhanesi'ndeki karantina resminden istisnaları. (Sıhhiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3247.243505 3247 243505 Kömürlerin taşınması ve istiflenmesi hakkında Ereğli Maden Ocağı Direktörü Atnas Çerkes oğlu ve iki refikinin müstediyatı. (Bahriye; 221541)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3249.243614 3249 243614 Van Vilayeti Polis Müdürlüğü Vekaleti'ne intihap olunan Hüsnü Efendi'nin yerine Görice Jandarma Taburu'nda müstahdem Nizamiye yüzbaşılarından Çerkes İbrahim Efendi'nin terfien tayini. (Harbiye; 237219)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3263.244696 3263 244696 Diyarbakır'a sürülen Çerkes Mecid Efendi tarafından verilen arzuhal üzerine olunacak muamele. (Dahiliye; 185091)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3269.245147 3269 245147 Çerkes Ahmed Efendi'nin ailesine maaş tahsisi. (Maliye; 245147)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3273.245441 3273 245441 Daha önce Batum'da bulunmus olan Ermenilerden Agob İyikyan, Agob Çerkesyan, Karabet Mumcuyan ve Alak Markaryan adlı sahısların ailelerini almak üzere Samsun'a gelmelerine engel olunmamasının Trabzon Valiligi'ne tebliğ edildiği. (Zabtiye; 245441)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3273.245442 3273 245442 Mukaddema Batum'da yerleşmiş olan Ermenilerden Agob İyikyan, Agob Çerkesyan, Karabet Mumcuyan ve Alak Markaryan'ın ailelerini almak üzere Samsun'a çıkmalarına engel olunmaması. (Trabzon; 245441)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI