Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y..PRK.ZB.5.46 5 46 Çerkeslere ait sicil durumları.
YILDIZ Y..PRK.ZB.4.5 4 5 Kıbrıs'ta Devlet-i aliyye aleyhinde çıkarılacak bir gazete hakkında Çerkes muhacirlerinden Sabri, Mısırlı Hasan Hüsnü ve Abdullah Bey, gazinocu Hüseyin, Samlı Mehmet Aga ile Ali Bey'in konuyla ilgili olarak alınan ifadeleri.
YILDIZ Y..PRK.ZB.4.16 4 16 Yeni Mahalle'de Madam Duvarcıoglu Parsekyan ile oglu Serkis'in öldürülmeleri üzerine yapılan tahkikat.
YILDIZ Y..PRK.ZB.37.14 37 14 Galata'daki bir meyhanede meydana gelen hadise üzerine zabtiye memurlarına uygunsuz davranışlarından dolayı tebligat verildiği.
YILDIZ Y..PRK.ZB.35.41 35 41 Önemli mevkilerdeki bazı zevatın takibatı.
YILDIZ Y..PRK.ZB.32.65 32 65 Tophane-i Amire Caddesi'nde Kudüslü Hacı İbrahim adındaki sahsın falcılık yapmaktan tutuklandığı hakkında ne yapılacağı.
YILDIZ Y..PRK.ZB.31.88 31 88 Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Pertob, Figaro Gazetesi muharriri Merseki Jon Gabriel, Bosna Müslüman muhacirleri vs. İstanbul'a geldikleri.
YILDIZ Y..PRK.ZB.29.101 29 101 Jandarma yüzbaşılarından Çerkez Zufer ve refikleri ile İngiltere Sefareti maiyet vapuru kaptanı Kıbrısti arasında münazaa çıktığı.
YILDIZ Y..PRK.ZB.23.88 23 88 Sivastapol'den gelen Çerkes muhacirleri ile Varna ve Köstence'den gelen İslam muhacirlerinin iskan yerlerine sevk edilmek üzere Rusya'nın Ölek Vapurunda bulundukları.
YILDIZ Y..PRK.ZB.23.100 23 100 Üçüncü Alayın İkinci Tabur Binbaşısı Mustafa Bey'in askerlikle bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu.
YILDIZ Y..PRK.ZB.1.5 1 5 Çerkes muhacirlerinin vatanlarının kurtarılması için İngiliz bayrağı ve kumandası altında savaşmak istediklerine dair Üsküdar Mutasarrıflığı'nın tezkiresi.
YILDIZ Y..PRK.UM.9.30 9 30 Yagmurköy'den beş yüz ton borasit madeninin Serbetyan Efendi'ye teslimine Çerkeslerin mani oldukları.
YILDIZ Y..PRK.UM.81.32 81 32 Çerkes Resid ve rüfakasının Afv-ı Ali'ye mazhariyeti.
YILDIZ Y..PRK.UM.79.94 79 94 Mersin ve Adana civarında çiftlik kurmak için arazi satın alan ve almak için müracaat eden yerli ve ecnebi sahısların durumu ile bu hususun cevaziyetinin valilikler tarafından Mabeyn'den sorulması.
YILDIZ Y..PRK.UM.77.44 77 44 Sevket Pasa veresesinin Çerkezköy civarında Irsen Mutasarrıf oldukları Yeniköy Çiftligi'ne köylülerin tecavüzü.
YILDIZ Y..PRK.UM.77.38 77 38 Havran civarında Çerkes muhacirleri ile yerli halkın nüfus sayımı ve evcil hayvan sayımına karsı çıkıldığı.
YILDIZ Y..PRK.UM.66.44 66 44 Hamidiye Hicaz Demiryolu için mübayaa olunan malzemenin bedelinin ödenmesi ve bu iste emeği geçenlerin taltif olunması gerektiği. (Tarih Ca 30 iken Ca 29 yapıldı)
YILDIZ Y..PRK.UM.38.95 38 95 Dedeagaç ile Çerkezköy arasında kaybolan topu Sef Dotren ile Garit Dofren adlarındaki Rumların çalarak su şaltına bir mahalle gizlediklerinin anlasıldığı.
YILDIZ Y..PRK.UM.28.15 28 15 Hayvan otlatma sabebiyle Antalya'ya tabi Yalma karyesinde Çerkes muhacirler ile yerli köylüler arasında çıkan kavga olayı.
YILDIZ Y..PRK.UM..68.8 68 8 Havran hududunda bulunan Zerka'da iskan edilen muhacirin-i Çerakise arasında bulunan Hacı Şeyh Adil'in Saltanat-ı Seniyye'ye aykırı hal ve hareketinden dolayı taht-ı tevkife alındığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI