Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET SD.3110.72 3110 72 Haleb şehri tenvirat-ı elektrik tevziatıyla elektrikli tramvay ile tesis-i imtiyazı ile Mühendis Osman Bey'in arzuhali hakkında. (istida 37)
ŞURAY-I DEVLET SD.3110.41 3110 41 Adana şehri tenvir ve elektrik çekme imtiyazını Fransa vatandaşı Mühendis Mösyö Fogiyo ile beraber talep eylemiş olan Mühendis Osman Efendi'nin arzuhali. (istida 37)
ŞURAY-I DEVLET SD.3107.16 3107 16 Boğaz Elektrik Simendiferi imtiyaz sahibi Linch Kumpanyası'nın Dersaadet'teki vekili tarafından şimendifer inşası ihalesi hususunda verilen arzuhal. (istida 36)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3088.29 3088 29 Kadro harici bırakılan Ankara Sivrihisar Kazası Bidayet Mahkemesi Mübaşiri Çerkes Mehmed'in cevaz-ı istihdamına dair arzuhali. (İstida 34)
ŞURAY-I DEVLET SD.3072.20 3072 20 Dersaadet elektrik tenviratı imtiyazının suret-i münakasası hakkındaki şikayet. (İstida 32)
ŞURAY-I DEVLET SD.3062.56 3062 56 Erzurum'un Tercan kazasına tabi Pulek karyesinde Ferik Ahmed Paşa'nın zahire çıkarmış olduğu petrol madeninin imtiyaz fermanının itasına dair arzuhali. (İstida 30)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3060.74 3060 74 Süvari mirlivalarından Çerkes Abdi Paşazade Hüsrev Paşa'dan kalan maaşın kendisine tahsisi hakkında oğlu Münir Bey tarafından verilen ariza. (İstida 30)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.303.9 303 9 Küdus'de kain Mar Yakob Manastırı'nın İzmid Yalova kazasında olup bir kısmınında muhacirin-i Çerakise tevattun edilmiş olan çiftliğin Hazinece istirası. (Maliye 8)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3019.38 3019 38 Ümera-yı Çerakiseden Dilaver Efendi'nin Hüdavendigar vilayeti valisinden şikayeti havi arzuhali. (İstida 23)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3019.23 3019 23 Hüdavendigar Valisi Halil Bey'den şikayeti havi Bursa'da mukim ümera-yı Çerakiseden Mehmed'in arzuhali. (İstida 23)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3013.48 3013 48 Kirmasti'de mukaddemce iskan olunup bu defa ahar mahalle sevk olunacak muhacirinin sevkinden sarf-ı nazarla eskisi gibi iskanları hakkında bazı ifadeyi havi Çerkes muhacirlerin ümerasından Dilaver Bey'in arzuhali. (İstida 22)
ŞURAY-I DEVLET SD.3013.26 3013 26 Tarsus'a tabi Nemrut nahiyesinde kömür madeni imtiyazının uhdesine ihalesine dair Hüseyin Sabri Efendi'nin arzuhali. (İstida 22)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3000.49 3000 49 Çerkes Osman Hayri Ağa'nın Sandıklı kazasına tabi Çivril nahiyesinin Yapağlı-yı Cedid karyesinde meskun Çerkes muhacirlerin emlak ve arazisine fahiş kıymet ve vergi tarh olunduğundan bahisle madelet talebi. (İstida 20)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2997.49 2997 49 Manyas nahiyesinin 1309 senesi aşar mültezimlerinden Mehmed Bey'in zimmetinin Çerkes Derviş Mehmed ve müteveffa Ali Ağa veresesiyle Hasan Efendi'den istifası zımnında mahcuz bulunan emlak ve arazilerine Hazine-i Celile namına tefvizine kadar mürur eden eyyam-ı güzeştesinin afvı. (İstida 20 )
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2965.26 2695 26 Galata'da, Emekyemez Mahallesi'nde,Bahaeddin Efendi'nin vefatından sonra münhal kalan haneler üzerinde bazı kötü niyetlilerin taleplerinden bahisle Çerkes Ayşe Sıdıka Hanım'ın yarısına sahip olduğu hanenin bedelinden yüzde yirmi indirilerek kendisine ihale edilmesi talebi. (İstida 15)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2960.22 2960 22 İzmid Ketenciler karyesinde bulunan boş arazilere yapılan müdahelenin önlenmesi hakkında Çerkes muhacirlerinden İdris'in arzı. (İstida 15)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2957.33 2957 33 Çerkes Kazası Yoklama Memuru Mustafa Efendi'nin nakl-i dava istirhamına dair biraderi Ahmed Muhtar Efendi'nin arzuhali. (İstida 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2953.6 2953 6 Çerkes Tahir Bey'in zabt olunan silahlarına dair arzuhali. (İstida 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2951.38 2951 38 Aydın sancağı İnabad nahiyesine bağlı Beykure karyesine iskan edilen Çerkes muhacirlerinin, civarlarda bulunan merhum Hamdi Paşa'nın çiftliğinin kendilerine ihsan buyurulması hakkında arzuhalleri. (İstida 14)
ŞURAY-I DEVLET SD.2929.44 2929 44 Kastamonu dahilinde Kalaycı karyesinde olup, imtiyazı uhdelerinde olan kömür madeni müddetinin temdidine dair Rakib Efendi ile müstereklerinin arzuhali. (İstida 11)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI