Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.49.4879 49 4876 Çerkes Süleyman Ağa'nın harmanında saman ve buğday yığınlarının yakıldığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.49.4858 49 4858 Çerkes Ramazan bin Nuri hataen silahla kendini yaraladığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın tahriratı.
ŞURAY-I DEVLET TFR.I.SL.45.4406 45 4406 İlam harcının ödenmesinden dolayı uygunsuz sözler sarfeden Çerkes Ramazan'ın Adliye'ye gönderildiğine dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.40.3915 40 3915 Hasan Ağa ile Hemendos köylü Çerkes Ahmed hakkında yapılan tahkikattan Ahmed'in zanlı olduğu ev yakmadan dolayı verilecek cezaya göre muamele yapılmasının tabii olduğu ve Hafaza Ağa'nın bazı hareketlerinden dolayı kendisine tenbihat yapıldığı ve teferruatına dair Selanik Vilayeti'ne telgraf.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.30.2947 30 2947 Danço ile Çerkes Receb'in helvacı Bozif'in dükkanına girerek eşyasını çaldıklarına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.210.20928 210 20928 Kesendire Jandarma süvarisi iken vefat eden Çerkes Salih'in mütedahil alacağının ödenmesine dair Selanik Vilayeti'ne gönderilen tezkire.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.209.20840 209 20840 Kulübeler köyündeki bir velimede atılan silahtan yaralanıp hastaneye yatırılan Çerkes Ali bin Bekir'in vefat ettiğine ve katil Çerkes Musa'nın yakalandığına dair Yenice Kaymakamlığı'nın tahriratı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.208.20731 208 20731 Çerkes mahalleli Bayram'ın oğlu Mustafa'nın, Safvet bint-i Bekir'i öldürdüğüne dair Gevgili Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.201.20057 201 20057 Florinalı Ömer bin Mahmud'u yaralayan Çerkes Murad ve Musa'nın tutuklandıklarına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.176.17556 176 17556 Yenice Orman korucularından Çerkes İlyas'ın Kıslar köyü civarında cesedinin bulunduğuna dair Yenice Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.145.14497 145 14497 Demirhisar'ın Kırşova karyesinden Bulgar Çerkes Kata Veled-i Atnaş'ın komşusu Rum Dimitri veled-i Nikola tarafından yaralandığına ve tahkikatına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.124.12335 124 12335 Boyova köyünden Çerkes oğlu Mehmed'i yaralayan, Mustafa Çavuş'un çobanlarından Hasan ve Hüseyin'in yakalandıklarına dair Sarışaban Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.11.1034 11 1034 Tapulu arazilerini kanunsuz olarak zabteden Çerkeslerin, arazilerinden çıkarılması ve gerekenin yapılması için Siroz Mutasarrıflığı'na emir verilmesini isteyen arazi sahiplerinden Avusturya tebaasından Todoragi, Niğlidor ve kardeşlerinin telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.105.10475 105 10475 Hemendos köyündeki Çerkes muhacirlerle Nuri Efendi arasında tartışmalı olan arazi hakkında tarafsız ve ciddi bir inceleme için tensib buyrulan memurun köye gönderilerek tedkikat neticesinin bildirilmesine dair Siroz Mutasarrıflığı'na tezkire.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.97.9692 97 9692 Pristineli müteveffa Saban'dan alacağına mukabil, tarlasının haczini isteyen, Çerkes Şakir'in istidası üzerine yapılan araştırmada tarlanın Şaban'a ait olmadığının anlaşılmasına dair Bidayet Mahkemesi Reis-i Evveli Ali Himmet Bey'in yazısı. (Adı geçen istida bulunamamıştır)
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.863 9 863 Salih ve Rıza Beylerle beraber ortak arazilerini zabt eden Çerkeslerin yakalanması için Siroz Defter-i Hakani Memuru Nuri Efendi'nin telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.820 9 820 Siroz'da Ayşe Hatun Mahallesi Çerkes ahalisinden bir sahsın, matlubunun tahsiline dair emir verilmesini talep eden istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.69.6881 69 6881 Gevgili'de Çerkes muhacirleri namına Ahmed'in, ahali tarafından inşa olunacak piyade kışlasının yapılacağı arazi hususundaki istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.66.6518 66 6518 Siroz'dan Çerkes Mehmed Bey-zade Süleyman'ın, Anadolu'ya muhaceretine müsaade olunması, Bulgar müfsidlerinin faaliyetleri ve polis komiserligine tayinine dair istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.6.553 6 553 Siroz Hapishanesi’nde tutuklu Çerkes Mehmed'in kanun hilafına bir katl hadisesinden dolayı hapsedildiğini ve adalet talep ettiğini bildiren telgraf istidası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI