Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 427 0
HATT-I HÜMEYUN 427 0
HATT-I HÜMEYUN 427 0 Açıkbaş taraflarından Rusların çekildiğine, General Barmelkok'un kuvvetlerini Tiflis'e naklettiğine ve İranlılarla Ruslar arasında muharebenin devam ettiğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 427 0 İran şahı'nın Erdebil'de olduğuna,Şahzade Abbas Mirza'nın otuzbin askerle Gence'ye geldiğine,diğer İran serdar ve kumandanları Şusi Kalesi'ni muhasara edeceklerine ve diğer Kafkas ahvaline dair.Hasan Han'ın adamının verdiği malumat.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 427 0 İki devlet arasındaki münasebetin yapılmakta olan mükalemelerle daha kuvvet bulacağına,muharip oldukları İran tarafına geçip,Çapull'a iştirak eden Şerif ağa dan şikayete , Çıldır valisi ve Kars Muhafızına bu gibi hadiselerin telerrürüne mani olmaları için mektub yazılmasına dair.
HATT-I HÜMEYUN 458 0 İzalesine memur olduğu acareli selim paşazade Ahmed Bey üzerine birkaç koldan asker tayin olunarak buna tebaiyet eden batum ve Cakoy ahalisinin itaat altına alındığına ve firar eden merkumun tenkili için yapılan harekata ve vaki olan muharebelere dair.
HATT-I HÜMEYUN 459 0 Gönye sancağında Dilivane taraflarında vuku bulan fesadın def ve teskinine memur edilen kars muhafızı Ahmed paşa nın ve mahdumu Arslan bey'in hidematından bahis.
HATT-I HÜMEYUN 459 0 Gönye sancağını ve Lazistan havalisini ifsad eden eşkiyanın suret-i tedip ve tenkilleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 459 0 Tuzcuoğlunun Gönye sancağında çıkardığı ihtilalin defi için Kars muhafızı Ahmed Paşanın Acara tarafına memurşyeti hakkındaki emirnameyi müşarünileyhe gönderdiği gibi kendisinin de tertip eylediği asakirle SamsunDan Sivas'a hareket ettiğine vesaireye dair.
HATT-I HÜMEYUN 459 0 Memuren canik'e gitmesini fırsat addeden Sürmene ve civarındaki müfsidlerin mütesellimi Ali Bey'e tecavüz etmelerine mebni bunların tedibatiyle uğraşırken Tuzcuoğlu Abdulkadirin Gönye sancağında çıkardığı fesadın defi için Sivas'a hareket edeceğinden mezkur sancakdaki eşkiyanın Trabzonlular ile birleşmesine mani olmak için Kars muhafızı Ahmed paşa'nın Acara ya gelmesine ve teferruatına dair.
HATT-I HÜMEYUN 459 0 Askeri hizmetlerinden istifade ümidiyle rütbe ve mansablar verilerek ve bir çok zararlarına katlanılarak istihdam edilmiş olan Tuzcuoğlu Abdulkadir ve tahir Ağaların Gönye sancağını istila etmelerine ve tecavüzlerini tevsi edeceklerine mebni bunların tenkili için kendisine Kars muhafızı Ahmed paşa'ya evamir isdarına delalet etmesi hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 460 0 Anapa'da istihdam edilecek neferatın nerelerden hangi mikdarda alınacağından bahis ile bunların münavebe suretiyle gönderilmeleri için emir yazılması hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 460 0 Anape'ye münavebe ile gönderilmesi lazım gelen asakire ve bunların ihtiyacatının sureti teminine dair. g.tt
HATT-I HÜMEYUN 460 0 Vezir Seyyid Ahmed Paşa'nın, Rusya Murahhası Yarmaloh ile muhabere edip Çerkeslere ve Ruslara karşı hileli hareketlerde bulunarak her iki tarafı birbiriyle muharebeye sevkettiğine ve Rusların, Osmanlı topraklarında buluduklarına ve yapılması lâzım gelen tedabire dair.
HATT-I HÜMEYUN 460 0 Çerkeslerin hududu geçerek Rus emvalini gasb ve Rusların da aynı suretle mukabele etmelerine mebni Anape'ye memur Seyyid Ahmed Paşa'nın Rusya Murahhası Yarmaloh ile muhabere ederek tecavüzatta bulunmamaları için Çerkeslerden rehin almış ise de azlini müteakip rehinleri iade etmekle Çerkesler yine tecavüzata başladıklarından hudus eden müşkülata dair.
HATT-I HÜMEYUN 490 0 Erzurum ,Kars ; Van eyaletleriyle Muş ve Byazid sancaklarının ocaklık ve yurtluk suretiyle idare olunup münhal vukuunda oğul ve kardeşlere tevcihine ve Çıldır Beylerbeyi Ahmed paşa nın büyük oğlundan münhal bir hasın küöük oğluna tevcihine dair Erzurum valisinin iş'arı hakkında. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 490 0 Çıldır ve Kars eyaletleri dahilindeki liva-i has ve beyliklerin zabt ve idaresi suretlerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 490 0 Erzurum,van,Çıldır ve kars eyaletleriyle Muş ve beyazıd sancaklarındaki liva-i has ve beyliklerin zabt ve idarelerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 490 0 Erzurum,van,Çıldır ve kars eyaletleriyle Muş ve Beyazıd sancaklarındaki liva-i hasları ve beyliklerin ihale mikdarılarına ve kimlerin uhdelerinde mukayyed olduğuna dair. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 494 0 Diyarbekir kazasının sabık Müftüsü Mehmed Mesud ve oğlu ile sabık Naif Şerif Efendilerin sürgün edildikleri Anapa Kalesi'nden afvlarına dair iltiması havi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI