Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.420.2 420 2 Edremid asar mültezimlerinden Burhaniye Kazalı Çerkes Yusuf Ağa'nın deyni olan mebaliğin temin-i istifası için emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 16)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.418.88 418 88 İzmid mültezimlerinden Çerkes Hacı Ahmed Bey'in zimmetine mukabil emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 16)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.406.77 406 77 Balıkesir kazasının asar mültezimlerinden Çerkes Yusuf Efendi'nin asar zimmeti nedeniyle hacz olan emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 15)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.401.13 401 13 Biga kazasının 1309 asar mültezimlerinden Çerkes Hasan Bey'in faiz ve masarıf-ı muhakeme ile öşür bedelinden zimmeti olan mebaliğin temin-i istifası için mahcuz olan emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 15)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.396.72 396 72 Çerkes kazasının 1309 senesi asar mültezimlerinden Mustafa ve İbrahim'in asar zimmetinin temin-i istifası için haczolunan emlakının devlet namına tefvizi. (Maliye 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.370.15 370 15 Çerkes muhacirlerden ve Kadiri Tarikatı şeyhlerinden müteveffa Abdullah Efendi mahdumu Mehmed Kerim Efendi'den münhal maaşın validesi Nefise Hanım'ın maaşına zammı istizanına dair tezkire. (Maliye 12)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.368.38 368 38 Lazkiye sancağına tabi Cebele kazasında olup Sultan İbrahim Edhem Vakfı'na merbut ve Hazine'den mazbut emlak cümlesinden olan Arabülmülk karyesinde iskan ettirilen Çerkes muhacirinin vakfa verecekleri hasılat ve saireye mukabil bazı ifadeye dair tezkire. (Maliye 12)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.360.37 360 37 Silivri'de bulunan Çerkes taifesinin 1271 ve 1273 seneleri mal-ı maktuunun terkin-i kaydı. (Maliye 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.355.49 355 49 Konya'da 1309 senesine mahsus olunmak üzere zürraın ruhsatsız zira ettikleri tütünlerin söktürülmesinden sarf-ı nazar edilmesi, Antalya'nın Pelme karyesinde sakin muhacirin-i Çerakise'ye cesaret getirerek Reji kolcularına silah ile mukavemet eylediklerinden, haklarında nizamname ahkamına göre muamele olunması. (Maliye 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.353.23 353 23 Biga kazasının Sarıca karyesinde bulunan Sultan Çiftliği'ne Çerkes muhacirleri tarafından yapılan müdahalenin meni hakkında ittihazı lazım gelen tedabirin arz ve istizanı. (Maliye 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.336.46 336 46 Sadr-ı esbak merhum Hüsrev Pasa halilesi müteveffa Hayriye Hanım'a veraset iddia eden Çerkes İsmail Paşa ile Beytülmal idaresi beyninde cereyan eden muhakeme ve muamele. (Maliye 10)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3210.7 3210 7 Sel felaketi sırasında çocuklarının yıkılan minare altında kalarak ölmesi üzerine kendisine muhtacin aylığı bağlanan Çerkes muhacirlerinden İstanbul'da ikamet eden Saliha Hanım'ın maaşının kesilmesi üzerine verdiği arzuhal. (İstida 50)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.321.36 321 36 İskenderun'dan bir saat mesafede vaki petrol gazı madeni imtiyazının Ahmed Necati Efendi'ye itası. (iki adet harita mevcut) (Maliye 9)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3203.12 3203 12 Ödemişli Küçük Mehmed ile Çerkes Hüsnü ve rüfekası haklarındaki davanın merci-i rüyeti. (Merci-i Dava 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.3196.102 3196 102 Suriye ve Beyrut vilayetleri ile Kudüs'te hamr madeninin ve İzmir'de petrol gazı ile ispirtonun muhafazası için mağazalar imtiyazı hakkında tetkikat icra etmek üzere Arif Hikmet Pasa riyasetinde teşkil olunacak komisyona azadan Beher Efendi'nin tayin kılındığı. (Müteferrika 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.3173.2 3173 2 Kastamonu vilayeti dahilinde Daday kazasının Azdavay nahiyesinde bulunan kömür madeninin imtiyazına dair Şevket Bey'in istidası ve yapılan yazışmalar. (istida 48)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.317.20 317 20 Kastamonu vilayetinin Cide kazasında Örgündivanı nam mahalde zuhur eden kömür madeninin, doksan dokuz sene imtiyaz müddeti ile isimleri malum şahıslar uhdesine ihalesi istizanı. (Maliye 9)
ŞURAY-I DEVLET SD.3162.61 3162 61 Amasra'daki kömür madeni imtiyazına dair vekil Mıgırdıç Efendi tarafından verilen istida. (istida 47)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3155.4 3155 4 Üsküdar mıntıkasında görevli iken kadro harici kalmış olan polis memurlarından Samsunlu Çerkes Mehmed bin Bekir Efendi'nin cevaz-ı istihdamı hakkında. (İstida 45)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3111.38 3111 38 Gebze kazasının Yarımca karyesinin İmam ve Hatibi Çerkes Mehmed Efendi'nin arzuhali. (İstida 37)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI