Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.106.119 106 119 Yaveran'dan Kolagası Çerkes İshak Bey'in sarhoş olarak tiyatroya gidip, bazı tefevvuhatda bulundugu.
YILDIZ Y.MTV.104.56 104 56 Akkaya mevkiini Arnavud, Çerkes ve Gürcü kıyafetleri giyerek basan Ermeni eskiyası ile zabtiye arasında vukubulan müsademeye dair.
YILDIZ Y.EE.KP.9.850 9 850 Tokat'ta vefat eden Çerkes Ahmed Bey ile müteveffa Musa Pasa'nın müşterek tasarruflarında bulunan Kazabad'daki arazi hakkında haber verilmemesine dair.
YILDIZ Y.EE.KP.5.404 5 404 Akka'da, Çerkes Ali adlı sahsın, hemşiresinin terekesinin taksiminde çıkan anlasmazlık neticesinde, hapse atıldıgına dair sikayeti ve terekenin sulhen taksimi hakkında sadrazama gönderdiği ariza.
YILDIZ Y.EE.KP.43.4219 43 4219 Ermenilerin düvel-i muazzemanın dikkatini çekerek asair-i ekrad ile meskûn oldukları yerde vücudu bile olmayan Çerkeslerin ahvâl ve harekat-i vahŞiyanelerinden sikayetle Berlin muahedesine kendileriyle alakalı bir madde koydurdukları. a.g.y.tt
YILDIZ Y.EE.KP.32.3154 32 3154 Zonguldak Limanının inşa ve isletilmesine dair Yanko. Bey'e verilen imtiyazın Ereğli Kömür Medeni'nin Şirket-i Osman i unvanıyla teşekkül eden Fransız şirketine atılması veya devredilmesi hususunda yazışmalar ile satısı halinde sebep olacağı neticeler.
YILDIZ Y.EE.KP.31.3068 31 3068 Askeri liva mütekaidlerinden Çerkes Mahmud Pasa namında bir sahsın Adapazarı'na giderek bu çevrede çesitli faaliyetlerde bulundugu daha sonra ise, Dersaadet-izmir yoluyla Mısır'a gitdigi tespit edildiğinden hakkında çok iyi tahkikat yapılması.
YILDIZ Y.EE.KP.29.2878 29 2878 Çakırcalı'ya isnad edilen vukuata binaen onunla görüşüldüğüne ve Çerkesler'in hilaf-ı hakikat olanı Şikayetleri.
YILDIZ Y.EE.KP.16.1539 16 1539 Bir çerkes kadınının üzüntü ve zor durumda oldugunu belirterek Seriat Mahkemesinden müsteki bir tarzda İngiliz Konsoloslugu'na sıgınma tesebbüslerinin men'ine dâir İngiltere İzmir Konsoloslugu'ndan Kamil Pasa'ya gönderilen mektub.
YILDIZ Y.EE.96.14 96 14 Muş'ta ecnebi tahkik memurlarının Arak Manastırı'nı ziyaretleri, Aziziye kazasında meskun Çerkes Mehmed ve arkadaslarının Ermenilerce dövülmesi ve paralarının gasbı, Suveydiye kazasında bir Ermeni eşkiya çetesi görüldügüne iliskin mahallinden gelen telgraflar, bazı köylerin yakılmasına dair şahitlerin dinlenmesi ve Ermenilerin tecavüz ve fesatlarının önlenmesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektigi hakkında Maarif, Dahiliye, Hariciye, Adliye nazırlarıyla Sadaretten olusan izleme ve degerlendirme komisyonunun arzedilen mazbataları.
YILDIZ Y.EE.94.85 94 85 Ereğli Kömür Madeninde Fransızların büyük gözü olduğu ve imtiyaz talep etmeleri, kendilerinden talep edilen projelerin uygun olmadığı hatta Fransa sefirinin bu konuda tehditte bulunduğu hususunda eski Sadrazam Kamil Paşa'nın yazısı.
YILDIZ Y.EE.94.29 94 29 Beş nefer Müslüman Çerkes çocugunun Süleyman namında biri tarafından Mısır'a götürülmek istenmesi meselesi ile ilgili Meclis-i Vâlâ mazbatası sureti.
YILDIZ Y.EE.53.9 53 3 İzmit sancağı arazisi dahilinde petrol arama ve isletme imtiyazı istihsal edildiği takdirde isim yeri açık bırakılan zata, yüz hisse itibariyle on hissesinin verileceğine dair Mihran Sirinyan mühürlü senet.
YILDIZ Y.EE.5.34 5 34 Haremiyle beraber Mısır'a gitmek üzere vapura binmiş iken tüfengi-i Şehriyari Ahmet Pasa tarafından vaki is'ar üzerine zabtiyece tevkif edilen Mısır'lı Fatıma Hanım'ın sabık müdir-i umuru Çerkes İbrahim Bey'in yapılan isticvabda bu hareketin zat-ı padişahı aleyhinde bazı su-i tesebbüsün meydana çıkmasından mütevellit garaz-ı sahsiden ileri geldiğine dair.
YILDIZ Y.EE.32.5 32 5 Hüseyin Avni Pasa'nın Çerkes Hasan tarafından vurulmasına dair Ahmet Cevdet Pasa'nın Abdülhamid'e tezkiresi.
YILDIZ Y.EE.150.33 150 33 Van Gölü'nde vapur isletilmesi ve Bargiri kazası civarında ki neft madeni imtiyazının Hazine-i Hassa'ya verilmesi iradesi hakkında Sadarete tezkire.
YILDIZ Y.EE.15.34 15 34 Sehzade Reşat Efendi ile Rauf Pasa ve Ferik Çerkes Remzi Pasa hakkındaki jurnalin negatif fotokopisi.
YILDIZ Y.EE.15.139 15 139 Bosnalı Kadri Hoca'ya ve kendi öz kardesi Fuat'ın Avrupa'ya firar etmek niyetinde olduguna dair Kolagası İhsan'ın jurnali ile bunun Mabeyn'e takdimini mutazammın yaverandan süvari kaymakamı Çerkes Mehmet mühürlü tezkire.
YILDIZ Y.EE.140.42 140 42 Orhaniye'deki süvari muharebesinde yaralanarak İstanbul'a gönderilmiş ve padişahca nisanla taltif olan Çerkes emirlerinden Mehmed Bey'in memleketinden dönmesiyle padisahın lulfunu bekledigi ve askerliğe elverişli olmadıgından mülkiye rütbesinden biriyle taltifine dair Şakir Paşa'nın arizası ve lefleri.
YILDIZ Y.EE.134.58 134 58 Sivas vilayeti Amasya sancağına tabi Havza kazasına ait evrak, Bir çerkesin eşkiyalığı hakkında Amasya ve Erzincan mutasarrıflıklarına ve Havza Kaymakamlığı'na tahrirat
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI