Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y..PRK.MYD.17.70 17 70 Çerkes Mehmed'in Kayseri'den merasimle Ankara'ya hareket ettiği.
YILDIZ Y..PRK.MŞ..7.50 7 50 Rusya'nın Stavaropol kasabasında vefat eden ümera-yı Çerakise'den birinin varisleri olduklarını söyleyip dava açan şahısların ifadelerinin doğruluğunun tahkikatı.
YILDIZ Y..PRK.ESA.44.60 44 60 Devlet-i Aliyye aleyhinde muzır bir oyunun tiyatroda icra edildiği. 2- Saki Sarafof'un suikast niyetiyle Dersaadet'e gittiği ve vukuat-ı saire.
YILDIZ Y..PRK.BSK.73.92 73 92 Çerkes mezarında bulunan zeminliğin kuzey doğusundaki adacığın Hükümet-i Seniyye'ye aidiyeti ispat edildiği takdirde ağaçlarının kesileceği.
YILDIZ Y..PRK.BSK.5.51 5 51 Mısır Meclis-i Nüvvabı'nın Maliye muvazenesinde ısrar ettiği ve azaların sunduğu layihayı Şerif Paşa'nın imza etmediği. Üç Miralayın Mısır Ordusuna hakim olduklarına. Mısır ordusuna Milliyetçi fikirlerin hakim olup Türk ve Çerkes subaylara müsaade edilmediğine dair Kethüda Sait Pasa'ya gelen yazı.
YILDIZ Y..PRK.AZJ.2.58 2 58 Dersaadet civarında bulunan Rusya ordusunun ahvalini bildirir tahkikname. (tt)
TAPU TAHRİR TT.d.291 291 Kengiri, Kalecik, Tosya, Koçhisar, Kurşunlu, Çerkes, Karıpazarı ve Kargı'nın evkafını havi mufassal defter.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.28.34 28 34 İzvornik sancağında ne kadar Çerkes muhaciri iskan edilebileceği ve tahsis edilecek araziye dair harita ve layihanın takdim edildiği.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.27.11 27 11 Drin nehrinde Sırp kayıkçıların ticari mal taşımacılığı yapmalarına izin verildiği ve Çerkes muhacirlerin Raca İskelesi civarında iskan edilmeleri. Gradacac, Belene ve Breçka kazalarına tabi bazı köylerin tefrik ve ilhakı. Prijovar Pole kasabasında bulunan muhacirlere zahire dağıtılması ve mısır mahsulünün çapalanması için civar köylerden çapacı kadın istihdamı.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.25 25 25 Yenipazar'a bağlı Vasovik sahrasına yerleştirilecek Çerkes muhacirlerinin iskanlarına dair zorlukların izah edilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.120 25 120 Podgoriçe ile İşbuzi arasındaki hudud boyunun muhafazası için bölgede kale ve istihkam inşasıyla Çerkes muhaciri iskan edilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.114 25 114 Trebin kaymakam vekili Salih Safi Efendi'nin Zadrima ile Liş kazası müdürlüğüne tayini, Poka kalesi istihkamlarının takviyesi, Akçahisar kalesinin tamiri, İskodra dag ahalisiyle Karadag hududu ahalisi arasındaki ihtilafın hal ve tesviyesi maksadıyla Salih Efendi'nin İskodra'ya hareketi ve talimata göre gereğinin yapılması.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.19.13 19 13 Hersek'te uygun mahallere Çerkes muhacirlerinin iskan edilmesi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.18.97 18 97 Niksik ve diğer mevkilere iskan olunacak muhacirlere Karadağlılardan gelebilecek tahrikata karsı askeri tedbir alınması.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.15.94 15 94 Çerkes muhacirlerinin iskanına dair malumat verilmesi.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.88.8759 88 8759 Hacı Hasan Ağa'nın zevcesi ve oğlunun Çerkes Yusuf tarafından ağır suretle yaralanmaları ve failinin aranılmasına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.61.6027 61 6027 Çerkes Hüseyin Efendi'yi yaralayan İsmail'in tahkikat neticesinde nezarete alındığına dair Karaferye Kaymakamlığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.52.5126 52 5126 Kamaryan köylü Hasan b. iboş ile Ahmed b. Ferhad'ın hizmetkarı ismail'in Çerkesler tarafından yağmalandığına dair Siroz Mutasarrıflığı'nın tahriri.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.50.4916 50 4916 Suhbaniye köyünden Bayram bin Hüsnü'nün redif erlerinden Çerkes Ahmed tarafından yaralandığına dair Siroz Mutasarrıfığı'nın yazısı.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.49.4885 49 4885 Hemendos köylü Çerkes Hacı Zekeriya Efendi'nin, harmancısı Mita Angile'yi döverek yaraladığı hakkında Siroz Mutasarrıflığı'nın tahrirat
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI