Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET SD.2929.17 2929 17 Kastamonu vilayeti dahilinde, Cide kazasında Ergün Divanında mevcut olan bir kıta kömür madeni imtiyazının beş hisse itibariyle ita olunduğu halde kendisinin şehve mebni fermana derç olunmasından bahisle Telgraf ve Posta Meclisi sabık Reisi Mehmed Tevfik Efendi'nin arzuhali. (İstida 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2927.56 2927 27 Taşköprü Nahiyesi Tahsildar-ı esbakı Çerkes Mehmed Efendi'nin, hakkında verilen berat ilamının bir suretinin tarafına itasına dair arzuhali. (İstida 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2921.5 2921 21 Manyas nahiyesinde Kepekler çiftliği ile Koyunkafiri arazisine bila-ruhsat iskan eden Çerkes muhacirlerinin çıkarılması hakkındaki mazbata suretinin itası istidasına dair Mehmed ve Şemseddin'in arzuhali. (İstida 11)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.292.36 292 36 Sivas'ın Artukabad ve Komenat nahiyelerinde mutavattın olup müddet-i muafiyetleri münkaziye olarak tahriri icra kılınan Muhacir-i Çerakise mürettebat-ı cedidelerinin miktarı. (Maliye 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2913.40 2913 40 Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa aleyhine ikame eylediği dava ile ilgili verilen karar suretinin tarafına verilmeme sebebine dair Çerkes Kazası Kaymakamı Mehmed Bey'in arzuhali. (İstida 10)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.291.31 291 31 Sivas'ın Tenos kazası kurasında mutavattın olup müddet-i muafiyetleri bitmiş olan Muhacirin-i Çerakise vergilerinin suret-i istihsali. (Maliye 7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2900.40 2900 40 l- Tokad kasabası karyelerinden Kadıköprüsü'nde sakin ümera-yı Çerakiseden İsmail Efendi nezdinde bulunan ailesinin celbi hakkında bazı ifadeye dair Çerkes Ahmed'in arzuhali. ll- Dersaadet duhan fabrikaları müstahdem-i memurin-i rüsumiyye ve muavinleri maaşlarının tesviyesi istirhamı. (İstida 9)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2900.30 2900 30 Düzce'de bulunan Çerkes muhacirlerinin fekk-i memlukiyetlerine dair arzuhal. (İstida 9)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.290.49 290 49 Sivas'ın Yıldızeli ve Kalemfad nahiyelerinde mutavattın olup müddet-i muafiyetleri münkaziye olan Muhacirin-i Çerakise karyelerine müceddeden tahsis kılınan verginin miktarı. (Maliye 7)
ŞURAY-I DEVLET SD.2891.69 2891 69 Amasra nahiyesi Kalaycı karyesinde bulunan kömür madeni imtiyazının Kont Vislem ile kendi uhdesine usulüne uygun olarak itası hakkında Losyan Lösovalye tarafından verilen arzuhal. (İstida 6-7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2891.57 2891 57 Ereğli Kömür Madeni'nin ba-imtiyaz uhdesine ihalesi hakkında bazı ifadeye dair bir tarafı Fransızca ve bir tarafı da Türkçe olarak Kazmir Filori imzalı layiha (istida 6-7)
ŞURAY-I DEVLET SD.2890.52 2890 52 Ereğli kömür madeni imtiyazı istihsali için muteberandan mürekkep kumpanya hukuku hakkında bazı ifadeye dair kumpanya vekili Yanko Efendi'nin takriri. (İstida 6-7)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2887.6 2887 6 Canik sancağında sakin Çerkes muhacirlerine verilmiş olan Engiz Çiftliği'nin yarısının bedeliyle ahara verilmeyip taraflarına itasına dair muhacir vekilinin arzuhali. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2887.35 2887 10 Hayrabolu'nun Müsellim karyesinde meskun Çerkes muhacirlere karye civarlarında yeterli mikdar araziden verilmesine dair arzuhalleri. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2886.29 2886 29 Çerkes muhacirlerin hususi işlerinin halledilmesi için bir heyet teşkiline dair arzuhal. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2885.24 2885 24 Tekirdağ'ın Hayrabolu kazasının Mandıra karyesinde meskun Çerkes muhacirlere arazi verilmesi ve Mandıra'nın Babaeski'ye rabtı ve saireye dair mahzar ile tahrirat. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET SD.2881.13 2881 13 Aydın vilayetinin Torbalı nahiyesinde bulmuş olduğu kömür madeni imtiyazının kendisine itasıyla aharın müdahalesinin menine dair Ahmed imzalı arzuhal ile İzmir'in Tiryan'da nahiyesi dahilinde Morali İbrahim Ağa, Civani Manuk ve Fransa Devleti tebaasından Mösyö Anton Niko'nun bulmus olduklari kömür madeni ve sair karyelerdeki madenlerle ilgili evrak. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2880.7 2880 7 Haci Gülbeng Gülbengyan ve Agob Pekmezyan'ın İzmid'in Geyve kazasında mutasarrıf oldukları çiftliğe Çerkes muhaciri iskan edilmesinden dolayı mağdur olmaları sebebiyle mağduriyetlerinin giderilmesi. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2880.15 2880 15 Canik sancağının Bafra kazasına bağlı Kumcağaz mahalline yerleştirilen ve iki yüz haneyi aşan Çerkes muhacirlerinin vekili sıfatıyla Hacı Hasan Efendi'nin mezkur sancaktaki Engiz isimli çiftliğin bedel-i misliyle kendilerine bırakılması talebi. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2877.6 2877 6 Muhacirîn-i Çerakise'nin eytamına mahsus mektebin mesarifi hakkında bazı ifadeyi havi muhacirîn vekili Ahmed Cavid Efendi'nin müzekkiresi. (İstida 4)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI