Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.861.45 861 45 Kayseriyeli Ahmed, esbak Serasker Hacı Raşid ve daha önceki Serasker Rıza, Çerkes Abdi ve Derviş Paşa merhumların ailelerine maaş tahsisi. (Tekaüd 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.794.3 794 3 Çerkes Gümüş bin Süleyman'ın kabul-i dehaleti hakkında bazı ifadeyi havi tezkire. (Şehremaneti 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.718.3 718 3 Kaza-i Erbaa dahilinde Fener nahiyesinde iskan olunmak üzere kendilerine bos arazi taksimi için deftere dahil edilen üç hane Çerkes muhaciri hakkında istizan. (Şehremaneti 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.692.3 692 3 Çerkez muhacirlerinden Osman, Yakub ve Hasan Ağaların Yapağıcı Çiftliği'ndeki hanelerine ilave edecekleri bina için harcadıkları para. (Şehremaneti 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.690.24 690 24 Silivri'de Ali Paşa karyesinde ikamet ederlerken muharabe-i zaile esnasında İzmir ve Bandırma taraflarına hicret ve nakl olan Çerkes muhacirlerin arazi, emlak ve evleri. (Şehremaneti)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.688.35 688 35 Elektrik ziyasıyla Memalik-i Şahane'nin ışıklandırılması zımnında Mösyö Sarl Nokas isimli şahsın talep ettiği imtiyaz. (Şehremaneti 2 )
ŞURAY-I DEVLET ŞD.687.6 687 6 Kastamonu'da bulunan Sohum ve Çerkes muhacirlerinin bir ise yerleştirilmeleri. (Şehremaneti 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.683.27 683 27 Vize kazasından Türbedere ve Çerkes karyelerine kadar inşa olunan yol çalışmasında Midye kazası ahalisinin istihdam olunmasından dolayı ahalinin şikâyette bulunduğu. (Şehremaneti 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.682.17 682 17 Vize kazasında Türbedere ve Çerkes karyelerine kadar yapılmakta olan yol hakkında. (Şehremaneti 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.675.24 675 24 Petrol gazının muhafazası için inşası mukarrer olan mahzenin imtiyaz suretiyle idare etmek üzere zuhur edecek kumpanyaya ihale olunacağı. (Şehremaneti 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.630.31 630 31 Redif Sınfı Çerkes Taburunca ahval-i gayr-i merzıyye vukuuna dair Mümeyyiz Sadık Mehmed Hilmi imzasıyla verilen ihbarnamenin gerçek olmadığı anlaşıldığından bu misüllü hilaf-ı hakikat ihbarda bulunanlar hakkında olunacak muamelenin istizanına dair tezkere. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.628.7 628 7 Kozan sancağında Abad Deresi'nde sakin Çerkez muhacirleriyle asair arasında vuku bulan münazaanın ıslahı zımnında gönderilen asakir-i zabtiyenin masraflarının tesviyesi. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.627.24 627 24 Kozan'da Çerkez muhacirleriyle asair arasında vuku bulan münazaanın ıslahı zımnında sevk olunan zabtiye ve jandarma zabitan ve efradının masraflarının tesviyesi. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.624.8 624 8 Canik sancağında Gürcü eşkıyasından Kahyaoğulları ile vuku bulan müsademede yaralanan Çerkes Kelmet'in tedavi masraflarının tesviyesi. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.624.45 624 45 Canik sancağında Gürcü eşkıyasından Kahyaoğullarıyla vuku bulan müsademede yaralanan seyyar mülazımlardan Çerkes Mehmed Bey'in refiklerinden Çerkes Kelmet'in hastahane masraflarının tesviyesi. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.620.20 620 20 Dersaadet ve Bilad-ı Selase ahalisinin eskisi gibi hizmet-i askeriyeden muaf ve müstesna tutulmaları, Çerkes muhacirlerin de hicretlerinden bir müddet sonra asker vermeleri gerektiği. (Serasker 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.607.10 607 10 Hassa Ordu-yı Hümayunu'nun Yenişehir Fırka-i Askeriyesi'nde bulunan Çerkes Süvari Üçüncü Alayı'nın Katib-i Sanisi Sivaslı Hayri Efendi ile sairenin tebeyyün eden sahtekârlığından dolayı kalebend edilmesi. (Serasker 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.578.31 578 31 Antrepo inşası için iştirasına ihtiyaç görünen Çerkes İsmail Pasa ile Tavukçu Angeli'nin arsaları hakkında bazı ifade. (Rüsumat 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.561.32 561 32 Selanik vilayetinin Katrin kazası civarında bulunan dağdan ferman-ı ali ile Mısır Hidiviyeti'ne ita buyurulmuş olan imtiyaz mucibince ihraç olunmakta olan kömür madeninden resm alınıp alınmaması istizanı. (Rüsumat 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.54.25 54 25 Boğaziçi'nin Beykoz civarında Standart Oil Amerikan Gazyağı Şirketi'nin derdest-i inşa bulunan gaz depoları karsısında Saray burnu ile Sütlüce arasında kömür ve saire için depo ittihazı için imtiyaz talebi. (Dahiliye 4)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI