Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.A.RES. 94.75 94 75 Erzurum dahilinde zuhur eden petrol ve neft madenleri imtiyazının Ahmed Celaleddin Pasa'ya ihalesine dair.
YILDIZ Y.A.HUS.524.62 524 62 Kanun-i Esasi'nin tekrar tatbike konmasından dolayı Avrupa matbuatının nesriyatı.
YILDIZ Y.A.HUS.523.94 523 94 Karadağ'a firar eden Kolağası Çerkes Hasan Ağa'nın Dersaadet'e celbi lüzumu.
YILDIZ Y.A.HUS.493.91 493 91 Çerkes İnguşlar ile Kazaklar arasında müsademeler.
YILDIZ Y.A.HUS.379.72 379 72 Erzurum vilayeti ile Tekfurdagı, Uşak, Çerkes ve Göynük kazasından tesisat-ı askeriyye ianesi olarak toplanan mebâlig.
YILDIZ Y.A.HUS.312.62 312 62 Mısır Valisi Abbas Pasa'nın azatlı kölelerinden olup, Mısır'da vefat eden Mustafa Paşa'nın veraseti meselesinde, Çerkes İsmail Pasa ile Mısırlı Halim Pasa arasındaki davanın her iki tarafın İstanbul'da bulunmaları dolayısıyla ait olduğu şeriyye mahkemesinde muhakeme edilmeleri lüzumu.
YILDIZ Y.A.HUS.292.166 292 166 Merzifon komitesi reisi Tomâyan Artin'in Mehran nâm sakînin evinde saklandığının haber alınması üzerine baskın yapılarak ikisinin mecrûhen elde edildigi ve bu sırada ahâliden Çerkes İshak'ın şehid olduğu.
YILDIZ Y.A.HUS.274.46 274 46 Ankara'nın Kalehisar köyünde yerli ahali ile Çerkes muhacirleri arasında arazi meselesinden dolayı çıkan kavgada her iki taraftan ölen ve yaralananlar olduğu.
YILDIZ Y.A.HUS.264.176 264 176 Konya vilayetinde, Çerkes muhacirlerle yerli ahali arasındaki münazaanın, hudut meselesinden kaynaklandığı ve muhacirlerin bu kabil tavır ve hareketlerine müsamaha edilmeyeceğinden fesadı tahrik edenlerin bulunup cezalandırılması.
YILDIZ Y.A.HUS.260.16 260 16 İskeçe'de mel'ûnâne bir fıkra yazdığı tahakkuk eden Çerkes Süleyman'ın idâreten Fizan'a teb'idi.
YILDIZ Y.A.HUS.259.54 259 54 Çerkes Süleyman imzasıyla İskeçe'den gönderilip hakaret dolu elfazı ihtiva eden mektup hakkında yapılan tetkikattan sonra Fizan'a nefyedilmesi mütalaası.
YILDIZ Y.A.HUS.257.41 257 41 Kastamonu vilayeti dahilinde bulunan Kalaycı köyündeki kömür madeninin imtiyaz sahibi Hacı Ahmed Ragıp'ın, madeni muayyen müddeti zarfında işletemediğinden, ihalesinin feshedildiği.
YILDIZ Y.A.HUS.249.11 249 11 Çerkesköy'de eşkıya tarafından dağa kaldırılan adamların kurtarılması için hükümetçe sarf olunan mesai hakkında Europischen Zeitung gazetesinde münderic bendin takdimi.
YILDIZ Y.A.HUS.248.11 248 11 Çerkesköy'de eşkıya tarafından dağa kaçırılan Alman ve Avusturya şimendifer memurlarının tahlisinden dolayı Alman hariciye nazırının sefarete gelerek teşekkür ettiği.
YILDIZ Y.A.HUS.245.33 245 33 İngiltere Avam Kamarası'nda Mösyö Shwan'ın, Kürd ve Çerkes efradından bazı alayların teşkili hakkındaki sualine Hariciye Müsteşarı Sir James Ferguson tarafından verilen cevap.
YILDIZ Y.A.HUS.234.60 234 60 Fao istihkamından bir İngiliz sefinesine ateş edilmesi hadisesi hakkında Lord Salisbury tarafından meclisde izahat verilebilmesi için taleb olunan malumatın İngiltere sefirine bildirilmesi ve Çerkeslerin Kafkasya'dan göçleri hususu.
YILDIZ Y.A.HUS.195.59 195 59 Rusya'da bulunan Han Giray adındaki Çerkes Beyinin hemşirezadesi İzmir'de İshak Bey adında bir Çerkes'le evlendirileceği sebebiyle İzmir'de büyük bir düğün başlamış olduğundan büyük bir kalabalığın toplanmasını men için İzmir Mutasarrıflığı'na tebligat yapıldığı.
YILDIZ Y.A.HUS.175.29 175 29 Çerkes muhacirlerinin acil olarak Samsun ve Yalova'da iskanları hususuna dair.
YILDIZ Y.A.HUS.175.112 175 112 Kazakistan'dan gelip Humbarahane'de muvakkatan ikamet ettirilen Çerkes muhacirlerinin iskan edilmek üzere sevkedildiklerine dair.
YILDIZ Y.A.HUS.164.132 164 132 Ereğli kömür madenleri imtiyazını talep eden Minye'nin teklif ettiği şartların bir komisyonda tetkik edilmekte olduğuna dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI