Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.SGE.10.38 10 38 Bulgaristan Kapıkethüdası Mösyö Naçoviç ile Balkan meselesi hakkında yapılan bir mülakat.
YILDIZ Y.PRK.SGE.11.70 11 70 Yıldız Sarayı Tamirhanesi'nde görevli Yüzbaşı Çerkes Osman bin İbrahim'in künyesi.
YILDIZ Y.PRK.SGE.4.29 4 29 Hüdavendigar tabur ağasının Manyas'da bir çiftliğe Ereğli Çerkeslerini haksız olarak iskan ettiği.
YILDIZ Y.PRK.SGE.9.116 9 116 Mecid Efendi'nin dairesinde müstahdem bulunanların isimleri. a.g.y.tt.
YILDIZ Y.PRK.ŞH..2.63 2 63 İzmid Sapanca'da Gürcülerle Çerkesler arasında kıtali önleyici tedbirlerin mahallince alındığı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.11.17 11 17 Mösyö Naçoviç'in Prens Koborg'un Sofya'ya gelmemesi halinde Sobranyayı seçtirmek üzere fevkalade bir murahhas isteyecegi. Surayı Devlet Reisi Arifi Paşa'nın Kamil Paşa'nın yerine Sadrazam ve Gazi Osman Pasa'nında Harbiye Nazırı olacağına dair Rivayetler olduğu. Afganistan hududunun tayininde İngiltere ve Rusya'nın anlaştıkları. Fransa Hariciye Nazırı Mösyö Florans'ın Mısır meselesi hakkında düvel-i muazzama nezdindeki sefirlere bir müzekkire verdiği. Mısır meselesi hakkında İngiltere'nin teklif ettiği mukavelenin kabul edilmemesinin İngiltere'nin daha serbest hareket etmesine sebebiyet verdiği. İngiltere'nin Mısır meselesini yeniden müzakere'ye razı olmadığı. Girit meselesinin halledilemediği. Amasya'da bir Ermeni ayaklanmasının olduğu. Rusya'nın Bulgaristan'a bir naib tayini teklifi. Rusya ve Bulgaristan arasında bir antlaşmanın sağlanamayacağı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.16.30 16 30 Alman imparatoru'nun Dersaadet ziyaretinin matbuat aleminde eskisi gibi yer tutmadığı. İngiltere'nin memalik-i sahanede esareti çok kötü göstermeye çalışması ve Avrupa devletlerinin esaret-i zenciyye ve çerkesiyye meselelerinin üzerine gitmeye çalıştığı. Kürt Musa'nın berat etmesiyle Ermenilerden yapacağı hareketler hususunda yürütülen tahminler. Girit meselesi'nin halledilmesine rağmen oradaki erbab-ı fesadın halen mevcuduyeti sebebiyle idari ve mülki bazı ıslahat tesebbüslerinde bulunulması. Kalnoki ile Prens Bismarck'ın mülakatlarından sonra Bulgaristan'ın kendi basına bırakılıp Saltanat-ı Seniyyeyle olan baglarının yavas yavaş terketmesinin beklendiği. Sırbistan'da herhangi bir vukuat olmayıp, Rusya Veliahtı'nın kendisine görkemli bir merasim yapılmayacağından dolayı Dersaadeti ziyaretinden vazgeçtiği. Romanya'da tebeddül-i vükela olayından sonra ortaya çıkacak politika. Avrupa harp tedarikatına devam edilmekte olduğu. Almanya'da terakki taraftarları reisi Richter'in mecliste yaptığı konuşmada Alman Erkan-ı Harbiye Reis-i Umumisi General Volderze'nin Almanya hariciye politikasına karıştığına dair iddiasında ona verilen cevap. İngiltere'de Salisbury'nin yaptığı bir konuşmada Mısır'ın tahliyesi hakkında vaadlerin tekrarıyla hali hazırda buna müsait olmadığını belirttiği. Sudan'da mahsur kalan Emin Pasa'nın Stanley tarafından kurtarılarak ikisinin de Zengibar'a salimen muvaseletleri, Kongo Hükümeti dahilinde esaretin ilgası ve Amerika'da gümrük vesairece muhtelif hükümetler arasında bir ittihat akdı için bir kongrenin ymüzakerata başlamak üzere bulunması.Brezilya'da cumhuriyet ilanı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.21.22 21 22 Çerkezköy hadisesinin husule getirdiği heyecanın teskini.
YILDIZ Y.PRK.TKM.21.62 21 62 Osmanlı hudutları içinde yasayan Ermenilere dair İngiliz Parlementosunda cereyan eden müzakereler.(tt)
YILDIZ Y.PRK.TKM.21.65 21 65 Çerkesköy'deki sekavet hadisesi üzerine Osmanlı askerlerinin müdahalesi ile ilgili Le Spectetoar d'Orient Gazetesinin haberi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.TKM.22.18 22 18 B ve S tertibi olarak tertip edilen esham-ı Osmaniyye tahviline dair Monsieur Luie'nin layıhası hakkında mütalaat. Omurca çiftligi haydudlarının yakalanması için tedabir. Rus askeri yüklü Rus sefinesinin boğazlardan geçişinin meydana getirdiği tesirler. Çerkesköy Vakası faillerinin yakalanması için tedabir isttihazı. Moskova sefinesinin Kale-i Sultaniyede tevkifi . Vatanperveran komitesinin Mısır'ın hemen İngiliz askerinden tahliyesi için devletler nezdinde faaliyetleri.
YILDIZ Y.PRK.TKM.3.14 3 14 Çırağan Sarayı'na yatırılmış olan Yaverandan Çerkes Hacı Mehmed Efendinin sıhhi durumu hakkında rapor.
YILDIZ Y.PRK.TKM.33.68 33 68 Paris Debats gazetesi Malta'dan aldıgı mektup haberde, Trablusgarp'da askeri zaaf yüzünden Çerkeslerin halka eziyeti, Arapların vergi ödemede zorlukları, bir seyhin zindana atıldığı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.4.115 4 115 II. Abdülhamid Han'ın Saltanatdan tebeddülü tesebbüslerine dair gazete haberleri (tt).
YILDIZ Y.PRK.TKM.5.12 5 12 Mısır'da bazı Çerkes zabitanın tevkifi ile meydana gelen Mısır faciası hakkında Debats gazetesinde çıkan makalenin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.TKM.5.22 5 22 Çerkez zabitanın Vitalis Pasa'ya hakaret ettiği yolundaki gazete haberine Çerkes zabitanından Ahmed Bey tarafından gönderilen protesto haberi.
YILDIZ Y.PRK.TKM.5.59 5 59 Debats gazetesinde yayınlanan ve bir kısım Çerkeslerin sultan Abdülhamid'e suikastte bulunacaklarını beyan eden İngiliz gazetelerinden bahseden makalenin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.TNF.1.49 1 49 Çatalca'dan Terkos'a ve Sisli, Tarabya, Maslak, Belgrad Köyü arasında yol inşaatına başlanıldığı.
YILDIZ Y..PRK.UM.28.15 28 15 Hayvan otlatma sabebiyle Antalya'ya tabi Yalma karyesinde Çerkes muhacirler ile yerli köylüler arasında çıkan kavga olayı.
YILDIZ Y..PRK.UM.38.95 38 95 Dedeagaç ile Çerkezköy arasında kaybolan topu Sef Dotren ile Garit Dofren adlarındaki Rumların çalarak su şaltına bir mahalle gizlediklerinin anlasıldığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI