Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3019.38 3019 38 Ümera-yı Çerakiseden Dilaver Efendi'nin Hüdavendigar vilayeti valisinden şikayeti havi arzuhali. (İstida 23)
SADARET A.}MKT.UM..403.86 403 86 Ümera-yi Çerakiseden bir kısım şahıs Sivas'a giderek Uzunyayla'da iskan olunup olunamayacağına hususunda kesif yapacaklarından kendilerine yardımcı olunması ve Afşar Aşiretinin bunlara zarar vermelerinin önlenmesi.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.183.14412 183 14412 Ümera-yı çerakiseden Aço Kalesi muhafazası şartıyla Aço Mutasarrıflığı tevcih edildiğine dair el Hac Abdülgaffar'a hüküm. a.g.tt
DAHİLİYE DH.MKT.1931.43 1931 43 Ümera-yı Çerakise'den İsmail Bey'in eski hizmetlerine ve zaruret-i haline binaen talib olduğu Orman İdaresinde istihdamı.
ŞURAY-I DEVLET SD.1540.22 1540 22 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Ömer Bey kabilesinin zapt olunan arazileri hakkında bazı ifade ve istidaları. (Hüdavendigar 1)
DAHİLİYE DH.MKT.551.9 551 9 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Kanbolad'ın köle alışverişinden Lüleburgaz Kaymakamı Hüseyin Bey'den alacağı olan parayı istemesi üzerine kendisine başvurulan Kaymakam Hüseyin Bey'in adı geçen kişileri tanımadığı gibi bu tür alışverişten bir tarafa borcu olmadığını belirttiği.
İRADE İ..TAL.469.9 469 9 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Buzurka Bey'in üçüncü rütbeden Maarif Nisanı ile taltifi. (1329M-09)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.619.46368 619 46368 Ümera-yı Çerakise'den Ebubekir Rahmi'nin haline münasip bir memuriyete tayini istidası. (Zabtiye; 46368)
İBNÜLEMİN iE.ML..69.6458 69 6458 Ümera-yı Çerakise'den Bey Mirza'nın salyanesinin Kefe mukataasından Kefe'ye tabi Akıntı Burnu'ndaki Yenikale pençik mukataasına tahviline dair yazılan arzuhal.
İBNÜLEMİN iE.ML..21.1998 21 1998 Ümera-yı Çerakise Serdarı Mustafa Bey'in Serdar Süleyman Bey'den istikraz eylediği meblağa dair temessük.
SADARET A.}MKT.MHM.178.47 178 47 Umera-yı Abaza'dan ve Mercan Kabilesi'nden Trabzon'a gelmiş olanların Trabzon ve Canik sancaklarında iskanları ve yevmiyelerinin itası.
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.40.4580 40 4580 Ulufeciyan-ı yeminden Çerkes İslam Can Bey'in Kefe avarız-ı malinden vazifesi hakkında hüccet-i zahriyye. a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 250 14169 Ülkay, Açıkbaş, Goril ve Abaza havalisinden on binden ziyade Rus askeri olduğu ve Rusya hududu tahliye etmediği hakkında, g.tt
SADARET A.}MKT.25.8 25 8 Ulemadan Çerkez Seyhzâde Seyyid Osman Efendinin kızı ile evli olan Ankaralı Selahaddin Aga'nın karısından boşanması sebebi ile mihir ve eşyaların iâdesine dair Ankara Mutasarrıfı Vasıf Pasa'ya yazı.
HATT-I HÜMEYUN 1088 0 Uhdesine rütbe-i mirmirani tevcihiyle Anapa Kalesi muhafız kaymakamlığına tayini dolayısıyla teşekkürü havi Osman Paşa'dan Sadaret'e yazılan ariza.
CEVDET C..TZ..28.1380 28 1380 Uhdesine muhavvel Konya ve gayri sancaklarda vaki zuama ve erbab-ı timarın cebelü belediyesinin süratle gönderilmesi hakkında Karaman valisi Çerkes Hasan Paşa'ya.
HATT-I HÜMEYUN 146 6187 Uhdesine Koban Seraskerliğinin verilmesi üzerine tertibata başladığına, Battal Paşa maiyetindeki Trabzon ağavatından Köleoğlu Mehmed'in celbine çalışmaşsa da gelmeyip ihtilale başladığından tedibi için kethüdasını gönderdiğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 826 0 Uhdesindeki eyaletler emvalinden Anapa muhafızına tahsis olunan elli bin kuruşun Darphane'ye gönderildiğine dair Bağdad Valisi Davud Paşa'nın tahriratı, a.g.y.tt
İRADE İ.DH.848.68094 848 68094 Üçüncü Ordu mensubatından Mülazım Çerkes Ağaya nisan itası.
HATT-I HÜMEYUN 147 6209 Üçüncü murahhas Dürri efendi ile Rus mükaleme Nazırı bed Burotko arasında musalayla ilgili olarak yapılan mükalemeye ve bu iş hakkındaki mütaalata dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI