Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi Salih Paşa'dan gelen evrakın hülasası olup Sohum üzerine gönderdiği Arslan Bey, Çerkeş ve Abaza taifesini kendisine bend ederek Sohum kalesini etrafını tamamen zabtettiği ve Arslan Bey'den gelen kağıdın hülasasında Sohum kalesinde olan Rus askerinin biz emir kuluyuz emir getirin bakalım dedikleri hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1103.44568 1103 44568 Trabzon Valisi Salih Pasa'dan gelen evrakın hülasası olup Sohum üzerine gönderdiği Arslan Bey, Çerkes ve Abaza taifesini kendisine bend ederek Sohum kalesini etrafını tamamen zabtettigi ve Arslan Bey'den gelen kağıdın hülasasında Sohum kalesinde olan Rus askerinin biz emir kuluyuz emir getirin bakalım dedikleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 78 3258 Trabzon valisi iken kaçan Battal Hüseyin Paşa'nın Anapa'da oturan oğlu Tayyar Bey'in ve Canik'de bulunan diğer oğlu Hayreddin Bey'le Sarraf Mıgırdıç'ın İstanbul'a gönderilmeleri ve mallarının ve paralarının miriye zabtı Anapa muhafızı Mehmed Paşa'ya yazıldığına, Hayreddin Bey'in kaçmaması için Samsun'a gemi gönderildiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi hazinedarzade Süleyman Paşa'dan gelen evrakın hülasası ve Gülsen Beyzade Arslan Bey'in ve sadrazamın adamlarından Hüseyin Ağa'nın ifadelerini havi olup Faş ve Sohum kalesi ve Abaza ve Çerkeş ahvali hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1102.44558 1102 44558 Trabzon Valisi hazinedarzade Süleyman Pasa'dan gelen evrakın hülasası ve Gülsen Beyzade Arslan Bey'in ve sadrazamın adamlarından Hüseyin Aga'nın ifadelerini havi olup Fas ve Sohum kalesi ve Abaza ve Çerkes ahvali hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya Anapa Muhafızlığı tevcih olunduğundan sadır olan emrin Divan-ı Hümayun'dan derkenar edilmesi hakkında Sadaret buyruldusu. Derkenarlarda mevcuttur.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Polatna'da mülaki olarak Anapa'ya asker vesaire gönderilmesinde hazır bulunduğu, paşa Anapa'ya giderse o taraf ahalisinin müşkülat çıkarmaları muhtemel olduğu, Trabzon sahiline tabyalar yapıldığı hakkında Mahmud Tatar tarafından gönderilen takrir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1017 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Anapa müdafaasına müretteb asker için istediği zahire ve çadırın gönderilmesi ve Canik ile Faş arasındaki kalelere müretteb askerler için emirler yazılması ve müşarünileyhe istiklal verilerek Trabzon seraskeri unvanı ile emr-i ali ısdarı ve beş yüz kese akçe irsali lüzumuna dair Sadaret'ten yazılan tahriratın arzı. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan yazılan kaimede gönderilen halkın hediyeleri ve Abdullah Paşa için tedarik ettiği parayı yollamak üzere olduğu ve kabileler tarafından Dersaadet'e gitmek üzere gelen sefirleri Abdullah Paşa'nın Anapa kabileleri arasında bir az bulunmasını istediklerinden ne şekilde hareket edilmesi lazım geleceği hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1010 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan gelen tahriratın hülasası olup, Çerkeş kabileleri, Anapa ahvali, Gürcistan ahvali ve Trabzon'a mühimmat gönderilmesi vesaire hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1010.42427 1010 42427 Trabzon Valisi Hasan Pasa'dan gelen tahriratın hülasası olup, Çerkes kabileleri, Anapa ahvali, Gürcistan ahvali ve Trabzon'a mühimmat gönderilmesi vesaire hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Trabzon valisi Canikli Ali paşa dan gelen Ünyeli Kara Mehmet reis'in takriri olup , Rusya'nın istanbul'da balyosu iken geri aldırılan ve elçi namıyla Kırım'a gelen birinin Şahin Giray'ı hanlıktan uzaklaştırdığını ve Kırımlıların hallerini ve Rus gemilerini Donanma-yı Hümayun zannettikleri bildirilmektedir.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 103 4067 Trabzon valisi asi ve firari Tayyar Paşa'yı himaye etmeyerek kesilmiş başını göndermesi aksi takdirde üzerine asker gönderileceği Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'e ihtar olunduğuna dair.
HATT-I HÜMEYUN 211 11477 Trabzon Valisi Abdullah Paşa tarafından çıkarılan fesat üzerine Sinob'a kaçan Hayreddin Bey'in acele Canik'e avdeti ve Anapa'ya asker ve zahire ve Tersane'ye tel göndermesi ve fesatçıların tedibi hakkında irade, a.g.y.tt
MECLİS-İ VALA MVL.1032.112 1032 112 Trabzon tarafına gelen muhacirin-i Çerakise masarifinin rüyeti zımnında gönderilen Muhasebeci Ahmed Efendi'nin celbi ve küsur kalan islerin eyalet muhasebecisine ihalesi. (2. Hazain)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.511.13 511 13 Trabzon şehrinin elektrik ile tenviri imtiyazının Osman Nuri Bey'e ihalesi. (Nafia 1)
MECLİS-İ VALA MVL.526.1 526 1 Trabzon sabık Valisi müteveffa Osman Pasa kerimesi Sakire Hanım'ın, Bafra kazasında tapusuz mutasarrıf olduğu çiftliği arazisine muhacirin-i Çerakise iskan ettirilmiş olmakla kaldırılması için mahalline emirname tasdiri talebi. (12. İstida)
DAHİLİYE DH.MKT.1518.119 1518 119 Trabzon Polis Komiseri Mahmud Natık, Zabtiye Nezareti Yaverlerinden Yüzbaşı Konyalı Mehmed Ali, Çerkes Mehmed İsmail, İstanbul Polis Komiseri Ahmed Muhtar ve Sirkeci İskelesi Sandalcılar Kethüdası Trabzonlu Lütfü Efendilerin taltifleri.
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Trabzon Mütesellimi Osman Ağa'dan gelen arıza olup,Gürcü Açık Baş hanı Ruslarla muharebe edip galib geldiği ve Rusları memleketlerine istemedikleri vebu tarafın askeri Batum'a cem olduğu onların da bir taraftan yardım edecekleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon mütesellimi Emin Efendi'nin Sadaret'e yazdığı kaimede gönderilen top ve sair mühimmatın Trabzon'a geldiği ve Sohumlu Gülsen Beyzade Arslan Bey'e V hükümet emrinin takdim edildiği lakin onun bu top ve mühimmattan başka külliyetli mikdarda paraya muhtaç olduğunu bildirdiği ve verdiği arizanın takdim edildiği hakkında.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI