Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.49.57 49 57 Tüccardan Hacı Ahmed ile Çerkes Hasan arasındaki anlaşmazlığa dair sorgulamanın Meclis-i Zabtiye'de yapılması.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3611.270767 3611 270767 Tüccardan Corci Dolasıkoğlu ve rüfekasının, petrol gazının havuzlar inşasıyla imlası hakkında imtiyaz itası. (Maliye; 269895)
SADARET A.}MKT.162.28 162 28 Tüccardan Artin'in Amasya'da Çerkez muhacirlerden Karmet'in damadı tarafından çalınan çuhanın bedelinin Karmet Bey'den tahsiline dair olan arzuhali üzerine bu konuda yapılacak görüşmenin neticesine göre hareket edilmesi hakkında Canik Sancağı Mutasarrıfı'na sukka.
SADARET A.}MKT.MVL.48.49 48 49 Tüccar Sefer ve Abdülhamid'le Zabtiye Çerkez Yusuf'u öldürenlere diyet ve pranga cezası verilmesi.
SADARET A.}DVN.134.67 134 67 Trısbaka Köyü ahalisinden Dersaadet'te ticaretle meşgul olanların hanelerine girerek ailelerini rencide eden eşkiyanın te'dibi talebi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.114 25 114 Trebin kaymakam vekili Salih Safi Efendi'nin Zadrima ile Liş kazası müdürlüğüne tayini, Poka kalesi istihkamlarının takviyesi, Akçahisar kalesinin tamiri, İskodra dag ahalisiyle Karadag hududu ahalisi arasındaki ihtilafın hal ve tesviyesi maksadıyla Salih Efendi'nin İskodra'ya hareketi ve talimata göre gereğinin yapılması.
SADARET A.}MKT.MHM.194.80 194 80 Travnik, Saray sancağı ve mülhakatından Çerkes Nogay muhacirleri için yardım gönderildiği.
SADARET A.}MKT.NZD.324.48 324 48 Travnik ve Saray sancakları ile mülhakatının Çerkes ve Nogay muhacirini için yardım olarak topladıkları paranın alındığı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.107 80 107 Tramvay ve elektrik imtiyazlarına talip olan Atraksiyon Şirketi hakkında malumat .a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.KMS.60.1.60 60 60 Trakya'da Yunanlılar tarafından yapılan tazyikatın bütün şiddetiyle devam ettiği.
SADARET A.}MKT.173.20 173 20 Trabzonlu Tahir Aga'dan alacaklı olan Hacı oglu Çerkes Hüseyin'in arzuhali üzerine alacağın tahsiline dair Trabzon valisine sukka.
YILDIZ Y.PRK.BSK.33.43 33 43 Trabzonlu Mehmed Tevfik Efendi ile arkadaşlarına kömür madeninde verilen imtiyazın, kanuni şartlara riayet olunmadığı için feshedilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 1167 0 Trabzon, Samsun ve Sinop taraflarında, Anapa ve Çerkeş İskelelerine memnu eşya nakledildiğinden buna mani olunmak için Rusya elçisinin gönderdiği talimname tercümesinin takdim edildiğj ve Trabzon vesair şehirlerde ilgililere mektublar yazılacağı.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..10996 10996 Trabzon, Canik, Karahisar-ı Sarki, Gümüshane, Lazistan, Batum, Ordu, Bucak, Giresun, Ünye, Erzurum, Çıldır, Kars, Bayezid, Mus, Van, Hakkari, Erzincan ve Kürdistan'ın Diyarbakır, Siird, Mardin, Musul liva ve kazalarının mülhakatıyla beraber 1283 senesinde mütahakkık varidat-ı muhtelifesi zimmet pusulalarından vaki tahsilatdan nakden veya poliçe suretiyle hazine ve bankaya irsal ve teslim ve her türlü masarifat-ı mahalliye ve maasat ve tayinat ve nakliyat-ı askeriye ve siparisata ve havalata tediye edilip Nizamiye hazinesi ve Tersane tahsisatına mahsuben Maliye hazinesine teslim ve irsal edilen mebalige ve 1283 senesi icmallerinde muhtelif maasat-ı müteferrikaya, muvakkat memurlar harcırahına, Paris'te açılan sergiye, Giresun'dan gönderilen esya ve nakliyesine, Erzurum istihkamları ile Trabzon-Erzurum yolunun insaatına, Lazistan ve Erzurum'da iskan edilen muhacirin-i Çerakise masraflarına ve emsali masarife 1282 senesi varidatından verildigi isaret edilen paralarından suretleri vechile hazineye nakden irsalat gösterilip irad ve masraf kaydı yapılan mebaligin kayıtlarını muhtevi zimmet defteri. Başbakanlık
HATT-I HÜMEYUN 1041 0 Trabzon, Canik ve Karahisar'a ilhakan Anapa Muhafızlıağı'nın da kendisine verilmesi üzerine kış münasebetiyle şimdilik kethüdası Abdullah Ağa'yı kaymakam nasbederek bir mikdar asker ile gemilere bindirdiği selefini Sinob'a irsal ettiği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e kaime.
SADARET A.}MKT.MHM.298.59 298 59 Trabzon'dan ve Çerkez sahillerinden Anadolu, Rumeli vesair mahallere sevk olunacak muhacirler için büyük limanda gemilerin hangi vakte kadar bulundurulacağının bildirilmesi.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17287 17287 Trabzon'dan Samsun'a sandallar ile nakl olunan ve sahil Çerkeslerinden sandallarla doğruca Giresun'a gelenlere verilen ekmek tayinatını mübeyyin defter.
CEVDET 22 0 Trabzon'dan müretteb harp ve darba kadir asakirin Faş Kalesi'nin kurtarılması için Batum İskelesi'ne vürud ettikleri.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Trabzon'dan gelen Posta Tatarı Yakub Bey'in Ruslarla Anapa'da cereyan eden muharebat hakkındaki takriri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.70 172 70 Trabzon'dan gelen İdare-i Mahsusa'nın Adana vapurunda bulunan Yemen mürettebatından efrad-ı cedidenin Bartın nam vapura aktarılarak Kal'a-yı Sultaniye'ye gideceği, Adana vapurunun da Dersaadet'e gittiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI