Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.2905.89 2905 89 Aziziye'den Kayseri'ye gelen bazı Çerkes delikanlılarının gönüllü olarak askere yazılma talepleriyle ilgili gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.SFR.567.89 567 89 Firari Musa ve Ragıb çetelerinin takibi için bin lira vaad olunması üzerine çıkan çatışmada deniz yoluyla firar ettikleri bu iste Ayancık mevkii kumandanının kusuru olduğu, Sinop mutasarrıfının zaaf göstermesi, Gerze kaymakamının muktedir olmadığı bu sebeple halka korku ve dehşet veren çetenin Çorum hükümetine beyanname gönderdiği ve bunların imhası hususunda malumat verildiği. (Kastamonu)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.89 9 89 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..6.89 6 89 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.89 7 89 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.89 8 89 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.172.89 172 89 Avusturya-Macaristan imparatorunun Alman imparatoru ve imparatoriçesini ziyaret etmek için Abazia'ya gittiği.
İRADE İ.DUİT.172.89 172 89 Ceza, ihanet, idam, bölücülük, ifsat, yıkıcı faaliyet; Avadis veled-i Kigork, Abazaoğlu (Anteb); Bedros veled-i Karoç, Kara Nersis oglu; Nersis veled-i Lale Artin, Tüfekçi (Ehliçefa Mahallesi'nden); Haralambos veled-i Livani (Adanalı (İbnieyüb Mahallesi'nden); Ermeni İhtilal Komitesi; Maraş Divan-ı Harb-i Örfisi
HATT-I HÜMEYUN 187 8897 İstanbul Gümrük Emini Seyyid Halil Efendi ölmüş ve hesapları bulaşık kalmış olduğundan muktedir bir halef bulunması lüzumuna karşı, eski mutasarrıfı Kasabbaşı Hasan ve kapıcıbaşılardan Ali ve Anapa Bina Emini Burgosi Mustafa ağalardan hangisi tensip buyrulursa tayinine dair.
HATT-I HÜMEYUN 187 8894 Battal Paşa'nın Anapa seraskeri iken Anapa havalisi gümrüğünü idare eden Sivas'ta Ereğli Miftah Ağası Hasan Efendi ile Karahisar-ı Şarki Voyvodası Fatsalı Alay Beyoğlu İbrahim Bey'in ve Şam'da Hama Mütesellim Lütfullah'ın hesaplarının niyetine, emval ve emlakinin zabt ve tahririne müsaade buyrulması. a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1186.88889 1186 88889 Düzce kazasında sakin Çerkes ümerasından Hasan Bey'e maaş tahsisinin mümkün olamayacağına dair. (Dahiliye, Muhacirin Komisyonu; 85164)
CEVDET C..MF..175.8710 175 88710 Ruha'da Çerkes ümerasından Demir Boğa Medresesi müderrisliğine paye tevcihi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1183.88685 1183 88685 Yemen mürettebatı için Adana vilayetince bilmünakaşa esman-ı asar bedalatına ait borçlardan mahsub olunmak üzere kendilerine ihale edilen zahireler hakkında Çerkeszade Şakir ve rüfekasının Adana'dan çektikleri telgraf. (Maliye; 85837)
HATT-I HÜMEYUN 187 8865 Serhadların düşmandan müdafaa için zehair ve askerle tahkimine, Moskofluyla ittihad eden Tiflis hanı ereğli Han'ın harekatı hakkında Çıldır Valisi Süleyman paşa nın tahriratının takdim kılındığına dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 187 8863 Anapa eski muhafızı iken Moskofa esir olan İpeklizade Mustafa Paşa Moskoflunun verdiği tayinatın kifayet etmeyip ıztırab çekdiğini ve bir miktar para gönderilmesini yazdığından Hazine-i Amire'de bulunan tombasar has parasından onbeşbin sekizyüz kuruştan ne kadarının gönderilmesinin münasip olacağı istizanına dair. a.g.y.tt
İRADE İ.DH.1134.88561 1134 88561 Çerkes kölelerinin hizmet-i askeriyeden istisnası.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1181.88559 1181 88559 Manisa Sancağı'na tabi Karaağaçlı civarında iskan edilen Çerkes muhacirlerinin teşkil ettikleri karyenin Mahmudiye namıyla tevsimi. (Dahiliye, Defter-i Hakani)
İRADE İ.DH.1134.88511 1134 88511 Muhacirinden Çerkes Şükriye ile Şeyh Mehmed'e atiyye-i seniyye itası.
İRADE İ.DH.1132.88412 1132 88412 Çerkes kölelerinin askerden istisnası.
HATT-I HÜMEYUN 187 8829 Kuban Hanı Baht Giray'ın babası emekdarından seksenden fazla yaşlı Binbaşı Yusuf Ağa'ya ianede bulunulması istida olunduğundan ne miktar ihsan buyrulursa irade-i şahanelerinin bildirilmesi, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI