Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.SFR.70.104 70 104 Urfa'ya gelen Çeçenlerle Çerkeslerin Antep'de iskanları kararlaştırıldığından, Halep'te nerelerde ve ne kadar Çerkes bulunduğu, boş hane miktarının ve bu husustaki mütalaanın bildirilmesine dair, Aşayir ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Halep Vilayeti'ne çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.55A.26 55 26 Urfa'dan Ayntab'a gittikleri anlaşılan Halil Bey ile refiki Sirozlu Çerkes Ahmed'in, Ayntab'dan çıkarılarak İstanbul'a gönderilmelerine dair, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden, Haleb vilayetine çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.EUM.5.Sb.27.39 27 39 Urfa'da mukim iken Bozkır'a sürülen Rusya tebeasından ve Kafkas Çerkeslerinden Yusuf oğlu Ahmed'in Konya'ya nakli talebi; Yusuf oğlu Ahmed'in sürgün sebebinin muhasım devlet tebeasından olması münasebetiyle olduğu.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3885.291356 3885 291356 Ünye kazasına tabi Meydan karyesindeki Kabataş Çerakisesi Mahallesi arazisi ile birlikte hareket ederek meskenleri göçmüş ve inşaya imkanları olmayanlara, haneler inşası için gerekli meblağın tesviyesi. (Maliye)
HATT-I HÜMEYUN 598 0 Umumi tevcihatta Trabzon eyaleti ve Fas kalesi muhafazasıyla Gönye sancağı, Canik muhassıllığı ve Anapa ve sair kalelerin muhafızlığı ve kabile ve kavimler nezareti uhdesinde ibka edilmesinden dolayı Hasan Paşa'nın teşekkürü.
DAHİLİYE DH.MKT.1444.32 1444 32 Umum Çerakese tercümanı Ahmed Bey'in teyzesi Cemal Hanım'ın yakalandığı hastalıktan kurtulması konusunda iyi hizmeti görülen Doktor Kanburoğlu'nun taltifi ile ilgili Sertabip Mavrini Paşa'nın teklifinin takdimi.
İRADE İ.DH.754.61575 03 754 61575 03 Umum Balkan Kumandanı Süleyman Pasa fırkasına ilhak olunan on Çerkesden paşanın şikayeti.
SADARET A.}MKT.MHM.345.47 345 47 Ümera-yı muhacirin-i Çerakiseden Pers Hüseyin Bey'in Varna'da bulunan akrabasının Uzun Yayla'ya getirilmesi. Karesi'deki iskan memuru İsmail Efendi'nin azli.
İBNÜLEMİN İE.MHH.2.86 2 86 Ümera-yı Mısır'dan Çerkes Mehmed'in şekavetine dair cereyan eden ahvalden bahis Mısır Valisi Abdullah Pasa tarafından Makam-ı Sadaret'e tahrir ve irsal olunan muameleli mektup.
İBNÜLEMİN iE.ML..76.7085 76 7085 Ümera-yı Çerakiseden Şeyh Mehmet'in mahlul Kefe cizyesi akçesinden oğulları arasında taksim edilen nısfının üçüncü oğlu Abdülbaki'nin vefatına binaen hisseninin biraderleri arasında taksimine dair Saadet Giray'ın mührünü havi arz.
CEVDET C..ML..24.1104 24 1104 Ümera-yı çerakiseden Sefer Bey'e üç yüz yirmi beş kuruş has tayin edilmiş olmakla ilk taksitin tediyesi.
SADARET A.}MKT.MHM.405.63 405 63 Ümera-yı Çerakiseden Saferpaşazade İbrahim Beye ümeralık rütbesi verilmesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.870.65178 870 65178 Ümera-yı Çerakiseden Reşid Paşazade Osman Beye maaş tahsisi. (Maliye; 59401)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.533.39921 533 39921 Ümera-yı çerakiseden pederi Hasan Bey'in vefatı sebebiyle mahlul olan üç bin kuruş maaşın kendisine tahsisi istidasını havi Biril karyesi ümera-yı çerakisesinden Kadir Bey tarafından keside edilmiş olan telgrafnamenin gönderildiği. (Anadolu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.550.41176 550 41176 Ümera-yı Çerakiseden pederi Hasan Bey'den münhal olan maaştan münasip miktarının kendisine tahsisi yahut Sohum'a avdetine müsaade olunması hakkında Kadir imzasıyla verilen telgrafın gönderildiği. (Maliye; 39941)
İBNÜLEMİN iE.DH.31.2729 31 2729 Ümera-yı Çerakiseden olup Kefe mukataası emvalinden almakta olduğu ulufesinin beratını zayi ettiğinden kaydına nazaran diğerinin itasına dair Ömer imzalı istida.
CEVDET C..ML..5.195 5 195 Ümera-yı Çerakiseden Mir Mustafa'ya muhassas maaş.
CEVDET C..ML..11.500 11 500 Ümera-yı Çerakiseden Hacı Bey'in ikameti için isticar olunan hane kirasının verilmesi.
SADARET A.}DVN.33.53 33 53 Ümera-yı Çerakiseden Edirne'de sakin Sefer'in, Hacı Süleyman ve Latif oğlu Hüseyin'e mal verdiğinden bahisle bu iki ortaktan Süleyman'ın diğerine itimat etmemesi dolayısıyla kendisinden yardım taleb ettiğine dair arzuhali.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1167.87519 1167 87519 Ümera-yı Çerakiseden Düzce kazasında sakin Hasan Duk Beye hizmetine mükafeten Hazine'ce maaş tahsisi. (Maliye; 85164)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI