Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 177 7795 Tekirdağ'da ikamete memur Kuban sabık Hanı Baht Giray Han'ın Tekirdağ'a dört beş saat mesafede bulunan çiftliğinde ikameti şeraitine dair. a.g.y.tt
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2874.15 2874 15 Tekirdağ ve Manyas'ta ikamet etmekte olan Çerkes muhacirlerin kendilerine zulüm ve taaddiyatta bulunan ümera-yı Çerakise'den şikayetçi oldukları. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.9 1903 9 Tekirdağ ve havalisinde mutavattın ümera-yı Çerakise ile üsera arasında olan münazaanın halli. (Edirne 1)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2939.220412 2939 220412 Tekirdağ Jandarma Taburunda misafir Çerkes Mehmed Bey'in Ankara taburunda istihdamı. (Harbiye)
SADARET A.}MKT.UM.570.30 570 30 Tekfurdağlı Abazaoğlu Heci Oseb'in Komisyoncu Artin'deki alacağının tahsili ile ilgili evrakın gönderildiği.
MECLİS-İ VALA MVL.1015.36 1015 36 Tekfurdagı'nın Mandıra isimli mahallinde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin henüz tefrik olunmayan arazisiyle Müsellem isimli arazide iskan olunacak muhacirine verilecek mahallerin tahdidi konusunun, önceden Kırım muhacirlerine verilen Yakublu Çiftlik-i Hümayunu'nun arazisinin tefriki isiyle görevli mezkur livada bulunan mühendis Mehmed ve Küçük Ahmed efendilere ilave-i memuriyet edilmesi hakkında Muhacirin Komisyonu'nun talebi. (22. Rumeli)
SADARET A.}MKT.MHM.476.7 476 7 Tekfurdağı'nın bazı köylerinde meskun Çerkez esirleri ile reisleri arasında mekatib-i seriyye bedelinden dolayı çıkan anlaşmazlığın giderilmesi.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.51.3 51 3 Tekfurdagı'nda Kınıklı merasında Çerkes Osman'ın elinden müsadere olunan süngülü bir adet martini tüfeğinin anbara teslim olunduğu.
HATT-I HÜMEYUN 666 32427 Tekfurdağı'nda ikamete memur Anapa Muhafız-ı Esbakı merfuül-vüzare Ahmed Paşa'nın maaşı ref ve rütbesi kapıcıbaşılığa tenzil edilerek İstanbul'da ikametine müsade itasına dair. a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.MHM.313.30 313 30 Tekfurdagı'na gönderilen Çerkes muhacirlerine tayinat verilmesi.
MECLİS-İ VALA MVL.1014.37 1014 37 Tekfurdagı sancagında Lüleburgaz, necik ve Hayrabolu kazaları ile sair mahallerde Kırım ve Çerkes muhacirlerinin iskanı. (22. Rumeli)
YILDIZ Y.PRK.DH..4.41 4 41 Tekfurdağı (Tekirdağ) Sancağı dahilindeki bir çiftlikden dağa kaldırılan iki Fransızın durumuyla ilgili olarak yapılan tahkikat.
SADARET A.}MKT.MHM.419.91 419 91 Tekfurdağı (Tekirdag) civarındaki Nusretli Ağılına baskın yapan üç Çerkesin yakalanması.
MECLİS-İ VALA MVL.1005.72 1005 72 Tekfur dağı sancağına sevk olunan muhacirin-i çerakisenin ekserisi uryan bulunmaları cihetiyle elbise verilip verilmemesi istizanına dair. (21. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1069.14 1069 14 Tekfur dağı havalisinde meskun ümera-yı Çerakise'den bazıları beyninde olan soğukluğun indifaı zımnında gönderilen memur Raif Efendi'nin tahkikatı üzerine Muhacir İdaresi'nin mufassal takriri. (1. Edirne)
SADARET A.}MKT.MHM.528.18 528 18 Teke'de iskan edilen Çerkes muhacirlerinin şikayetleri.
CEVDET C..AS..54.2533 54 2533 Teke ve İçel Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nın muhafazasına memur olduğu İsmail geçidinde islerini ve dairesini tanzim için yardım istemesi üzerine kendisine para verilmesi.
DAHİLİYE 121 15 Teke sancağında iskan olunan Kafkas muhacirlerin, ahalinin arazilerine tecavüzleri, hayvanat vesaireyi gasbetmeleri, ruhsatsız tütün üretmelerinden dolayı Haleb'de münasip bir mahalle nakilleri ile Teke Sancağı Meclis-i İdare Azası Cemal Bey'in vefat etmesinden dolayı hakkındaki muhakeme ve tahkikat kararının takibine gerek kalmadığının işarı.
DAHİLİYE DH.MKT.2602.35 2602 35 Teke sancağına yerleştirilen Çerkes muhacirlerin kendilerine tahsis olunan emlak ve arazinin ellerinden alınmak istendiği yolundaki şikâyetlerinin tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.1943.23 1943 23 Teke sancağına bağlı Boğazak ve Panköy'de bulunan Çerkes muhacirlerin iskanlarıyla ilgili problemin çözümü.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI