Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Donanma ile Pulathane Limanı'na girdiklerine ve ağavatın teçhizatlarını ikmalde ihmal eylediklerine, Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'in hile ile sefine tutup Tayyar Paşa'yı kaçırdığına dair.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Firari Tayyar Paşa'yı bir kaç gün yanında bulundurması ve aldatılmasından kabahatinin büyüklüğünü bilememesinden ileri geldiğinden affı hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Hacegandan müteveffa Ahmed Necib Efendi'nin muhallefatı defterinin gönderildiğine ve Tayyar Paşa'nın Soğuksu mevkiinde
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Tayyar Paşa'yı yanında bulundurması esbabından dolayı bu kusurunun affı ricasına dair.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Kırım'a kaçan Tayyar Paşa'yı bir müddet yanında saklaması esbabından dolayı kusurunun affı hakkında.
SADARET 102 0 Dağıstan muhacirlerine tahsis edilen maaş defterine ismi yazılmış olan Hacı Salih Efendiye maaşının verilmesine dair Cidde Valisi mehmed Raifin yazısı.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.102.7580 102 7580 Eskişehir'de Karacaşehir nahiyesi dahilinde otuz hane Çerkes muhacirinin teşkil ettikleri Gökcekıyık karyesinde inşası istenilen cami-i şerifin iane-i ahali ile inşasının mümkün olacağı. (Dahiliye)
CEVDET C..DH..102.5081 102 5081 Abaza ve Çerkes kabilelerine verilecek eşya ve hazineyi Anapa muhafızına götürmek üzere kiralanmış olan gemi ile cami levazımının dahi gönderilmesi.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.102.7 102 7 Karesi Liva Hapishanesi'nden firar eden mahpusların derdestiyle neticesinin bildirilmesi talebi.
İRADE İ.SD.102.6076 102 6076 Arsaları üzerine antrepo inşası için iştirasına ihtiyaç görünüp mutasarrıfı bulunan Çerkes İsmail Paşa ve Tavukçu Angel ile tayin-i bedellerinde uyuşulamayan üç bab dükkanın tayin-i kıymetleri hakkında.
SADARET A.}MKT.DV.102.6 102 6 Çerkezistan ve Cezayirli iki talebinin medreseye yerleştirilmesi.
SADARET A.}MKT.DV.102.17 102 17 Çerkez muhacirlerinden Ömer'e Ordudaki hizmetlerine mukabil maas tahsisi.
HATT-I HÜMEYUN 1020 0 Anapa Kalesi'ne karadan ve denizden hücum eden düşmanın bir çok muharebeden sonra kaleyi top ateşi ile tahrip ederek zabtettiğine dair Tarbzon Valisi ve Bahr-i Siyah Seraskeri Hasan Paşa'dan Sadaret Kaymakamlığına kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1020 0 Müslümanlığı kabul eden kabail ve akvamın Ruslara karşı mücadeleye devam ettikleri bunların sebat ile hizmette devamları için taltif ve teçhizleri lazım olduğu ve Anapa Kalesi'nin mevkii ve vaziyeti müsait olmadığından muhafaza edilmediği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıkethüdasına şukka.
MAARİF NEZARETİ MF.MKT.1020.51 1020 51 Sorgun nahiyesine bağlı Osmaniye karyesinden Hacı Zekeriya Efendi'nin Kaside-i Bürde Tahmisi isimli kitaba ruhsat verildiği.
MECLİS-İ VALA MVL.1020.48 1020 48 Çerkes Mustafa tarafından sabık Hazine-i Hassa Nazırı Emin Paşa'nın kayın validesine satıldığı söylenilen Gosa Suh'un Gelibolu'da sakin Çerkes muhacirlerinden olan annesi Gogusa Züleyha'nın mezbure kız karşılığında altı bin kuruş istediğine dair evrakın, icabı icra olunmak üzere gönderildiği. (2. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1021 0 Anapa Kalesi'ne hücum eden Rus askerinin muhafızlar ile kabail ve akvam kuvvetleri tarafından inhizama uğratıldığı tebşiratını havi tahriratın alındığına dair Balkanlar Seraskeri Hüseyin Paşa'dan sadrazama kaime.
CEVDET C..AS..1021.44778 1021 44778 Çerkes ve Abaza beylerine cebehaneden verilecek zırhların paslarının temizlettirilmesi. g.tt
MECLİS-İ VALA MVL.1021.28 1021 28 Silahsoran-ı Hassa'dan Fehmi Bey'in babası olup iskan için gönderildigi Vize'de kendisine gösterilen yeri begenmeyen Ali Bey'in, münasip baska bir yer bulunamazsa, maiyyetindeki yirmibes Çerkes haneyle birlikte Edirne civarındaki Keskinli Çfitligi'nde iskanları. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1021.70 1021 70 Çerkes muhacirlerinden olup ayaklarındaki rahatsızlık dolayısıyla Prizren Hapishanesi Hastahanesi'nde tedavi gören fakat şifa bulamayan İsmail b. İslam'ın Dersaadet'teki ailesinin yanına gitmesine ruhsat verilmesi. (2. Rumeli)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI