Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..BH..71.3375 71 3375 Tersanede yeniden yazılıp Karadeniz'e gönderilecek üç bin nefer tüfenk atar kalyoncu leventlerine verilecek sekban Çerkesi ve çeşmeler.
SADARET A.}MKT.MHM.300.3 300 3 Tersane-i Amire Dairesi için Trabzon, Canik, Gümüşhane ve Sinob sancaklarından kura ile nefer istihsali ve buralarda iskan edilen Çerkes muhacirlerinin Sanayi ve Sishane taburlarında kullanılması.
DAHİLİYE DH.MKT.2060.22 2060 22 Terme'ye bağlı Karabahçe köyünde Tahir Bey tarafından alıkonan oğlunun kendisine iadesine ait Esma Hatun tarafından takdim olunan arzuhal gereğinin ifasının istendiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1920.95 1920 95 Terme kazasının İneselli köyünden Maroloğlu Mustafa, Osman Bey Kabilesi'nden müteveffa Osman'ın zevcesini nikahlamak istemesinden dolayı Abaza Musa ile arkadaşlarının Mustafa'ya silah atdıktan sonra evini de yakmaları üzerine Musa'nın yakalandığı diğerlerinin ise aranılmasına devam edildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1672.169 1672 169 Terme ile Çarsamba arasında yapılan yol inşaatındaki çalışmalarından dolayı Mehmed Reşid Bey'in taltifi teklifi.
DAHİLİYE DH.MKT.1.50 1 50 Terkos nahiyesinde görevli Polis Lütfi, Bağdat'ta görevli polislerden Salih, Zeydan ve İbrahim Biga'da görevli polislerden Ahmed Sevki, Mustafa ve Canbeden ve İskenderun Gümrük Kantarcısı Çerkes Mustafa Fevzi Efendilere iftihar madalyası verildiği ayrıca Tercüman-ı Hakikat ve Tarik Gazeteleri Ser-müfettişleri olan Abdullah ve Rıfat Efendilere de zayi madalyalarına ait beratlarının verildiği.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3849.288634 3849 288634 Terekesi Muhallefat-i Umumiye Kassamlığı'nca tahrir edilen maslup Çerkes Mehmed'in zimmetinde Orman ve Maadin Nezareti'nden maden rüsumundan dolayı matlubu bulunan meblağı muhtevi olarak, Beyoğlu Bidayet Mahkemesinden isdar ve kesb-i katiyyet etmesine mebni Adliye Nezareti'nden tisyar kılınan ilamın Muhallefat-i Umumiye Kassamlığı'na yazılan buyruldu ile gönderildiği. (Mesihat)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.22 7 22 Terek eyaletinin Bolkad nahiyesi ahalisinden olup hicretlerine izin verilen bazı Çerkes alilelerin, Rusya hududuna uzak mahallerde iskanları hususunda gereginin yapılması. (Dahiliye; Muhaceret)
DAHİLİYE DH.MKT.1629.60 1629 60 Tercüme Odası Evrak Müdür Muavini Ali Şinasi Bey'in Düzce'nin Muncurlu karyesinde sakin kayın biraderi Çerkes Ahmed'le küçük oğlunun vefatıyla ev, bahçe ve tarlasının satılarak mahalli hükümette olan parasıyla varislerine taksim edilmek üzere gönderilmesi.
SADARET A.}AMD.61.12 61 12 Tercümanlık ve Çerkezistan'la olan muhaberedeki hizmetine karsılık Hacı İsmail Efendi'ye maaş tahsisi.
ALİ EMİRİ AE.SMRD.III.5.427 5 427 Tercil sancagı Yenüs karyesinde timara sahip olup Revan Lori ve sair seferlerde yararlığı görülen ve pederinin emektarlarından olan Çerkes Ahmed'in Serdar ve Sadrazam Sinan Pasa tarafından ahare verilen timarının kemakan Çerkes Ahmed'e tevcihi hakkında Karaman Beylerbeyisi Süleyman tarafından vaki olan arıza isafına dair Diyarbakır Beylerbeyisi Hüsrev'e yazılan ferman. a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 211 11474 Tepedelenli Ali Paşa'nın tatarından alınan haberlere göre Tepedelenli Ali Paşa ve ordu Maçin'de olup Tuna karşısına geçerek Rusla harbedecekleri ve Mehmed Giray Sultan'ın da Anapa'dan Ereğli'ye geldiği ve adamı Mahmud Ağa'yı İstanbul'a gönderdiği, a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.50.16 50 16 Tepecik köyü ahalisinin un yüklü yedi bas beygirinin Kel Mehmet Çetesi tarafından gasp edildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.433.57 433 57 Tenkil-i eskiyada maktulen vefat eden Niğbolu ahalisinden ve Muhacirin-i Çerakiseden Ömer ile Hacı İbrahim'in ailelerine emsalleri gibi maaş tahsisi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4399.329888 4399 329888 Temdid-i hudut sırasında İran'dan Hükümet-i Seniyye'ye intikal eden arazi dahilinde ve Kurato Mevkide bulunup imtiyazı vaktiyle İran hükumeti tarafından bir İngiliz şirketine verilen ve atil bir halde bulunan neft madeni ile diğer madenler hakkında tahkikat yapılması.(Harbiye; D/122)
CEVDET C..EV..313.15936 313 15936 Telhis'te Tetugan kabileleri içinde Ali, Sim, Müjgah, Arslangiray, Babzurk, Andar, Nureddin Beyler Camileri hitabetlerinin tevcihi münderiç bulunmuş ve Defterdede Ebzah, Şapsığ, Netugaç, Kömürköy, Bezeduğ, Çerkes kabilelerinde mevcut olan camilerin bulundukları köylerle imamlarının isimleri ayrı ayrı gösterilmiştir.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3626.271910 3626 271910 Telefon tesisi için imtiyaz verilmesi kararlaştırıldığı takdirde evrakın incelenmek üzere kuvve-i tesriiyeye tevdii ve Gazhane ile elektrik meselelerinin devair-i aidesince takip edilmekte olduğu. (Meclis-i Ayan)
MECLİS-İ VALA MVL.1022.49 1022 49 Tekirdagı Sancagı'nın Hayrabolu Kazası'na tabi olup Çerkes muhaciri yerleştirilen Mandıra Çiftliği ve civardaki koruların, söz konusu iskan olayından şikayetçi Abdullah ve Cafer Agalar'a babalarından irsen intikal eden ve vergileri ödenen araziler olduğunun yapılan tahkikat sonrasında anlaşıldığı. (2. Rumeli)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.29 1903 29 Tekirdag'ın Vize kazasında meskun muhacirin-i Çerakise ümerasıyla üserası arasında tehaddüs eden münazaanın mükatebe-i seriyye usulünün icrasıyla def olunduğu. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2885.24 2885 24 Tekirdağ'ın Hayrabolu kazasının Mandıra karyesinde meskun Çerkes muhacirlere arazi verilmesi ve Mandıra'nın Babaeski'ye rabtı ve saireye dair mahzar ile tahrirat. (İstida 5)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI