Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.H...13.25 13 25 Tire kazasına bağlı Burgaz köyünden Hacı Halil Efendi'yi kurşunla yaralayan Hacı Halil Paşa'nın mukayyidi Sami Bey'in kahyası Çerkes Abdullah'ı hükümete teslim etmek için götüren bazı köy ihtiyarlarının maznunen tutuklanması.
CEVDET C..DH..339.16942 339 16942 Timorköy Çerkes Kabilesi ile vukubulan muharebede esir olan İsak namındaki adamlarının Kudüs'de olduğu işitilerek tahlisi zımnında oraya gönderilecekleri Orotke nam Kazakın siyaneti için eline yol fermanı verilmesi hakkında Agnad Kazaklarının verdikleri Rus lisanıyla yazılan arzuhal.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.182.9 182 9 Tımışvar gazetesinde yeralan; Karadağ hududunun vaziyeti. Rusya'daki Abazalar . Bükreş'teki bazı gelişmeler ve veliaht tespiti . Arnavutluk'la ilgili bazı haberler. Karadağlıların Babıali ile olan münasebetleri ve saireye dair diğer haber özetleri.
YILDIZ Y.EE.127.42 127 42 Times Gazetesi Kolonya'da bulunan muhbirinin Lord Dufrenen'in Mısır hakkında yapılmasını tavsiye eylediği ıslahata dair Arabi ile yaptığı mülakata Arabini'nde Mısır'da bir Sura-yı Devlet ve bir Meclis-i Mebusan kurmak niyyetinde olduğunu ve mesul bir heyet-i vükelayı Türk ve Çerkesler'den ve Mısır ahalisinden intihah etmeyecegini, İngilizlerden memur almak niyyetinde olduğunu beyan ettiği hususunu içeren ve Lutan Gazetesinde neşredilen fıkranın tercümesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1845.123 1845 123 Tikves Kaymakamı Nuri Bey'in Gevgili'deki hanesi ile ilgili Boyuncalı Yunus adlı sahsın şikayeti üzerine yapılan tahkikatla Selanik İstinaf Mahkemesi Müddei-i Umumiliği'nden Adliye'ye gönderilen tahrirata göre gereğinin yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..5.8 5 8 Tiflis'in Kafkas sancagı dahilinde Nalçak karyesinde meskun Çerkeslerin hicret talebi üzerine gerekenin icrası. (Dahiliye; Muhaceret)
HATT-I HÜMEYUN 167 7008 Tiflis'deki Rus askerinin Ahılkelek tarafından hududu tecavüz ettikleri Çıldır Valisi Selim Paşa tarafından bildirilmesiyle Rus sefiri nezdinde icra kılınan teşebbüs üzerine asakir-i mezkurenin o tarafdan defi Anapa tarafında olan istihkamatm hedmiyle hal-i aslisine ircaı hususu sefir tarafından Rusya memurlarına tebliğ ve hükümeti tarafına da yazılmış olduğuna ve Selim Paşa'nın bazı Tiflis kurasını nehb ü garet ettiği duyulmuş olduğundan bu gibi harekatını bastırmak fikriyle bu tecavüz keyfiyetinin müşarünileyh tarafından tertip edilmiş olması da memul bulunduğuna dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Tiflis ve Kafkasya ahvaline dair maruzatın takdim olunduğuna dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 783 0 Tiflis ve Açıkbaş ahvaline dair Çıldır beylerbeyi Ahmed paşa dan gelen iki ariza ile kendi haber aldığı havadise dair bir ariza leffen takdim olunduğu hakkında. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Tiflis havalisinden gelen hanların iskanına, Rusların Gürcülerle olan münasebetlerine, Dağistan ve Çeçen taraflarında fazla meşgul olduklarına ve saireye dair Çıldır Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e kaime, g.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Tiflis Hanı'nın ahvaline vukuf için Sürhay Han zade Mehmed Han'a ve Şemhal'e ve diğer yerlere haber gönderildiği , öteden beri Açıkbaş kadimi nizamı ihlal olunarak bazı hanzadelerle arada ihtilaf ve istimdat ettiğine tatyid ve teliflerine çalışıldığı ve Acara ahalisi arasında itaatsizlik mevcut olup beylerini teb'it ettikleri ve kan dökülmemek için tediplerinde tevakkuf edildiği ve mezkür sancaktan batum'a gelen eşkiyanın ahz u girifti için Gönye Mutasarrıfı Mehmed paşa ya işarat yapılması lazım geldiğine dair Çıldır valisi hasan paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Tiflis Hanı Rusya'ya meylettiğinden Azerbaycan ve Kafkas hanlarının celbolunmalaraı hakkında valilere tahrirat yazıldığına ve Çıldır valisinden alınan maddelerin hülasaları şeyhülislam ile tarafından mğtaala edildiğine dair arz olup, üzerinde Abdülhamid 1'in , ol taraflara takviyet verilmesine dair hattı vardır.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 02 0 Tiflis Hanı Ereğli Hanın izharı kabahat ile tebeiyyet eylediğine dair olan sureti ile birlikte ataya-yı seniyyenin Azerbaycan ve Dağıstan hanlarına gönderildiğine ve muma-ileyhin evlet-i Aliyye'ye sadakatte berdevam olduklrını bildirdiklerinden ve diğer hanların imzasıyla gönderdikleri sadakat arizalarının takdim olduğuna dair.
HATT-I HÜMEYUN 194 9626 Tiflis Hanı Ereğli Han'ın zahiren Devlet-i Aliyye'ye meylederse de, hakikatte Moskoflu ile müttedid bulunduğunu Çıldır Valisi Süleyman paşa nın yazdığına dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Tiflis hanı ereğli Han'ın Erivan kalesini alması ve Rusya ile ittifak ettiği anlaşılması üzerine Ereğli Han üzerine yürümek üzere Çıldır Valisi Süleyman Paşa tarafından ittifaka davet olunan Dağıstan hanları tarafından Süleyman Paşa'ya ve veziriazama yazılan muvafakat cevapları. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 186 8712 Tiflis Hanı Ereğli Han'ın cürmü affolunmak istidasının sadrazama ve oradan da Çıldır valisi Süleyman Paşa tarafından Deraliyye'ye irsal edildiğine ve hakikat-i halin istilamı hususunun sadrazama yazılmasının ferman edildiğine ve halbuki Ereğli Han'ın müfsiti hain ve Ermeni olup şimdiye kadar olan seyyiatının ber-tafsil bildirildiğine dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 27 0 Tiflis Hanı Ereğli Han'dan intikam almak için Dağıstan beylerinin Tiflis'e girip mevcut kaleleri aldıkları,katil ve yağmada bulundukları,Gürcistan hanını tard ve tedib etmek istedikleri hakkında Erzurum valisisnin takririr.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Tiflis Hanı Ereğli Han'dan Çıldır valisine, Rusya'nın gemiler ve fenerlerle asker toplayarak Çerkeş beyleriyle birleşip İran'a hücum ettikleri Kırım Hanlığı'ndan haber alındığı söyleniyor. Bunların tezvirattan ibaret olduğu ve böyle bir şeyin aslı olmadığı yapılan tahkikattan anlaşıldığı ve her hususta kendisinin sadıkane malumat vereceğini bildiren mektup sureti, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.5.168 5 168 Tiflis Hanı Ereğli Han'dan Çıldır valisine, Rusya'nın gemiler ve fenerlerle asker toplayarak Çerkes beyleriyle birleşip İran'a hücum ettikleri Kırım Hanlığı'ndan haber alındığı söyleniyor. Bunların tezvirattan ibaret olduğu ve böyle bir şeyin aslı olmadığı yapılan tahkikattan anlaşıldığı ve her hususta kendisinin sadıkane malumat vereceğini bildiren mektup sureti. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Tiflis Hanı Ereğli Han ve Açıkbaş Hanı Saloman'ın ve Rusların hallerine ve İran'a müteallik malumat verilmesi Çıldır ve Erzurum valilerine tenbih edildiği arz edilmiş olup, yakarısında Abdülhamid Fin, gaflet etmemeleri ve basiret ve ihtimam gösterilmesi hakkında hattı vardır. a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI